Translation: from turkish

-sli

 • 1 asıl

  благоро́дный
  * * *
  1. выпад. -slı
  1) осно́ва, основа́ние

  yazının aslı resimdir — осно́вой письма́ явля́ется рису́нок

  2) оригина́л, по́длинник

  asıl gibi, aslına mutabıktır / uygundur — соотве́тствует по́длиннику, с по́длинным ве́рно

  belgenin aslı — оригина́л докуме́нта

  3) происхожде́ние, род; ко́рни разг.

  ailenizin aslını biliyor musunuz? — вам изве́стны ко́рни ва́шей семьи́?

  4) достове́рность

  bu haberin aslı yok — э́то изве́стие недостове́рно

  2. выпад. -slı
  1) по́длинный, настоя́щий

  asıl bahar — настоя́щая весна́

  asıl nüsha — оригина́льный экземпля́р, оригина́л, по́длинник

  2) основно́й

  asıl sebep — гла́вная причи́на

  bizim memleketimizin asıl nüfusu köylüdür — основно́е населе́ние в на́шей стране́ - крестья́не

  3. выпад. -slı
  гла́вным о́бразом

  asıl bundan üzülüyordu — он гла́вным о́бразом из-за э́того пережива́л

  kabahatı asıl bundadır — его́ вина́ и́менно в э́том

  aslında — по существу́, на са́мом де́ле, в действи́тельности

  ••
  - asıl astarı olmamak
  - işin aslını astarını bilmiyorum
  - aslı çıkmak
  - aslı faslı yok

  Türkçe-rusça sözlük > asıl

 • 2 fasıl

  выпад. -slı
  1) разде́л, глава́ (книги, инструкции и т. п.)
  2) де́йствие, проце́сс

  şu yemek faslı bitsin de... — вот ко́нчится обе́д...

  3) театр. де́йствие, акт

  Türkçe-rusça sözlük > fasıl

 • 3 gasil

  выпад. -sli; мус.
  обмыва́ние поко́йника

  Türkçe-rusça sözlük > gasil

 • 4 nesil

  поколе́ние (с)
  * * *
  выпад. -sli
  поколе́ние, коле́но ( разветвление рода)

  bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki... — э́то поколе́ние пережи́ло таки́е времена́...

  nesilden nesle — из поколе́ния в поколе́ние

  nesli tükenmek — вы́мереть, по́лностью исче́знуть

  nesli tükenmiş hayvanlar — вы́мершие живо́тные

  Türkçe-rusça sözlük > nesil

 • 5 fasıl

  fasıl <- slı> Abschnitt m, Kapitel n; ÖKON Posten m für Ausgaben; Trennungslinie f; THEA Akt m, Aufzug m; Entschluss m; Jahreszeit f; fig Klatsch m; ein Zyklus von Instrumental- und Gesangstücken in der türk. Musik; fig Handlung f, z.B. yemek faslı Essen n, Esserei f

  Türkçe-Almanca sözlük > fasıl

 • 6 asıl

  - slı 阿́
  is.
  1. 正本, 原件: Diplamanızın aslını getiriniz. 请您把您毕业证的原件拿来!Mektubun kopyasını değil, aslını gördüm. 我看到的是信的原件, 不是复印件。
  2. 根源, 真相: Bu haberin aslı yok. 这个消息系无稽之谈。İşin aslını öğrenince yüreğine iniyordu 了解了事实的真相, 他很难过。
  is.
  1. 真实的, 真正的: \asıl sayılar 数́ 基数, 纯数 Asıl hedef siz değilsiniz. 真正的目标不是您。Gece yarısı olup da herkes uykuya dalınca, lohusa odasında, beşiğin yanında henüz uyanık duran dadı kadın kapının açıldığını, asıl kraliçenin içeri girdiğini gördü. 夜半更深, 所有的人都睡着了, 只有婴儿房里坐在摇篮旁边的奶妈还醒者, 看见门开了, 真正的王后走了进来。
  2. 最重要的, 主要的: Asıl işleri dört senede yaptık. 最主要的工作我们已在4年内完成了。
  3. 永久性的: Asıl köprü bitinceye kadar eğreti köprüden geçilecek. 在永久性的桥建成之前可以从临时性的桥上过。
  zf. 真正, 实际上: Onun ne dik kafalı olduğunu asıl bilirim; burnu yere düşse kibrinden eğilip almaz. 我真的很了解他是多么的傲慢, 不会低头服输。
  -in \asılı astarı 真相, 内幕: \asılı astarı olmayan şeyler 连个影儿都没有的事 Bu haberin aslı astarı yok. 这条消息是不真实的。\asılı çıkmak 成为现实, 变成真的, 是真的: Söylenenlerin aslı çıkarsa güç duruma düşecek. 所说的这些如果是真的, 他将陷入困境。\asılı faslı yok 臆想的, 编造的, 谎言 \asılı nesli 祖祖辈辈的 \asılına bakmak 追根溯源

  Türkçe-Çince Sözlük > asıl

 • 7 fasıl

  - slı 阿́ is.
  1. 分割, 分开
  2. 诽谤, 说坏话, 中伤, 污蔑
  3. (书的)章, 回, 节
  4. 部分
  5. (戏剧的)幕, 场
  6. (土耳其音乐的)组曲; 转́ 音乐会
  7. 季节: \fasılı şita 冬季

  Türkçe-Çince Sözlük > fasıl

 • 8 gasil

  - sli 阿́ is. 旧́ 洗尸
  ◇ \gasil etmek 洗尸

  Türkçe-Çince Sözlük > gasil

 • 9 nesil

  - sli 阿́ is. 代, 辈; 后代, 后裔, 子孙; (动物)的种, 品种: \nesili münkariz olan hayvanlar 绝种的动物 bizden önceki \nesil 我们的前辈 gelecek \nesil 下一代, 后代 \nesilin ıslahı 改良品种 şimdiki \nesil 这一代, 现代人 Ninemin neslinden olanlar bizim nesli anlamıyor. 我祖母一代的人不理解我们这一代人。
  ◇ \nesilden \nesile 一代一代地, 一代传一代地 \nesili bozuk 垮了的一代

  Türkçe-Çince Sözlük > nesil

 • 10 mısıl

  - slı is. 医́ 血清

  Türkçe-Çince Sözlük > mısıl

 • 11 misil

  - sli 阿́ is.
  1. 相似, 相(类)似之处; 类似物
  2. 等量, 数量
  3. 倍, 倍数: iki \misili 两倍, 双倍 iki \misili fazla 多两倍, 大两倍 üç \misili az 少(或小)三分之二
  ◇ \misili artmak 成倍增加: Azaların sayısı hemen bir misli artmıştır. 成员人数增加了近一倍。\misili menendi yok 独一无二的, 无与伦比的 \misili görülmemiş 从没见过的, 从来没有过的 \misili yok 无可比拟的, 无与伦比的: Dünyada bunun misli yoktur. 这是世界上独一无二的。\misiline çıkarmak 使增加到…倍: iki \misiline çıkarmak 使增加一倍 \misiline çıkmak (或 varmak) 增加到…倍: iki \misiline çıkmak (或 varmak) 增加一倍

  Türkçe-Çince Sözlük > misil

 • 12 vasıl

  - slı 阿́ is.
  1. 联合, 统一; 合并
  2. 语́ 连读

  Türkçe-Çince Sözlük > vasıl

 • 13 röprodüksiyon

  Reproduksiya; çoxalma; nəsil vermə; cinsin və ya növün nəsli davam etdirmək üçün döl verməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > röprodüksiyon

 • 14 fasıl

  (-slı)
  а
  1) разделе́ние, разде́л
  2) разде́л, отде́л, глава́ (книги, инструкции и т. п.)
  3) ли́ния разде́ла, разделя́ющее ме́сто

  hattı fasıl — демаркацио́нная (разграничи́тельная) ли́ния; грани́ца

  4) статья́ (расходов и т. п.)
  5) театр. де́йствие, акт
  6) де́ло, де́йствие, проце́сс

  şu yemek fasılı bitsin de… — вот ко́нчится обе́д…

  fasıl heyeti — орке́стр

  8) вре́мя го́да, сезо́н
  9) хула́, злосло́вие; спле́тня; нагово́р
  10) реше́ние
  11) спле́тничанье, пересу́ды, перемыва́ние ко́сточек (кому-л.)

  Büyük Türk-Rus Sözlük > fasıl

 • 15 mısıl

  (-slı)
  мед. сы́воротка

  Büyük Türk-Rus Sözlük > mısıl

 • 16 misil

  (-sli)
  а
  1) подо́бие

  misili görülmemiş — неви́данный, бесприме́рный

  misili yok — бесподо́бный, несравне́нный

  2) ра́вное коли́чество (чему-л.), … раз

  Büyük Türk-Rus Sözlük > misil

 • 17 mukabelebilmisil

  (-sli)
  а
  1) отпла́та [той же моне́той], отме́стка; возме́здие; рева́нш

  mukabelebilmisil taarruzuвоен. отве́тный уда́р, отве́тное нападе́ние

  2) репресса́лия

  Büyük Türk-Rus Sözlük > mukabelebilmisil

 • 18 nesil

  (-sli)
  а поколе́ние, пото́мство, род

  Büyük Türk-Rus Sözlük > nesil

 • 19 vasıl

  (-slı)
  а
  1) соедине́ние; объедине́ние
  2) грам. стяже́ние

  Büyük Türk-Rus Sözlük > vasıl

 • 20 asıl

  I s <- slı>
  1) ( kopya karşıtı) Original nt; ( belge için) Urschrift f
  2) ( köken) Ursprung m; ( kaynak) Herkunft f
  3) ( gerçeklik) Authentizität f; ( hakikat)
  bu haberin aslı yok diese Nachricht ist nicht wahr
  bir işin aslını araştırmak etw auf den Grund gehen
  4) ( soy) Abstammung f
  II adj
  1) eigentlich; ( gerçek) wahr
  \asıl adı sein eigentlicher Name
  \asıl sanat budur das ist wahre Kunst
  \asıl sebep der wahre Grund
  aslı çıkmak sich als wahr herausstellen
  2) ( ana) Haupt-, Grund-
  \asıl sebep der Hauptgrund
  3) (\asıl sayı) Kardinal-

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > asıl

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.