Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

river

 • 1 безводен

  1. waterless, arid, dry, unwatered
  2. хим. anhydrous
  * * *
  безво̀ден,
  прил., -на, -но, -ни 1. waterless, arid, dry, unwatered;
  2. хим. anhydrous.
  * * *
  anhydrous (хим.); unwatered{,Xn`wOtxd}; waterless: This river is безводен. - Tази река е безводна.
  * * *
  1. waterless, arid, dry, unwatered 2. хим. anhydrous

  Български-английски речник > безводен

 • 2 белянка

  1. bleaching green
  2. washing-place (at a river)
  3. (седянка) husking bee, husking party
  * * *
  беля̀нка,
  ж., белѐнки остар.
  1. bleaching green;
  2. washing-place (at a river).
  ——————
  ж., белѐнки остар. ( седянка) husking bee, husking party.
  * * *
  1. 1 bleaching green 2. 3 (седянка) husking bee, husking party 3. washing-place (at a river)

  Български-английски речник > белянка

 • 3 брод

  ford
  * * *
  м., -ове, (два) бро̀да ford; минавам в/по \брод ford (a river), cross (a river) by a ford.
  * * *
  бва да намерим брод, за да преминем реката.; water-splash
  * * *
  1. ford 2. минавам в БРОД ford (a river), cross (a river) by a ford

  Български-английски речник > брод

 • 4 бряг

  1. (морски) coast, shore, sea-shore
  (морски, речен и пр.) waterside
  поет. strand
  (естествено стръмен или укрепен, на река) levee
  (на река) (river-)bank. riverside
  (на дол. ров) side
  каменист бряг a rocky/ironbound coast
  към брега coastward(s); shoreward; landward(s)
  * * *
  бряг брегъ̀т м., бреговѐ, (два) бря̀га ( морски) coast, shore, sea-shore; ( морски, речен и пр.) waterside; поет. strand; ( естествено стръмен или укрепен, на река) levee; (на река) (river-)bank, riverside; (на езеро) shore, side (of a lake); (на дол, ров) side; (на канал) bank; каменист \бряг rocky/ironbound coast; към брега coastward(s); shoreward; landward(s).
  * * *
  margin (речен): Let's take a walk along the бряг. - Да се поразходим по брега.; brink; coast (морски); waterside
  * * *
  1. (естествено стръмен или укрепен, на река) levee 2. (морски) coast, shore, sea-shore 3. (морски, речен и пр.) waterside 4. (на дол. ров) side 5. (на езеро) shore, side (of a lake) 6. (на канал) bank 7. (на река) (river-)bank. riverside 8. каменист БРЯГ a rocky/ ironbound coast 9. към брега coastward(s);shoreward; landward(s) 10. поет. strand

  Български-английски речник > бряг

 • 5 бързей

  * * *
  бъ̀рзей,
  м., -и, (два) бъ̀рзея (stretch of river with) swift current; \бързейи rapids (pl.); • запънал се е като рак на \бързейй he’s as stubborn as a mule.
  * * *
  rip; swift current
  * * *
  1. (stretch of river with) swift current 2. запънал се като рак на БЪРЗЕЙ he's as stubborn as a mule

  Български-английски речник > бързей

 • 6 вървя

  (пеша, обикновен ход) walk (по on, along)
  вървя бързо/бавно walk fast/slowly
  те вървяха бързо they were walking along quickly
  все вървя и вървя walk on and on
  вървя надясно/наляво keep to the right/the left
  вървя направо keep straight on
  вървя напред go forward
  вървя пред други lead the way
  вървя напред назад go to and fro/backwards and forwards
  вървя все подир follow s.o. about
  вървя след follow
  прен. follow the lead of
  вървя с големи крачки stride, walk with big strides
  вървя с дребни крачки mince
  вървя пеша go on foot
  разг. leg it, foot it
  вървя последен bring up the rear
  вървя на пръсти walk on tiptoe, tiptoe
  вървя по реда си (за събитие) follow o.'s course
  вървя по пътя си go o.'s way
  вървя по своя собствен път прен. go o.'s own way, follow o.'s own road, keep o.'s own path
  по стария път прен. not change o.'s ways, go in the old channel
  вървя по същия път go the same way (и прен.),прен.. и follow the same path, tread the same road
  вървя по ръба прен. tread a knife-edge, пол. follow a policy of brinkmanship
  вървя неотклонно по своя път steer/tread a steady course
  вървя по правия път прен. steer/tread the right course
  2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run
  (за кола и) roll along
  вървя с електричество и пр. go by/run on (electricity etc.)
  влаковете вървят по релси trains run on rails
  днес влаковете не вървят trains are not running today, there is no train service today
  машината върви добре the engine runs well/is in good running order
  машината не вървя the machine will not work
  часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time
  3. (напредвам, развивам се) go, progress, work
  вървя добре go well. make good progress
  (за преговори и пр. и) go on well
  вървя зле go badly
  детето върви добре the child is doing well
  вървя на добре be improving, go on well
  вървя гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual
  работата ми върви I am doing well in business
  разговорът не върви the conversation is flagging
  работите вървят добре things are going on all right
  (как сте) how are you? how's everything?
  как върви учението? how are you getting on at school?
  (за брак и пр.) be a success
  не върви добре not too successful, not be much of a success
  4. (струвам, харча се) cost; sell
  как вървят яйцата? what are the egg selling at?
  как върви книгата? how is the book selling?
  парите вървят много бързо money goes like anything/like water
  стоки, които не вървят unsaleable goods
  5. (минавам за път и пр.) go, run, lead, pass, lie
  пътят върви покрай реката the road runs along/follows the river
  6. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit
  тая връзка върви добре с костюма this tie matches the suit, this tie goes well with the suit
  тия пари не вървя т this money is out of circulation/no longer current
  тая банкнота не върви this banknote-will not pass
  всичко върви като по вода everything is going on swimmingly
  вървя като по часовник go like
  * * *
  вървя̀,
  гл.
  1. ( ходя) go; ( пеша, обикновен ход) walk (по on, along); все \вървя и \вървя walk on and on; \вървя на пръсти walk on tiptoe, tiptoe; \вървя надясно/наляво keep to the right/the left; \вървя направо keep straight on; \вървя напред go forward; \вървя напред- назад go to and fro/backwards and forwards; \вървя неотклонно по своя път steer/tread a steady course; \вървя пеша go on foot; разг. leg it, foot it; \вървя по пътя си go o.’s way; \вървя по правия път прен. steer/tread the right course; \вървя по реда си (за събитие) follow o.’s course; \вървя по ръба прен. tread a knife-edge, полит. follow a policy of brinkmanship; \вървя по своя собствен път прен. go o.’s own way, follow o.’s own road, keep o.’s own path; \вървя по стария път прен. not change o.’s ways, go in the old channel; \вървя по същия път go the same way (и прен.), прен. follow the same path, tread the same road; \вървя подир follow s.o. about; \вървя последен bring up the rear; \вървя пред други lead the way; \вървя с големи крачки stride, walk with big strides; \вървя с дребни крачки mince; \вървя след follow; прен. follow the lead of;
  2. ( движа се, работя) go, work, function, operate, run; (за кола и пр.) roll along; (за превозно средство) go, travel, run; (в превозно средство) go; drive; journey (along); влаковете вървят по релси trains run on rails; \вървя с електричество и пр. go by/run on electricity, etc.; машината върви добре the engine runs well/is in good running order; часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time;
  3. ( напредвам, развивам се) go, progress, work; времето върви time passes; времето върви бавно time drags; времето върви бързо time is running fast; \вървя гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual; \вървя добре go well, make good progress; (за преговори и пр.) go on well; \вървя зле go badly; \вървя към ( предстои ми) be in line for; \вървя на добре be improving, go on well; детето върви добре the child is doing well; как върви работата? how’s business? ( как сте) how are you? how’s everything? как върви учението? how are you getting on at school? не върви (it’s) no go; не върви добре not to be successful, not be much of a success; работата ми върви I am doing well in business; разговорът не върви the conversation is flagging; търговията не върви trade is slack;
  4. ( струвам, харча се) cost, sell (по at); как върви книгата? how is the book selling? как вървят яйцата? what are the eggs selling at? парите вървят много бързо money goes like anything/like water; стоки, които не вървят unsaleable goods;
  5. ( минавам ­ за път и пр.) go, run, lead, pass, lie;
  6. ( отивам, подхождам на) go well with, match, suit;
  7. ( намирам се в обращение) be in circulation; тази банкнота не върви this banknote will not pass; тези пари не вървят this money is out of circulation/no longer current; • всичко върви като по вода everything is going on swimmingly; върви го гони and that will be the last I will see of him; върви ми be lucky; play a winning game; (за дадено време) be in luck; разг. be on a roll; амер. play big luck, hit a winning streak; върви ми на ( карти и пр.) be lucky (in); ( все ми се случва) keep having; \вървя като по часовник go like clockwork; не ми върви have no luck, be out of luck, strike a bad patch; play a losing game; амер. play hard luck; така върви светът so runs the world; (това) не върви it’s not on; трябва да си \вървя I must be off/be going.
  * * *
  go; pass; proceed; run{rXn} (за машина); walk: I'm вървяing down the street. - Вървя надолу по улицата.; walk (ходом за кон)
  * * *
  1. (в превозно средство) go;drive;journey (along) 2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run 3. (за брак и пр.) be a success 4. (за кола и) roll along: (за превозно средство) go, travel, run 5. (за преговори и пр. и) go on well 6. (как сте) how are you?how's everything? 7. (минавам за път и пр.) go, run, lead, pass, lie 8. (намирам се в обращение) be in circulation 9. (напредвам, развивам се) go, progress, work 10. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit 11. (пеша, обикновен ход) walk (по on, along) 12. (струвам, харча се) cost;sell 13. (ходя) go 14. 5 стотинки килото sugar sells at 15. 6 stotinki the kilo 16. ВЪРВЯ бързо/бавно walk fast/slowly 17. ВЪРВЯ все подир follow s. o. about 18. ВЪРВЯ гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual 19. ВЪРВЯ добре go well. make good progress 20. ВЪРВЯ зле go badly 21. ВЪРВЯ като по часовник go like 22. ВЪРВЯ на добре be improving, go on well 23. ВЪРВЯ на пръсти walk on tiptoe, tiptoe 24. ВЪРВЯ надясно/наляво keep to the right/ the left 25. ВЪРВЯ направо keep straight on 26. ВЪРВЯ напред go forward 27. ВЪРВЯ напред назад go to and fro/backwards and forwards 28. ВЪРВЯ неотклонно по своя път steer/tread a steady course 29. ВЪРВЯ пo правия път прен. steer/tread the right course 30. ВЪРВЯ пo пътя си go o.'s way 31. ВЪРВЯ пo реда си (за събитие) follow o.'s course 32. ВЪРВЯ пo ръба прен. tread a knife-edge, пол. follow a policy of brinkmanship 33. ВЪРВЯ пo своя собствен път прен, go o.'s own way, follow o.'s own road, keep o.'s own path 34. ВЪРВЯ пo същия път go the same way (и прен.),прен.. и follow the same path, tread the same road 35. ВЪРВЯ пеша go on foot 36. ВЪРВЯ последен bring up the rear 37. ВЪРВЯ пред други lead the way 38. ВЪРВЯ с големи крачки stride, walk with big strides 39. ВЪРВЯ с дребни крачки mince 40. ВЪРВЯ с електричество и пр. go by/run on (electricity etc.) 41. ВЪРВЯ след follow 42. влаковете ВЪРВЯт по релси trains run on rails 43. времето върви time passes 44. времето върви бързо time is running fast 45. времето вървя бавно time drags 46. все ВЪРВЯ и ВЪРВЯ walk on and on 47. всичко върви като по вода everything is going on swimmingly 48. детето върви добре the child is doing well 49. днес влаковете не ВЪРВЯт trains are not running today, there is no train service today 50. захарта върви по 51. как ВЪРВЯт яйцата? what are the egg» selling at? 52. как върви книгата? how is the book selling? 53. как върви работата? how's' business? 54. как върви учението? how are you getting on at school? 55. както вървят работите as things are going 56. машината върви добре the engine runs well/is in good running order 57. машината не вървя the machine will not work 58. не върви добре not too successful, not be much of a success 59. пo стария път прен. not change o.'s ways, go in the old channel 60. парите ВЪРВЯт много бързо money goes like anything/like water 61. прен. follow the lead of 62. пътят върви покрай реката the road runs along/ follows the river 63. работата ми върви I am doing well in business 64. работите вървят добре things are going on all right 65. разг. leg it, foot it 66. разговорът не върви the conversation is flagging 67. стоки, които не вървят unsaleable goods 68. тая банкнота не върви this banknote-will not pass 69. тая връзка върви добре с костюма this tie matches the suit, this tie goes well with the suit 70. те вървяха бързо they were walking along quickly 71. тия пapи не ВЪРВЯ т this money is out of circulation/no longer current 72. този път върви за this road leads to 73. търговията не върви trade is slack 74. часовникът върви добре/ отлично the watch keeps good/excellent time 75. часовникът не върви добре the watch keeps bad time

  Български-английски речник > вървя

 • 7 гледам

  1. look (at), watch
  гледам втренчено look fixedly, stare, gaze (at)
  гледам в (очи, огледало, пропаст и пр.) look into
  гледам насам-натам (при търсене на нещо) cast o.'s eyes about, look about
  гледам напред/назад look ahead/backward
  гледам напред/назад към look forward/backward to
  гледам право пред себе си look straight before one/in front of one
  гледам нагоре/надолу/настрана look upwards/downwards/sidewards
  гледам надалече look/stare/gaze into the distance
  гледам под очи squint (at)
  гледам с любопитство look/gaze curiously (at)
  гледам учуден look on amazed
  гледам с широко отворени очи stare with wide open eyes
  гледам зверски/свирепо glare (at)
  (представление, филм) see
  гледам телевизия look at/watch television
  разг. view
  гледам часовника си/речник look at/consult o.'s watch/a dictionary
  гледам футболен мач watch a football match
  аз не играя, а само гледам I'm not playing, I'm just watching
  гледам по улицата look up/down/along the street
  гледам от прозореца look from/out of the window
  гледам през прозореца (отвън) look in at the window
  гледам през дупката на ключалката look through/in at a keyhole
  гледам от врата look out at a door
  гледам през река look out across a river
  гледам към морето look out to sea
  гледам вълните look out at the waves
  гледам небето look out into/at the sky
  гледам в земята look down at the ground
  гледам от голяма височина look down from a great height
  гледам град (от височина) look down on a city
  гледам гърлото на (за лекар) look down s.o.'s throat
  гледам в пропаст look into an abyss
  гледам с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars
  гледам под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope
  гледам да не кипне млякото see the milk doesn't boil over
  2. (обърнат съм към-за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook
  стаята гледа към площада the room looks on to the square
  прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden
  оръдието гледа на север the gun points to the north
  3. (грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse
  гледам болен nurse/tend/attend a sick person, nurse s.o. in sickness
  (за лекар) attend/treat a patient
  гледам болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness
  гледам деца look after/take care of children
  гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I'm away
  гледам добитък (отглеждам) keep/raise cattle
  (пазя) look after/tend/watch cattle
  гледам (добитък, растения) през зимата winter
  гледам домакинството/къщата на manage s.o.'s household
  keep house for s.o.
  разг. do for s.o.
  гледам си живота live well, enjoy life
  гледам си здравето take care of/attend to o.'s health
  гледам си интереса consult o.'s interest
  гледам си интересите take care of/advance/consider o.'s (personal) interests
  гледам си кефа take it easy, enjoy life
  гледам къщата look after the house, manage the household, keep the house
  гледам си работата attend to/get on with/go ahead with o.'s business, attend to o.'s work; stick to o.'s business/job
  гледай си работата get on with your work
  гледам си всекидневната работа go about o.'s daily work
  гледам собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.'s own business, stick to o.'s last
  гледам си работите go about o.'s (own) affairs
  не си гледам работата be negligent of/be careless about
  * * *
  глѐдам,
  гл.
  1. look (at), watch; \гледам в ( очи, огледало, пропаст и пр.) look into; (само като зрител) look on; \гледам в земята look down at the ground; \гледам в пропаст look into an abyss; \гледам втренчено look fixedly, stare, gaze (at); \гледам вълните look out at the waves; \гледам град (от височина) look down on a city; \гледам гърлото на (за лекар) look down s.o.’s throat; \гледам зверски/свирепо glare (at); ( представление, филм) see; \гледам към морето look out to sea; \гледам нагоре/надолу/настрана look upwards/downwards/side-wards; \гледам надалече look/stare/gaze into the distance; \гледам напред/назад look ahead/back(ward); \гледам насам-натам ( при търсене на нещо) cast o.’s eyes about, look about; \гледам небето look out into/at the sky; \гледам от врата look out at a door; \гледам от голяма височина look down from a great height; \гледам от прозореца look from/out of the window; \гледам по улицата look up/down/along the street; \гледам под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope; \гледам под очи squint (at); \гледам право пред себе си look straight before one/in front of one; \гледам през дупката на ключалката look through/in at a keyhole; \гледам през прозореца ( отвън) look in at the window; \гледам през река look out across a river; \гледам с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars; \гледам с любопитство look/gaze curiously (at); \гледам с широко отворени очи stare with wide open eyes; \гледам телевизия look at/watch television; разг. view; \гледам учуден look on amazed; \гледам часовника си/речник look at/consult o.’s watch/a dictionary;
  2. ( обърнат съм към за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook; балконът гледа към морето the balcony overlooks/gives onto the sea; къщата гледа на изток the house faces east; оръдието гледа на север the gun points to the north; прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden; стаята гледа към площада the room looks on to/gives onto the square;
  3. ( грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse; всеки гледа себе си charity begins at home; гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I’m away; гледай си работата get on with your work; \гледам болен nurse/tend/attend a sick person, nurse s.o. in sickness; (за лекар) attend/treat a patient; \гледам болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness; \гледам всекидневната си работа go about o.’s daily work; \гледам деца look after/take care of children; \гледам добитък ( отглеждам) keep/raise cattle; ( пазя) look after/tend/watch cattle; \гледам домакинството/къщата на manage s.o.’s household; keep house for s.o.; разг. do for s.o.; \гледам живота си live well, enjoy life; \гледам здравето си take care of/attend to o.’s health; \гледам интереса си consult o.’s interest; \гледам интересите си take care of/advance/consider o.’s (personal) interests; \гледам кефа си take it easy, enjoy life; \гледам къщата look after the house, manage the household, keep the house; \гледам работата си attend to/get on with/go ahead with o.’s business, attend to o.’s work; stick to o.’s business/job; \гледам работите си go about o.’s (own) affairs; \гледам собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.’s own business, stick to o.’s last; не \гледам работата си be negligent of/be careless about o.’s work;
  4. ( уповавам се) look (на to), rely (on); всички на мене гледат they all rely on me;
  5. ( опитвам се, правя всичко, полагам усилия) try, attempt (да to с inf.), see to it that; гледай да дойдеш try and come; гледай да се държиш по-добре try and behave better; гледай да не закъснееш try not to be late; mind you are not late; \гледам да минава времето beguile the time; \гледам да направя нещо try to do s.th.; \гледам да не take care/be careful not to; know better that to (с inf.);
  6. ( гадая, врачувам): \гледам на карти read the cards; \гледам на карти/на кафе tell fortunes/s.o.’s fortune by cards/by the coffee-grounds; \гледам на ръка read s.o.’s hand;
  7. ( смятам за, имам отношение към) regard, consider; аз \гледам на него като на много опасен човек I look upon him as/I regard him as/I consider him to be a very dangerous man; \гледам благосклонно/зряло/иначе/леко/мрачно/несериозно/оптимистично/сериозно/снизходително/спокойно/строго/трагично/трезво/широко на take a favourable/mature/different/light/gloomy/frivolous/rosy/grave/lenient/calm/strict/tragic/sober/wide view of; \гледам благосклонно на look with favour on; \гледам леко на take lightly, make light of; \гледам на някого като на look upon s.o. as; \гледам отвисоко на look down on, look down o.’s nose at; \гледам на нещата откъм мрачната им страна look on the dark/gloomy side (of things), take the gloomy view; \гледам на нещата откъм светлата им страна look on the bright/sunny side (of things); \гледам надалече take long views, take the long view; \гледам по-далече от look beyond; \гледам с безпокойство/тревога на view with concern/alarm; \гледам с уважение/страхопочитание/ужас на regard with respect/awe/horror; \гледам спокойно на look on calmly; как гледаш на това? what do you think of it? how does it strike you? не \гледам надалече take short views;
  8. ( дело) try, hear; делото ми се гледа (за обвиняем) stand o.’s trial; • гледай го ти него! cheeky fellow! гледай си работата don’t worry, have no fear, (не се бъркай) mind your own business; гледай ти беля! what a nuisance! \гледам, без да виждам stare with unseeing eyes, stare at nothing/into space; \гледам да видя watch out to see ( дали if); \гледам как и как да study ways and means of (с ger.); \гледам къде стъпвам watch o.’s steps; \гледам на бъдещето с увереност face the future with confidence; \гледам през пръсти на be negligent of, be careless about; \гледам с други очи на take a different view of, look with another eye on; \гледам с очите на някого view with s.o.’s eyes; \гледам с четири очи ( внимавам) keep o.’s eyes open/skinned, ( горя от нетърпение) burn with impatience (да to), ( очаквам с нетърпение) look forward to (с ger.); \гледам (съдя) по go by; зная да \гледам use o.’s eyes; както и да се гледа by any standard(s); кой ти гледа? who cares? къде си гледал? ( измамили са те) you’ve been had, ( направил си грешка) where were your eyes? you’ve been careless; не мога да \гледам not be able to stand the sight of; не му \гледам много draw no fine distinctions, not be over particular; не гледай какво казват другите don’t mind what other people say; не го гледай него you can’t go by him/don’t mind him; само гледай you watch; тебе гледа, мене види be cockeyed; я гледай, гледай ти well, well! tut-tut! can you beat it! what do you know! well, I never! I’ll be damned!;
  \гледам се 1. ( оглеждам се в огледало) look at o.s.;
  2. ( грижа се за себе си) take care of o.s., look after o.s.
  * * *
  manage (работа): гледам your own business! - Гледай си работата! eye; look: Watch out, the teacher's гледамing at you! - Внимавай, учителката те гледа.; look on; regard(втренчено); view
  * * *
  1. (грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse 2. (за лекар) attend/treat a patient 3. (обърнат съм към - за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook 4. (пазя) look after/tend/ watch cattle 5. (представление, филм) see 6. (само като зрител) look on 7. keep house for s. о. 8. look (at), watch 9. ГЛЕДАМ (добитък, растения) през зимата winter 10. ГЛЕДАМ болен nurse/tend/ attend a sick person, nurse s. о. in sickness 11. ГЛЕДАМ болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness 12. ГЛЕДАМ в (очи, огледало, пропаст и пр.) look into 13. ГЛЕДАМ в земята look down at the ground 14. ГЛЕДАМ в пропаст look into an abyss 15. ГЛЕДАМ втренчено look fixedly, stare, gaze (at) 16. ГЛЕДАМ вълните look out at the waves 17. ГЛЕДАМ град (от височина) look down on a city 18. ГЛЕДАМ гърлото на (за лекар) look down s.o.'s throat 19. ГЛЕДАМ да не кипне млякото see the milk doesn't boil over 20. ГЛЕДАМ деца look after/take care of children 21. ГЛЕДАМ добитък (отглеждам) keep/raise cattle 22. ГЛЕДАМ домакинството/къщата на manage s. o.'s household 23. ГЛЕДАМ зверски/свирепо glare (at) 24. ГЛЕДАМ към морето look out to sea 25. ГЛЕДАМ къщата look after the house, manage the household, keep the house 26. ГЛЕДАМ нагоре/надолу/ настрана look upwards/downwards/sidewards 27. ГЛЕДАМ надалече look/stare/gaze into the distance 28. ГЛЕДАМ напред/назад look ahead/backward) 29. ГЛЕДАМ напред/назад към look forward/backward to 30. ГЛЕДАМ насам-натам (при търсене на нещо) cast o.'s eyes about, look about 31. ГЛЕДАМ небето look out into/at the sky 32. ГЛЕДАМ от врата look out at a door 33. ГЛЕДАМ от голяма височина look down from a great height 34. ГЛЕДАМ от прозореца look from/out of the window 35. ГЛЕДАМ пo улицата look up/down/along the street 36. ГЛЕДАМ под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope 37. ГЛЕДАМ под очи squint (at) 38. ГЛЕДАМ право пред себе си look straight before one/in front of one 39. ГЛЕДАМ през дупката на ключалката look through/in at a keyhole 40. ГЛЕДАМ през прозореца (отвън) look in at the window 41. ГЛЕДАМ през река look out across a river 42. ГЛЕДАМ с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars 43. ГЛЕДАМ с любопитство look/gaze curiously (at) 44. ГЛЕДАМ с широко отворени очи stare with wide open eyes 45. ГЛЕДАМ си всекидневната работа go about o.'s daily work 46. ГЛЕДАМ си живота live well, enjoy life 47. ГЛЕДАМ си здравето take care of/ attend to o.'s health 48. ГЛЕДАМ си интереса consult o.'s interest 49. ГЛЕДАМ си интересите take care of/ advance/consider o.'s (personal) interests 50. ГЛЕДАМ си кефа take it easy, enjoy life 51. ГЛЕДАМ си работата attend to/ get on with/go ahead with o.'s business, attend to o.'s work;stick to o.'s business/job 52. ГЛЕДАМ си работите go about o.'s (own) affairs 53. ГЛЕДАМ собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.'s own business, stick to o.'s last 54. ГЛЕДАМ телевизия look at/watch television 55. ГЛЕДАМ учуден look on amazed 56. ГЛЕДАМ футболен мач watch a football match 57. ГЛЕДАМ часовника си/речник look at/consult o.'s watch/a dictionary 58. аз не играя, а само ГЛЕДАМ I'm not playing, I'm just watching 59. балконът гледа към морето the balcony overlooks the sea 60. гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I'm away 61. гледай си работата get on with your work 62. къщата гледа към улицата the house faces the street 63. къщата гледа на изток the house faces east 64. не си ГЛЕДАМ работата be negligent of/be careless about 65. оръдието гледа на север the gun points to the north 66. прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden 67. разг. do for s. о. 68. разг. view 69. стаята гледа към площада the room looks on to the square

  Български-английски речник > гледам

 • 8 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 9 гранича

  1. border (с on), be bounded (c by), be contiguous (с to), border, touch (с-)
  гранича с река abut on a river
  гранича на изток (н пр.) с be bordered/bounded on the east (etc.) by
  гранича непосредствено с adjoin, be conterminous with; have a common border/boundary with
  2. прен. border, verge (с on)
  това граничи с безумие it borders/verges on insanity, it is next door to madness
  * * *
  гранѝча,
  гл., мин. св. деят. прич. гранѝчил 1. border (с on), be bounded (с by), be contiguous (с to), border, touch (с -); \гранича на изток (и пр.) с be bordered/bounded on the east (etc.) by; \гранича непосредствено с adjoin, be conterminous with; have a common border/boundary with; \гранича с река abut on a river; моята нива граничи с неговата our fields abut;
  2. прен. border, verge (с on); това граничи с безумие it borders/verges on insanity, it is next door to madness.
  * * *
  abut; adjoin; bound{baund}; trench
  * * *
  1. border (c on), be bounded (c by), be contiguous (c to), border, touch (c -) 2. ГРАНИЧА на изток (н пр.) с be bordered/bounded on the east (etc.) by 3. ГРАНИЧА непосредствено с adjoin, be conterminous with;have a common border/boundary with 4. ГРАНИЧА с река abut on a river 5. моята нива граничи с неговата our fields abut 6. прен. border, verge (c on) 7. това граничи с безумие it borders/verges on insanity, it is next door to madness

  Български-английски речник > гранича

 • 10 давя

  1. drown
  2. (душа) strangle, throttle, stifle, suffocate, choke
  3. drown
  (задушавам се) choke, suffocate (от with)
  давя се от кашлица choke/suffocate with coughing, my cough is choking/suffocating me
  давещият се и за сламка се хваща a drowning man will catch/clutch/grasp at a straw
  * * *
  да̀вя,
  гл., мин. св. деят. прич. да̀вил 1. drown;
  2. ( душа) strangle, throttle, stifle, suffocate, choke;
  \давя се 1. drown; ( задушавам се) choke, suffocate (от with); \давя се от кашлица choke/suffocate with coughing, my cough is choking/suffocating me;
  2. (за кучета) fight; • който се дави и за сламка се хваща a drowning man will catch/clutch/grasp at a straw.
  * * *
  bait (за куче); choke ; drown: Ten people давяed in the river. - Десет души се удавиха в реката.
  * * *
  1. (душа) strangle, throttle, stifle, suffocate, choke 2. (за кучета) fight 3. (задушавам се) choke, suffocate (от with) 4. drown 5. ДАВЯ 6. ДАВЯ ce от кашлица choke/suffocate with coughing, my cough is choking/suffocating me 7. давещият се и за сламка се хваща a drowning man will catch/clutch/ grasp at a straw

  Български-английски речник > давя

 • 11 до

  1. предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to
  един до друг one beside the other, side by side
  седя до sit next to/beside/by
  седя до огъня sit by the fire
  той живее до нас he lives next door to us
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as
  до града има пет километра it's five kilometres to the town
  изпращам някого до вратата see s.o. to the door
  до известна степен to a certain degree
  до глезените/коленете ankle-/knee-deep
  затъвам до коленете sink up to o.'s knees
  до гърдите/рамената breast-/shoul-der-high
  до кръста down/up to the waist
  хвръквам до fly as high as
  засмян до уши smiling broadly
  пълен до горе filled to the brim/to overflowing
  до един to the last man
  ние отидохме до реката we went as far as the river
  идвам до заключение come to/arrive at a conclusion
  отнасям въпроса до refer the matter to
  от... до from... to
  4. (за време) till, until, up to
  от... до from... to/till
  до сутринта/вечерта till morning/evening
  от сутрин до вечер from morning till night
  работя до късно през нощта work far into the night
  до преди няколко дни (up) till a few days ago
  до края till the end
  до тая минута to this very minute
  до последната минута to the very last
  най-късно до събота by Saturday at the latest
  можеш ли да свършиш това до утре? can you finish this by tomorrow?
  до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement
  5. (па малко от.) under, not, over
  деца до шест години children under six
  с тегло до пет кила weighing not over five kilos
  6. (приблизително) about, some. somewhere about
  там имаше до двадесет души there were about/some twenty people there
  7. (не повече от) up to, as much/many as
  до три пъти up to/as many as three times
  той си докарва до 2000 лева месечно he makes up to 2000 levs a month
  8. (досежно) about, to
  това не се отнася до тебе this does not refer/apply to you
  колкото се отнася до мене as far as I am concerned, as for me
  натъпкани човек до човек packed tight
  от език до език има разлика there is a difference between one language and another
  това е до човека it depends on the man
  не ми е до not be in a state for, be in no mood for/to
  не ми е до това I've got something else to think about
  не ми е до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood
  до безкрайност ad infinitum. to infinity
  до втръсване to satiety/nausea
  точен до минутата punctual to the minute
  смел до безразсъдност courageous to the point of recklessness
  бия до посиняване beat black and blue
  докарвам до лудост drive crazy
  до след until after
  до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education
  9. муз. С
  до диез C-sharp
  до мажор C-major
  до ще време the time will come
  до-
  10. предст. (изчерпване докрай на започнатото действие) up; finish с ger. all; what is left
  дояждам finish up, eat what is left
  дошивам finish sewing
  11. (предел за пространство, време, степен) to, up to; long enough
  добирам се manage to get (to)
  доживявам да видя live (long enough) to see
  дотичвам run up (to)
  доварявам boil soft
  12. (добавяне на количество, което не достига) in addition, some more, as a supplement
  доплащам pay in addition, pay the difference
  домързява ме feel lazy
  домъчнява ми feel/grow sad
  допива ми се feel like drinking/like a drink
  доплаква ми се feel like crying
  * * *
  до,
  предл.
  1. (за близост) by, by the side of, beside, near, close to, next to; един \до друг one beside the other, side by side; седя \до sit next to/beside/by; той живее \до нас he lives next door to us;
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as; \до глезените/коленете ankle-/knee-deep; \до гърдите/рамената breast-/shoulder-high; \до един to the last man; \до кръста down/up to the waist; засмян \до уши smiling broadly; идвам \до заключение come to/arrive at a conclusion; изпращам някого \до вратата see s.o. to the door; ние отидохме \до реката we went as far as the river; от\до … from … to …/till; пълен \до горе filled to the brim/to overflowing; хвръквам \до fly as high as;
  3. (за време) till, until, up to; поет. ere; \до края till the end; \до последната минута to the very last; \до преди няколко дни (up) till a few days ago; \до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement; \до сутринта/вечерта till morning/evening; най-късно \до събота by Saturday at the latest; работя \до късно през нощта work far into the night;
  4. ( по-малко от) under, not over; деца \до шест години children under six; с тегло \до пет кила weighing not over five kilos;
  5. ( приблизително) about, some, somewhere about; там имаше \до двадесет души there were about/some twenty people there;
  6. (не повече от) up to, as much/many as; \до три пъти up to/as many as three times; about, to;
  7. ( относно) колкото се отнася \до мене as far as I am concerned, as for me; това не се отнася \до тебе this does not refer/apply to you; • бия \до посиняване beat black and blue; \до безкрайност ad infinitum, to infinity; \до втръсване to satiety/nausea; \до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education; \до след until after; докарвам \до лудост drive crazy; натъпкани човек \до човек packed tight; не ми е \до not be in a state for, be in no mood for/to; не ми е \до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood; не ми е \до това I’ve got something else to think about; смел \до безразсъдност courageous to the point of recklessness; това е \до човека it depends on the man; точен \до минутата punctual to the minute.
  ——————
  ср., само ед. муз. C; \до диез C-sharp; \до мажор C-major.
  * * *
  at ; beside: one до the other - един до друг; by: sit до the fire - седя до огъня; C/do (муз. нота); next: Two days remain до Christmas. - Остават два дни до Коледа.; to (за движение); until
  * * *
  1. (за време) till, until, up to 2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as 3. (не повече от) up to, as much/many as 4. (па малко от.) under, not, over 5. (приблизително) about, some. somewhere about 6. 1 (досежно) about, to 7. 1 предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to 8. 12 муз. С 9. 3 kilometres to the town 10. 8 лева месечно he makes up to 11. 910 levs a month 12. ДО Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education 13. ДО безкрайност ad infinitum. to infinity 14. ДО втръсване to satiety/ nausea 15. ДО глезените/коленете ankle-/knee-deep 16. ДО града има пет километра it's 17. ДО гърдите/рамената breast-/shoul-der-high 18. ДО диез C-sharp 19. ДО един to the last man 20. ДО известна степен to a certain degree 21. ДО края till the end 22. ДО кръста down/up to the waist 23. ДО мажор C-major\\ 24. ДО последната минута to the very last 25. ДО сключването на спогодбата pending the completion of the agreement 26. ДО след until after 27. ДО сутринта/вечерта till morning/evening 28. ДО тая минута to this very minute 29. ДО три пъти up to/as many as three times 30. бия ДО посиняване beat black and blue 31. деца ДО шест години children under six 32. докарвам ДО лудост drive crazy 33. един ДО друг one beside the other, side by side 34. засмян ДО уши smiling broadly 35. затъвам ДО коленете sink up to o.'s knees 36. идвам ДО заключение come to/arrive at a conclusion 37. изпращам някого ДО вратата see s.o. to the door 38. колкото се отнася ДО мене as far as I am concerned, as for me 39. можеш ли да свършиш това ДО утре? can you finish this by tomorrow? 40. най-късно ДО събота by Saturday at the latest 41. натъпкани човек ДО човек packed tight 42. не ми е ДО not be in a state for, be in no mood for/to 43. не ми е ДО смях I am/ feel in no mood for laughing;I am in no laughing mood 44. не ми е ДО това I've got something else to think about 45. ние отидохме ДО реката we went as far as the river 46. от... до from... to 47. от... до from... to/till 48. от език ДО език има разлика there is a difference between one language and another 49. от сутрин ДО вечер from morning till night 50. отнасям въпроса ДО refer the matter to 51. пълен ДО горе filled to the brim/to overflowing 52. работя ДО късно през нощта work far into the night: ДО преди няколко дни (up) till a few days ago 53. с тегло ДО пет кила weighing not over five kilos 54. седя ДО sit next to/beside/by 55. седя ДО огъня sit by the fire 56. смел ДО безразсъдност courageous to the point of recklessness 57. там имаше ДО двадесет души there were about/some twenty people there 58. това е ДО човека it depends on the man 59. това не се отнася ДО тебе this does not refer/apply to you 60. той живее ДО нас he lives next door to us 61. той си докарва ДО 62. точен ДО минутата punctual to the minute 63. хвръквам ДО fly as high as 64. ще: до ще време the time will come

  Български-английски речник > до

 • 12 долен

  1. lower, under, bottom. (attr.)
  най- долен lowest, lowermost, nethermost
  долен етаж a lower floor
  на долния етаж on the floor below, below stairs
  долен зъб a lower tooth
  долен клас a lower form
  от по- долен чин of an inferior/lower rank
  долен ъгъл (на страница) a bottom corner
  долна камара lower chamber, ( в Англия) the House of Commons, ( в Америка) the House of Representatives
  долна устна a lower/bottom lip
  долна челюст a lower/an under jaw
  долни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments, (body) linen
  долна фуста petticoat, underskirt
  по долни гащи прен. with o.'s pants down
  3. (долнокачествен) bad, poor. inferior
  4. (низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, desplicable, contemptible
  разг. low-down
  долен човек an ignoble man
  долна лъжа a cowardly lie
  (в подземния свят) in the underground world
  * * *
  до̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. lower, under, bottom (attr.); \доленен зъб lower tooth; \доленен ъгъл (на страница) bottom corner; Долна ка̀мара парлам. lower chamber, (в Англия) the House of Commons, (в САЩ) the House of Representatives; \доленна устна lower/bottom lip; \доленна челюст lower/under jaw; \доленното течение (на река) the lower course/reaches (of a river); на \доленния етаж on the floor below, below stairs; най-\доленен lowest, lowermost, nethermost, undermost; от по-\доленен чин of an inferior/lower rank; по-\доленен lower; по-\доленна съдебна инстанция lower court; по \доленното течение на Дунав on the lower Danube;
  2. (за дрехи): \доленна риза undershirt; \доленна фуста petticoat, underskirt; \доленни гащи drawers, (under)pants; \доленни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments, (body) linen; по \доленни гащи прен. with o.’s pants down; събличам се по \доленни дрехи strip to o.’s undergarments;
  3. ( долнокачествен) bad, poor, inferior; sl. grotty;
  4. ( низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, villainous, despicable, contemptible; execrable; разг. low-down, crummy; \доленен човек ignoble man; \доленна лъжа cowardly lie; \доленни намерения base designs; \доленни нападки vile attacks; \доленни подбуди vile motives; успявам с най-\доленни средства succeed by foul means; • на \доленния свят here on earth; (в подземния свят) in the underground world.
  * * *
  abject ; blackguardly ; contemptible ; gross {gros}; ignoble ; inferior (по място); low ; mangy (подъл); mean-spirited ; reptile {`reptail} (низък); scummy ; under ; vile ; villainous ; yellow {`yelxu}
  * * *
  1. (в подземния свят) in the underground world 2. (долнокачествен) bad, poor. inferior 3. (за дрехи): долни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments. (body) linen 4. (низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, desplicable, contemptible 5. lower, under, bottom. (attr.) 6. ДОЛЕН етаж a lower floor 7. ДОЛЕН зъб a lower tooth 8. ДОЛЕН клас a lower form 9. ДОЛЕН човек an ignoble man 10. ДОЛЕН ъгъл (на страница) a bottom corner 11. долна камара lower chamber, (в Англия) the House of Commons, (в Америка) the House of Representatives 12. долна лъжа a cowardly lie 13. долна постъпка a mean action 14. долна риза undershirt 15. долна устна a lower/ bottom lip 16. долна фуста petticoat, underskirt 17. долна челюст a lower/an under jaw 18. долни гащи drawers, (under)pants 19. долни намерения base designs 20. долни нападки vile attacks 21. долни подбуди vile motives 22. долно качество poor quality 23. долното течение (на река) the lower course/reaches (of a river) 24. на долния етаж on the floor below, below stairs 25. на долния свят here on earth 26. най-ДОЛЕН lowest, lowermost, nethermost 27. от по-ДОЛЕН чин of an inferior/lower rank 28. пo долни гащи прен. with o.'s pants down 29. пo долното течение на Дунава on the lower Danube 30. пo-ДОЛЕН lower 31. по-долна съдебна инстанция a lower court 32. разг. low-down 33. събличам се по долни дрехи strip to o.'s undergarments 34. успявам с най-долни средства succeed by foul means

  Български-английски речник > долен

 • 13 завличам

  1. (човек) drag away/off, carry off
  2. (за река, вода и пр.) sweep/wash (s.o./s.th.) away
  реката/течението го завлече the current swept him away/swept him off his feet
  реката завлече моста the river swept away the bridge, the bridge was swept away by the river
  3. (нива) harrow
  4. разг. (пари) do/bilk/cheat s.o. (out of his money)
  * * *
  завлѝчам,
  гл.
  1. ( човек) drag away/off, carry off;
  2. (за река, вода и пр.) sweep/wash (s.o./s.th.) away;
  3. ( нива) harrow;
  4. разг. ( пари) do/bilk/cheat s.o. (out of his money); rip s.o. off;
  \завличам се drag o.s. (somewhere).
  * * *
  bilk (с пари): The current swept him away. - Течението го завлече.
  * * *
  1. (за река, вода и пр.) sweep/wash (s.o./s.th.) away 2. (нива) harrow 3. (човек) drag away/off, carry off 4. ЗАВЛИЧАМ ce drag o.s. (somewhere) 5. разг.(пари) do/bilk/cheat s.o. (out of his money) 6. реката завлече моста the river swept away the bridge, the bridge was swept away by the river 7. реката/течението го завлече the current swept him away/swept him off his feet

  Български-английски речник > завличам

 • 14 замръзвам

  1. freeze, congeal (от with)
  реката е замръзнала the river is/has frozen up/over
  водопроводните тръби замръзнаха the water pipes froze, the water froze in the pipes
  стъклата на прозорците са замръзнали then; is frost on the window-panes; the window-panes are frosted (over)
  2. (умирам от студ) freeze to death, die of cold
  (за растения) be frost-bitten, be nipped by the cold
  3. (вко-чанясвам се от студ) become numb/stiff with cold
  4. прен. (вцепенявам се) freeze, be petrified, become paralised (от with)
  кръвта ми замръзна от ужас my blood curdled with horror, I was paralysed with horror
  кръвта ми замръзва, като помисли за това my blood runs cold when I think of it
  5. прен. (спирам) stop dead, freeze to o.'s place
  лицето му замръзна his face froze/stiffened
  * * *
  замръ̀звам,
  гл.
  1. freeze, congeal (от with); (по повърхността) freeze over; водопроводните тръби замръзнаха the water pipes froze, the water froze in the pipes; пътищата са замръзнали the roads are frozen hard; стъклата на прозорците са замръзнали there is frost on the window-panes; the window-panes are frosted (over);
  2. ( умирам от студ) freeze to death, die of chill; (за растения) be frost-bitten, be nipped by the cold;
  3. ( вкочанясвам се от студ) become numb/stiff with cold;
  4. прен. ( вцепенявам се) freeze, be petrified, become paralysed (от with); кръвта ми замръзва, като помисля за това my blood runs cold when I think of it; кръвта ми замръзна от ужас my blood curdled with horror, I was paralysed with horror;
  5. прен. ( спирам) stop dead, freeze to o.’s place; • лицето му замръзна his face froze/stiffened.
  * * *
  congeal: The roads are frozen hard. - Пътищата са замръзнали.; ice
  * * *
  1. (вко-чанясвам се от студ) become numb/stiff with cold 2. (за растения) be frost-bitten, be nipped by the cold 3. (умирам от студ) freeze to death, die of cold 4. freeze, congeal (от with): (no повърхността) freeze over 5. водопроводните тръби замръзнаха the water pipes froze, the water froze in the pipes 6. кръвта ми замръзва, като помисли за това my blood runs cold when I think of it 7. кръвта ми замръзна от ужас my blood curdled with horror, I was paralysed with horror 8. лицето му замръзна his face froze/stiffened 9. прен. (вцепенявам се) freeze, be petrified, become paralised (от with) 10. прен. (спирам) stop dead, freeze to o.'s place 11. пъти-щата ся замръзнали the road s are frozen hard 12. реката е замръзнала the river is/has frozen up/over 13. стъклата на прозорците са замръзнали then;is frost on the window-panes;the window-panes are frosted (over)

  Български-английски речник > замръзвам

 • 15 зарибявам

  breed/multiply fish artificially (in)
  зарибявам езеро stock a pond with fish
  зарибявам река plant a river with fish
  * * *
  зарибя̀вам,
  гл. breed/multiply fish artificially (in); \зарибявам езеро stock a pond with fish; \зарибявам река plant a river with fish.
  * * *
  1. breed/multiply fish artificially (in) 2. ЗАРИБЯВАМ езеро stock a pond with fish 3. ЗАРИБЯВАМ река plant a river with fish

  Български-английски речник > зарибявам

 • 16 издигам

  1. raise
  (повдигам, качвам) lift (up); take/carry/draw/pull up
  (изправям) raise, set up
  издигам знаме hoist/raise a flag, run up a flag
  издигам лозунг raise/shout/launch a slogan
  издигам кандидатурата на някого nominate s.o., put forward s.o.'s candidature, put s.o. up (за for)
  издигам глас на протест lift up/raise a voice of protest
  2. (изграждам) build, erect, construct, raise
  (паметник) erect, put up, raise (на to)
  3. (подпомагам) raise, give a lift, help up
  издигам някого в живота help s.o. (rise) in life, promote s.o.'s advance in life, give s.o. a lift in the world
  4. rise (и прен.). ascend; go/come up
  (прославям се) rise to eminence
  издигат се нови сгради new buildings are going up
  издигам се нагоре (за самолет, птица) rise, mount, soar (up); sweep up
  издигам се в живота advance/rise in life; work o.'s way up
  издигам се от прост войник, издигам се от народа rise from the ranks
  издигам се като художник make o.'s mark as an artist
  издигам се в очите на хората rise in the esteem of the people
  5. (извишавам се) rise ( над above, over), tower (above), overtop ( над )
  скалите се издигат над реката the cliffs/rocks tower above the river, the rocks overtop the river
  издигам се на 1000 метра rise to an altitude of 1000 metres
  вълните се издигаха високо the waves were rolling high; it was a very rough sea
  * * *
  издѝгам,
  гл.
  1. raise; ( повдигам, качвам) lift (up); take/carry/draw/pull up; (с механизъм) hoist; ( изправям) raise, set up; ( извишавам) lift; \издигам глас на протест lift up/raise a voice of protest; \издигам знаме hoist/raise/fly a flag, run up a flag; \издигам кандидатурата на някого nominate s.o., put forward s.o.’s candidature, put s.o. up (за for); \издигам лозунг raise/shout/launch a slogan;
  2. ( изграждам) build, erect, construct, raise; ( паметник) erect, put up, raise (на to);
  3. ( подпомагам) raise, give a lift, help up; \издигам някого в живота help s.o. (rise) in life, promote s.o.’s advance in life, give s.o. a lift in the world;
  \издигам се 1. rise (и прен.), ascend; go/come up; ( израствам в йерархията) climb up the ladder; ( прославям се) rise to eminence; \издигам се в живота advance/rise in life, rise in the world; work o.’s way up, come up in the world; \издигам се в очите на хората rise in the esteem of the people; \издигам се като художник make o.’s mark as an artist; \издигам се на повърхността rise to the surface; \издигам се нагоре (за самолет, птица) rise, mount, soar (up); sweep up; \издигам се от прост войник, \издигам се от народа rise from the ranks; издигат се нови сгради new buildings are going up;
  2. ( извишавам се) rise ( над above, over), tower (above), overtop ( над -); вълните се издигаха високо the waves were rolling high; it was a very rough sea; \издигам се на 6000 метра rise to an altitude of 6000 metres.
  * * *
  edify; elevate; erect; exalt; heave; heighten; hoist; levitate; lift; raise: издигам a flag - издигам знаме; rear (се); upbear (поет.); uplift; upturn (очи и пр.)
  * * *
  1. (c механизьм) hoist 2. (авансирам в йерархията) climb up the ladder 3. (извишавам се) rise (над above, over), tower (above), overtop (над) 4. (извишавам) lift 5. (изграждам) build, erect, construct, raise 6. (изправям) raise, set up 7. (паметник) erect, put up, raise (на to) 8. (повдигам, качвам) lift (up);take/carry/draw/pull up 9. (подпомагам) raise, give a lift, help up 10. (прославям се) rise to eminence 11. 6 метра rise to an altitude of 12. 7 13. 8 metres 14. raise 15. rise (и прен.). ascend;go/come up 16. ИЗДИГАМ ce 17. ИЗДИГАМ глас на протест lift up/raise a voice of protest 18. ИЗДИГАМ знаме hoist/raise a flag, run up a flag 19. ИЗДИГАМ кандидатурата на някого nominate s.o., put forward s.o.'s candidature, put s.o. up (за for) 20. ИЗДИГАМ лозунг raise/shout/ launch a slogan 21. ИЗДИГАМ някого в живота help s.o. (rise) in life, promote s.o.'s advance in life, give s.o. a lift in the world 22. ИЗДИГАМ се в живота advance/rise in life;work o.'s way up 23. ИЗДИГАМ се в очите на хората rise in the esteem of the people 24. ИЗДИГАМ се като художник make o.'s mark as an artist 25. ИЗДИГАМ се на 26. ИЗДИГАМ се нагоре (за самолет, птица) rise, mount, soar (up);sweep up 27. ИЗДИГАМ се от прост войник, ИЗДИГАМ се от народа rise from the ranks 28. вълните се издигаха високо the waves were rolling high; it was a very rough sea 29. издигат се нови сгради new buildings are going up 30. скалите се издигат над реката the cliffs/ rocks tower above the river, the rocks overtop the river

  Български-английски речник > издигам

 • 17 изобилствувам

  abound, be rich/abundant (c in); teem (with), overflow (with)
  тази река изобилствува с риба this river abounds in/teems with fish, fish abounds/teems/is abundant in this river
  * * *
  1. (пълен съм с) be full (of), teem (with) 2. abound, be rich/abundant (c in);teem (with), overflow (with) 3. страната ни изобилствува с минерални извори our country is rich in mineral springs 4. тази река изобилствува с риба this river abounds in/teems with fish, fish abounds/teems/is abundant in this river

  Български-английски речник > изобилствувам

 • 18 корито

  trough
  (на река) bed, channel, course, runway
  геол. syncline
  реката излезе от коритото си the river overflowed its banks
  * * *
  корѝто,
  ср., -а̀ trough; (за пране) (wash-)tub; ( зидарско) hod; (за счупена кост) cradle; техн.; pan; (на река) bed, channel, course, runway; геол. syncline; реката излезе от \коритоото си the river overflowed/burst its banks.
  * * *
  channel (на река); dolly-tub; watercourse (речно)
  * * *
  1. (за пране) (wash-)tub 2. (за счупена кост) cradle;mex;pan 3. (зидарско) hod 4. (на река) bed, channel, course, runway 5. trough 6. геол. syncline 7. реката излезе от КОРИТОто си the river overflowed its banks

  Български-английски речник > корито

 • 19 край

  1. същ. end; finish
  свободен/висящ край a loose/free end, tag
  от край до край from beginning/end to end
  с края напред endwise, endways
  край до край end to end, endways endwise
  вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear
  2. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion
  (на пиеса и пр.) end (ing)
  щастлив/трагичен край a happy/tragic end
  край на горещата вълна a break in the heat wave
  край на сезона close of the season
  извеждам/изкарвам до край bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through
  слагам край на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve
  слагам край на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s.
  бия се до край fight to a/the finish, fight to the bitter end
  на всичко има край there is an end to everything, it's a long lane that has no turning
  тази работа няма край there is no end to this, this is no end of a job; it's a never-ending job
  вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it; the work is nearing completion
  не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be
  в края на краищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done
  към края toward the end/finish
  към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, ( на умиране съм) be near o.'s end
  на края на годината at the end/close of the year
  на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs; reach breaking point, be all in
  3. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge
  на края на пропастта on the brink of the precipice
  4. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end
  живее на края на града he lives at the outskirts of the town
  в горния край на селото at the upper end of the village
  на край света (много далеч) at the back of beyond; miles away
  at/ (при движение) to the ends of the earth
  5. (област) parts, region
  от един и същи край from the same parts
  от нашия край from our parts
  в този край in these parts
  роден край home, native place/land, country
  6. (кът) corner, recess
  в отдалечените крайща на страната in the retired corners/parts of the country/land
  (части на света) quarters, parts, corners
  от всички крайща на света from alt four quarters of the globe
  четирите крайща на света the four corners of the earth
  обръщам дебелия край shake the big stick, show the strong hand
  от край време from/since time(s) immemorial, time out of mind
  свързвам двата края mike both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; make buckle and tongue meet
  отпускам му края drop the reins, let go
  go/ам. hit the pace
  let things take their course
  край! that's the end! sl. the jig is up
  (стига!) stop it! край на... let's put a stop to..., let's make an end of...
  край на мъките ни that's the end of our troubles
  и край! and that's it!
  7. предл. (no продължение на) along, by the side of, beside
  дърветата край пътя the trees along the road
  край реката along the river
  8. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to
  седни край огъня sit by/beside the fire
  живеят край гарата they live near/beside the station
  нива край шосето a field adjacent to/alongside the highway
  колата стоеше край пътя the car was standing off the road
  край града минава река a river flows past the town
  ще минете край театъра you will walk by/past the theatre
  10. (наред с, заедно с) beside, along with
  край работата си beside his work
  ще пострада и тя край него she'll suffer along with him
  намини някой път край нас drop in on us/to see us some time
  * * *
  кра̀й,
  предл.
  1. (по продължение на) along, by the side of, beside;
  2. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to; колата стоеше \край пътя the car was standing off the road; \край огъня by/beside the fire; нива \край шосето a field adjacent to/alongside the highway;
  3. (за движение) past, by;
  4. ( наред с, заедно с) beside, along with; • намини някой път \край нас drop in on us/to see us some time.
  ——————
  край (-ят), м., -ища, (два) кра̀я
  1. end; finish; вървя в \крайя (на шествие и пр.) bring up the rear; дебел \крайй butt (end); \крайй до \крайй end to end, endways endwise; остър \крайй point; от \крайй до \крайй from beginning/end to end; самият \крайй на разг. the fag-end of; свободен/висящ \крайй a loose/free end, tag; с \крайя напред endwise, endways; тънък \крайй tip;
  2. ( завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion; ( окончателен завършек) разг. clincher, capper; (на пиеса и пр.) end(ing); бия се до \крайй fight to a/the finish, fight to the bitter end; вижда му се \крайят it will soon be over/finished, we’ll soon be through with it; the work is nearing completion; в \крайя на играта спорт. at close of play; в \крайя на \крайищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done; извеждам/изкарвам до \крайй bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through; на всичко има \крайй there is an end to everything, it’s a long lane that has no turning; на \крайя на годината at the end/close of the year; на \крайя на силите си съм be at the end of o.’s tether, be at o.’s last gasp, be on o.’s last legs; reach breaking point, be all in; не знам какъв ще му излезе \крайят I don’t know what the outcome will be; не му се вижда \крайят the end of it is not yet in sight; прочитам до \крайй read through; слагам \крайй на put an end/a period to, make an end of, call a halt to, put paid to, (на застой и пр.) resolve; слагам \крайй на живота си put an end to o.’s life, take o.’s own life, commit suicide, make away with o.’s.;
  3. ( ръб ­ на пропаст) edge, brink, verge; (на чаша) brim;
  4. ( покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end; в горния \крайй на селото at the upper end of the village; на \крайй света ( много далеч) at the back of beyond; miles away; at/ ( при движение) to the ends of the earth;
  5. ( област) parts, region; от един и същ \крайй from the same parts; роден \край home, native place/land, country;
  6. ( кът) corner, recess; в отдалечените \крайища на страната in the retired corners/parts of the country/land; ( части на света) quarters, parts, corners; от всички \крайища на света from all four quarters of the globe; четирите \крайя на света the four corners of the earth; • и \крайй! and that’s it! \крайй! that’s the end! sl. the jig is up; \крайй на … let’s put a stop to …, let’s make an end of …; \крайй на мъките ни that’s the end of our troubles; \крайй на надеждите/плановете ми и пр. разг. bang goes my plans/hopes etc; \крайй на работата за днес let’s call it a day; не мога да му хвана \крайя (да го разбера) I can’t make head or tail of it, (да намеря някого) I can’t track him down; обръщам дебелия \крайй shake the big stick, show the strong hand; от \крайй време from/since time(s) immemorial, time out of mind; отпускам му \крайя drop the reins, let go; go/амер. hit the pace; let things take their course; свързвам двата \крайя make both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; living/existence make buckle and tongue meet; keep body and soul together; ( стига!) stop it!
  * * *
  border; death{deT}; edge{edj}; end: My house is at the край of the road. - Моята къща е на края на пътя.; ending; finality; flange{flEndj}; limbus; list{list}; margin; omega (прен.); on{On}; outskirts (на гора); point{pOint}; region; rim{rim}; stop; termination; tip{tip}; verge
  * * *
  1. (до) by, beside, near;in the vicinity/neighbourhood of;adjacent to 2. (за движение) past, by 3. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion 4. (кът) corner, recess 5. (на пиеса и пр.) end(ing) 6. (на чаша) brim 7. (наред с, заедно с) beside, along with 8. (област) parts, region 9. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe;end 10. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge 11. (стига!) stop it! КРАЙ на... let's put a stop to..., let's make an end of... 12. (части на света) quarters, parts, corners 13. 1 същ. end;finish 14. 7 предл. (no продължение на) along, by the side of, beside 15. at/(при движение) to the ends of the earth 16. go/ам. hit the pace 17. let things take their course: КРАЙ! that's the end! sl. the jig is up 18. npочитам доКРАЙ read through 19. КРАЙ града минава река a river flows past the town 20. КРАЙ до КРАЙ end to end, endways endwise 21. КРАЙ на горещата вълна a break in the heat wave 22. КРАЙ на мъките ни that's the end of our troubles 23. КРАЙ на сезона close of the season 24. КРАЙ работата си beside his work 25. КРАЙ реката along the river 26. бия се до КРАЙ fight to a/the finish, fight to the bitter end 27. в горния КРАЙ на селото at the upper end of the village 28. в края на краищата in the end, in the long run;after all;ultimately;when all is said and done 29. в отдалечените КРАЙща на страната in the retired corners/parts of the country/land 30. в този КРАЙ in these parts 31. вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it;the work is nearing completion 32. вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear 33. дебел КРАЙ butt (end) 34. дърветата КРАЙ пътя the trees along the road 35. живее на края на града he lives at the outskirts of the town 36. живеят КРАЙ гарата they live near/beside the station 37. и КРАЙ! and that's it! 38. извеждам/изкарвам до КРАЙ bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through 39. колата стоеше КРАЙ пътя the car was standing off the road 40. към края toward the end/ finish 41. към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, (на умиране съм) be near o.'s end 42. на КРАЙ света (много далеч) at the back of beyond;miles away 43. на всичко има КРАЙ there is an end to everything, it's a long lane that has no turning 44. на края на годината at the end/close of the year 45. на края на пропастта on the brink of the precipice 46. на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs;reach breaking point, be all in 47. намини някой път КРАЙ нас drop in on us/to see us some time 48. не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be 49. не мога да му хвана края (да го разбера) I can't make head or tail of it, (да намеря някого) I can't track him down 50. нива КРАЙ шосето a field adjacent to/alongside the highway 51. обръщам дебелия КРАЙ shake the big stick, show the strong hand 52. остър КРАЙ point 53. от КРАЙ време from/since time(s) immemorial, time out of mind 54. от КРАЙ до КРАЙ from beginning/end to end 55. от всички КРАЙща на света from alt four quarters of the globe 56. от един и същи КРАЙ from the same parts 57. от нашия КРАЙ from our parts 58. отпускам му края drop the reins, let go 59. роден КРАЙ home, native place/land, country 60. с края напред endwise, endways 61. свободен/висящ КРАЙ a loose/free end, tag 62. свързвам двата края mike both ends meet;cut and contrive;eke out a livelihood;make buckle and tongue meet 63. седни КРАЙ огъня sit by/beside the fire 64. слагам КРАЙ на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve 65. слагам КРАЙ на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s. 66. тази работа няма КРАЙ there is no end to this, this is no end of a job;it's a never-ending job 67. тънък КРАЙ tip 68. четирите КРАЙща на света the four corners of the earth 69. щастлив/трагичен КРАЙ a happy/tragic end 70. ще минете КРАЙ театъра you will walk by/past the theatre 71. ще пострада и тя КРАЙ него she'll suffer along with him

  Български-английски речник > край

 • 20 млад

  young; youthful (-looking)
  (за растение) young, new, green
  млади и стари young and old
  на млади години in o.'s younger/youthful days, in o.'s youth
  младо момиче a young girl/lady/person
  когато бях млад-зелен in my raw youth
  той е пет години по- млад от мен he is five years younger than I/five years my junior/my junior by five years
  тя е вечно млада age cannot wither her
  млада трева young grass
  млад а гора underwood, undergrowth
  млади картофи new potatoes
  младо вино new wine, first growth
  млада река геол. an adolescent river
  млад съм за годините си look/be young for o.'s years, wear o.'s age well
  сърцето ми е младо be young in o.'s heart
  млади сили young talent, young/fresh/new blood
  * * *
  прил. young; youthful(-looking); (за растение) young, new, green; и да си \млад не е лесно youth has its puppy troubles; когато бях \млад-зелен in my raw youth; \млад съм за годините си look/be young for o.’s years, wear o.’s age well; \млада гора underwood, undergrowth; \млада река геол. adolescent river; \млади сили young talent, young/fresh/new blood; \младо вино new wine, first growth; на \млади години in o’s younger/youthful days, in o.’s youth; сърцето ми е \младо be young in o.’s heart; тя е вечно \млада age cannot wither her, she is ageless; тя не е вече от най-\младите she’s no chicken.
  * * *
  young: млад grass - млада трева; youthful
  * * *
  1. (за растение) young, new, green 2. young;youthful(-looking) 3. МЛАД а гора underwood, undergrowth 4. МЛАД съм за годините си look/ be young for o.'s years, wear o.'s age well 5. МЛАДa река геол. an adolescent river 6. МЛАДa трева young grass 7. МЛАДo вино new wine, first growth 8. МЛАДo момиче a young girl/lady/person 9. МЛАДи и стари young and old 10. МЛАДи картофи new potatoes 11. МЛАДи сили young talent, young/fresh/new blood 12. когато бях МЛАД-зелен in my raw youth 13. на МЛАДи години in o.'s younger/youthful days, in o.'s youth 14. сърцето ми е МЛАДo be young in o.'s heart 15. той е пет години по-МЛАД от мен he is five years younger than I/five years my junior/my junior by five years 16. тя е вечно МЛАДа age cannot wither her 17. тя не е вече от най-МЛАДите she's no chicken

  Български-английски речник > млад

Look at other dictionaries:

 • river — [ rive ] v. tr. <conjug. : 1> • v. 1170; de rive « bord » 1 ♦ Attacher solidement et étroitement, au moyen de pièces de métal. ⇒ enchaîner. « C est ainsi qu ils croupissaient ensemble, rivés au même fer » (A. Daudet). ♢ Fig. Assujettir,… …   Encyclopédie Universelle

 • River — Riv er, n. [F. riv[ e]re a river, LL. riparia river, bank of a river, fr. L. riparius belonging to a bank or shore, fr. ripa a bank or shore; of uncertain origin. Cf. {Arrive}, {Riparian}.] 1. A large stream of water flowing in a bed or channel… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • River — Saltar a navegación, búsqueda River significa río en inglés. Así tenemos: Green River: río de los Estados Unidos de América Marne River: río de Australia River Trent: río del Reino Unido Esta palabra también puede referirse a: Álbumes musicales… …   Wikipedia Español

 • river — c.1300, from O.Fr. riviere, from V.L. *riparia riverbank, seashore, river (Cf. Sp. ribera, It. riviera), noun use of fem. of L. riparius of a riverbank (see RIPARIAN (Cf. riparian)). The Old English word was ea river, cognate with Goth. ahwa, L …   Etymology dictionary

 • river — river1 [riv′ər] n. [ME rivere < OFr riviere < VL riparia < L riparius: see RIPARIAN] 1. a natural stream of water larger than a creek and emptying into an ocean, a lake, or another river 2. any similar or plentiful stream or flow [a… …   English World dictionary

 • River — steht für: Fluss (englisch) in der Pokervariante Hold em die letzte Gemeinschaftskarte, siehe Community Cards #River River ist der Name folgender Personen: River Phoenix (1970–1993), US amerikanischer Schauspieler Siehe auch The River …   Deutsch Wikipedia

 • river — ► NOUN 1) a large natural flow of water travelling along a channel to the sea, a lake, or another river. 2) a large quantity of a flowing substance. ● sell down the river Cf. ↑sell down the river ORIGIN Old French, from Latin riparius, from ripa… …   English terms dictionary

 • River — Riv er, v. i. To hawk by the side of a river; to fly hawks at river fowl. [Obs.] Halliwell. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • River A.C. — Ríver Atlético Clube River AC Club fondé le 1er …   Wikipédia en Français

 • river — RIVER. v. a. Abbatre la pointe d un clou sur l autre costé de la chose qu il perce, & l applatir en sorte que ce soit comme une autre teste. River un clou. on ne sçauroit arracher ce clou, il est rivé. On dit prov. & fig. River le clou à quelqu… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • River —   [ rɪvə] der, englisch für Fluss. * * * Ri|ver [ rɪvə] <o. Art.> [engl. river = Fluss]: Weiß mit blauem Schimmer (zur Bezeichnung der feinsten Farbqualität bei Brillanten) …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.