Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

the

 • 1 абаносов

  ebony (attr.)
  прен. black, dark
  абаносово дърво ebony
  * * *
  абано̀сов,
  прил. ebony (attr.); поет. ebon; прен. black, dark; \абаносово дърво ebony.
  * * *
  ebony: the абаносов keys of a piano - абаносовите клавиши на пианото
  * * *
  1. ebony (attr.) 2. АБАНОСОВo дърво ebony 3. прен. black, dark

  Български-английски речник > абаносов

 • 2 абортирам

  abort, miscarry, suffer/have a miscarriage
  * * *
  абортѝрам,
  гл. abort, miscarry, suffer/have a miscarriage.
  * * *
  abort: She decided to make an абортирам for she didn't want the child. - Tя реши да абортира, защото не искаше детето.; miscarry
  * * *
  abort, miscarry, suffer/have a miscarriage

  Български-английски речник > абортирам

 • 3 абсолютен

  absolute
  (пълен) utter. implicit; blank
  абсолютният дух фил. the oversoul
  абсолютна нула физ. absolute zero
  абсолютен слух absolute pitch
  * * *
  абсолю̀тен,
  прил., -на, -но, -ни absolute; (за власт) autarchic(al); ( съвършен) perfect; essential; ( неограничен) unconditional; ( пълен) utter, implicit, out-and-out; blank; презрит. deep-dyed; \абсолютенен слух absolute pitch; \абсолютенен шампион спорт. an overall cup winner, an all-round champion; \абсолютенна монархия истор. absolute monarchy; \абсолютенна невъзможност a blank impossibility; \абсолютенна нула физ. absolute zero; \абсолютенният дух филос. the oversoul; \абсолютенно невежество utter/sheer ignorance; \абсолютенно подчинение implicit obedience.
  * * *
  1. (неограничен) unconditional 2. (пълен) utter. implicit;blank 3. (съвършен) perfect 4. absolute 5. АБСОЛЮТЕН слух absolute pitch 6. абсолютна монархия absolute monarchy 7. абсолютна невъзможност a blank impossibility 8. абсолютна нула физ. absolute zero 9. абсолютният дух фил. the oversoul 10. абсолютно невежество utter/ sheer ignorance 11. абсолютно подчинение implicit obedience 12. абсолютно тегло absolute weight

  Български-английски речник > абсолютен

 • 4 абсолютно

  absolutely
  абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use
  той няма абсолютно никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn't an earthly
  абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever
  абсолютно сигурно е it's a dead certainty
  * * *
  абсолю̀тно,
  нареч. absolutely; down to the ground; \абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use; \абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever; \абсолютно сигурно е it’s a dead certainty/cert; той няма \абсолютно никакъв шанс за успех he hasn’t an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn’t an earthly.
  * * *
  absolutely: He's абсолютно right. - Tой е абсолютно прав.; completely
  * * *
  1. absolutely 2. АБСОЛЮТНО никаква причина/ полза no earthly reason/use 3. АБСОЛЮТНО нищо absolutely nothing, nothing whatever 4. АБСОЛЮТНО сигурно е it's a dead certainty 5. той няма АБСОЛЮТНО никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance;sl. he hasn't an earthly

  Български-английски речник > абсолютно

 • 5 абсорбирам

  absorb
  * * *
  абсорбѝрам,
  гл. absorb.
  * * *
  absorb; the sponge абсорбирамs water - гъбата абсорбира вода; absorb; suck{sXk}
  * * *
  absorb

  Български-английски речник > абсорбирам

 • 6 абстрактен

  abstract
  фил. (за разум, интелект) noetic
  абстрактна (нереална) преценка за собственото си умение a notional value of o.'s own skills
  абстрактно погледнато in the abstract, abstractly
  * * *
  абстра̀ктен,
  прил., -на, -но, -ни abstract; филос. (за разум, интелект) noetic; \абстрактенна (нереална) преценка за собственото умение notional value of o.’s own skills.
  * * *
  abstract: beauty itself is абстрактен - красотата сама по себе си е абстрактна; абстрактен art - абстрактно изкуство; discrete; nonrepresentational (изк.);
  * * *
  1. abstract 2. абстрактна (нереална) преценка за собственото си умение a notional value of o.'s own skills 3. абстрактно погледнато in the abstract, abstractly 4. фил. (за разум, интелект) noetic

  Български-английски речник > абстрактен

 • 7 абсцес

  мед. abscess
  * * *
  абсцѐс,
  м., -и, (два) абсцѐса мед. abscess; \абсцес на белия дроб abscess of the lung; \абсцес на черния дроб abscess of the liver/hepatic abscess; зъбен/алвеоларен \абсцес dental/alveolar abscess; подкожен \абсцес subcutaneous abscess.
  * * *
  мед. abscess

  Български-английски речник > абсцес

 • 8 аванта

  разг. scrounging, sponging
  търся аванта be on the scrounge
  * * *
  ава̀нта,
  ж., само ед. разг. scrounging, sponging; търся \аванта be on the scrounge; sl. free-load.
  * * *
  1. разг. scrounging, sponging 2. търся АВАНТА be on the scrounge

  Български-английски речник > аванта

 • 9 авгнев

  1. Augean 2. АВГНЕВите обори the Augean stables the stables of Augeas

  Български-английски речник > авгнев

 • 10 автентичност

  authenticity
  * * *
  автентѝчност,
  ж., само ед. authenticity; genuineness; съмнявам се в \автентичността на картината I suspect the authenticity of the picture.
  * * *
  authenticity
  * * *
  authenticity

  Български-английски речник > автентичност

 • 11 автогол

  сп. own goal
  * * *
  а̀втого̀л,
  м., -ове, (два) а̀втого̀ла спорт. own goal; вкарвам си \автогол score an own goal; прен. shoot o.s. in the foot.
  * * *
  own goal (сп.)
  * * *
  сп. own goal

  Български-английски речник > автогол

 • 12 автомат

  1. (машина) vending machine, automatic machine; automatic device
  билетен автомат (за издаване на жп. билети) automatic ticket machine, passimeter
  телефонен автомат an automatic telephone, a public telephone
  2. воен. sub-machine-gun, ам. submachine gun; tommy-gun
  3. прен. (за човек) automaton (pl. automata, automatons); robot
  * * *
  автома̀т,
  м., -и, (два) автома̀та 1. ( машина) vending machine, automatic machine/device; банков \автомат automated teller machine, съкр. ATM; билетен \автомат automatic ticket machine, passimeter; монетен \автомат (penny-in-the) slot-machine; coin (operated) machine; паричен \автомат cash dispenser; смесителен \автомат automatic mixer; телефонен \автомат automatic telephone, public telephone;
  2. воен. submachine gun; Tommy gun;
  3. прен. (за човека) automaton, pl. automata, automatons; robot.
  * * *
  coin machine, slot machine (в който се пускат монети); automatic, machine rifle; robot{`roubxt}
  * * *
  1. (машина) vending machine, automatic machine;automatic device 2. билетен АВТОМАТ (за издаване на жп. билети) automatic ticket machine, passimeter 3. воен. sub-machine-gun, ам. submachine gun;tommy-gun 4. монетен АВТОМАТ (penny-in-the) slot-machine;coin (operated) machine 5. прен. (за човек) automaton (pl. automata, automatons); robot 6. телефонен АВТОМАТ an automatic telephone, a public telephone

  Български-английски речник > автомат

 • 13 автор

  1. author; originator
  2. (обик. на престъпления и пр.) perpetrator
  * * *
  а̀втор,
  м., -и 1. author; originator; (на муз. творба) composer; ( творец) maker;
  2. (обикн. на престъпления и пр.) perpetrator.
  * * *
  author: Who is the автор of The Great Gatsby? - Кой е авторът на Великия Гетсби?; creator; originator; pen{pen}; writer
  * * *
  1. (на музикална творба) composer 2. (обик. на престъпления и пр.) perpetrator 3. (творец) maker 4. author;originator

  Български-английски речник > автор

 • 14 агонизирам

  be dying, be at the point of death
  * * *
  агонизѝрам,
  гл. agonize; be dying, be at the point of death.
  * * *
  agonize; be in agony; throe{Trou}
  * * *
  be dying, be at the point of death

  Български-английски речник > агонизирам

 • 15 агонизиращ

  dying, in the throes of death
  * * *
  агонизѝращ,
  сег. деят. прич. agonizing; dying, in the throes of death.
  * * *
  dying, in the throes of death

  Български-английски речник > агонизиращ

 • 16 ад

  hell, inferno, the lowest world, the bottomless pit, the underworld
  мит., лит. Hades
  Орфей в Ада Orpheus in the underworld
  * * *
  ад,
  м., -ове, (два) а̀да hell, inferno, perdition, the lowest world, the bottomless pit, the underworld (и прен.); мит., лит. Hades; Gehenna; Орфей в \ада Orpheus in the underworld.
  * * *
  Hades; Тartarus; hell{hel}: Go to hell! - Върви по дяволите, върви в ада!; inferno; pit{pit}
  * * *
  1. hell, inferno, the lowest world, the bottomless pit, the underworld 2. Орфей в АДа Orpheus in the underworld 3. мит., лum. Hades

  Български-английски речник > ад

 • 17 адвокат

  1. lawyer, attorney-at-law; counsel
  адвокат без клиентела a briefless barrister
  адвокатите на двете страни counsel
  много известни адвокати бяха ангажирани за това дело many eminent counsel were briefed in this case
  ставам адвокат go into the legal profession, go to the bar, be called/admitted to the bar
  2. прен. (защитник, застъпник) advocate
  * * *
  адвока̀т,
  м., -и 1. юр. lawyer, attorney-at-law; counsel; ( който пледира) pleader, (в Англия) barrister(-at-law); ( който подготвя дела) solicitor; \адвокат без клиентела barrister; \адвокатите на двете страни counsel; главен \адвокат ( при гледане на дело) leader; служебен \адвокат official solicitor; ставам \адвокат go into the legal profession, go to the bar, be called/admitted to the bar;
  2. прен. ( защитник, застъпник) advocate.
  * * *
  counsel; lawyer{`lO;yx}: Contact my адвокат in case of... - Свържете се с адвоката ми в случай на / че...; pleader; solicitor
  * * *
  1. (в Англия) (който пледира) barrister(-at-law) 2. (който подготвя дела) solicitor 3. lawyer, attorney-at-law;counsel 4. АДВОКАТ без клиентела a briefless barrister 5. АДВОКАТите на двете страни counsel 6. главен АДВОКАТ (при гледане на дело) leader 7. много известни АДВОКАТи бяха ангажирани за това дело many eminent counsel were briefed in this case 8. прен. (защитник, застъпник) advocate 9. ставам АДВОКАТ go into the legal profession, go to the bar, be called/admitted to the bar

  Български-английски речник > адвокат

 • 18 адвокатски

  lawyer's; legal
  адвокатски съвет a council of lawyers
  получавам адвокатски права be admitted to the bar
  лишавам от адвокатски права strike off the roll, disbar
  * * *
  адвока̀тски,
  прил., -а, -о, -и lawyer’s; legal; \адвокатскиа колегия Bar; \адвокатскиа чанта brief-case; \адвокатскии съвет a council of lawyers; \адвокатскии ценз advocacy qualification; лишавам от \адвокатскии права strike off the roll, disbar; получавам \адвокатскии права be admitted to the bar.
  * * *
  forensic
  * * *
  1. lawyer's;legal 2. АДВОКАТСКИ съвет a council of lawyers 3. адвокатска професия legal profession 4. адвокатска чанта brief-case 5. адвокатско възнаграждение lawyer's fees 6. лишавам от АДВОКАТСКИ права strike off the roll, disbar 7. получавам АДВОКАТСКИ права be admitted to the bar

  Български-английски речник > адвокатски

 • 19 адрес

  address (и слово)
  по адрес на някого about/concerning s.o.
  aimed at s.o.
  сбъркали сте адреса разг. you have come to the wrong shop
  * * *
  адрѐс,
  м., -и, (два) адрѐса address (и слово); \адрес на управление registered office; • говоря по \адрес на ( злословя) speak ill of s.o.; по \адрес на някого about/concerning s.o.; aimed at s.o.; сбъркали сте \адреса разг. you have come to the wrong shop.
  * * *
  address: My new адрес is... - Новият ми адрес е...; direction; superscription
  * * *
  1. address (и слово) 2. aimed at s.о. 3. говоря no АДРЕС на (злословя) speak ill of s.o. 4. по АДРЕС на някого about/ concerning s.o. 5. сбъркали сте АДРЕСа разг. you have come to the wrong shop

  Български-английски речник > адрес

 • 20 адриатически

  Adriatic
  * * *
  адриатѝчески,
  прил., -а, -о, -и Adriatic; Адриатическо море the Adriatic (Sea).
  * * *
  1. Adriatic 2. Адриатическо море the Adriatic (Sea)

  Български-английски речник > адриатически

Look at other dictionaries:

 • The E.N.D. — The E.N.D. (The Energy Never Dies) …   Википедия

 • The D4 — Origin Auckland, New Zealand Genres Garage rock revival Years active 1998–2006 Labels Hollywood Records/Flying Nun Records/Infectious …   Wikipedia

 • The E.N.D — The E.N.D. (The Energy Never Dies) Студийный альбом Black Eyed Peas Дата выпуска 3 июня 2009 (смотри хронологию релиза альбома) Записан 2008 …   Википедия

 • The xx — Выступление The xx в Милане 18 октября 2009 …   Википедия

 • The B-52's — Основная информация Жанр новая волна па …   Википедия

 • The B-52\'s — The B 52 s Годы 1976 по сей день …   Википедия

 • The D.O.C. — The D.O.C. Tracy Lynn Curry Имя при рождении Трейси Линн Керри Дата рождения 10 июня 1968(1968 06 10) (44 года) Место рождения …   Википедия

 • The — ([th][=e], when emphatic or alone; [th][ e], obscure before a vowel; [th]e, obscure before a consonant; 37), definite article. [AS. [eth][=e], a later form for earlier nom. sing. masc. s[=e], formed under the influence of the oblique cases. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • The Ex — Основная информация …   Википедия

 • The ex — Годы 1979–настоящее время Страна …   Википедия

 • The 5.6.7.8’s — The 5.6.7.8 s …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.