Translation: from bulgarian

-down

 • 1 абсолютно

  absolutely
  абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use
  той няма абсолютно никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn't an earthly
  абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever
  абсолютно сигурно е it's a dead certainty
  * * *
  абсолю̀тно,
  нареч. absolutely; down to the ground; \абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use; \абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever; \абсолютно сигурно е it’s a dead certainty/cert; той няма \абсолютно никакъв шанс за успех he hasn’t an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn’t an earthly.
  * * *
  absolutely: He's абсолютно right. - Tой е абсолютно прав.; completely
  * * *
  1. absolutely 2. АБСОЛЮТНО никаква причина/ полза no earthly reason/use 3. АБСОЛЮТНО нищо absolutely nothing, nothing whatever 4. АБСОЛЮТНО сигурно е it's a dead certainty 5. той няма АБСОЛЮТНО никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance;sl. he hasn't an earthly

  Български-английски речник > абсолютно

 • 2 авариен

  авт., жп. break-down (attr.)
  мор. average (attr.)
  авариен инструмент an emergency tool
  аварийна кола/команда/служба a breakdown lorry/gang/service
  авариен монтьор a trouble man; a break-down mechanic
  авариен протокол an average report
  * * *
  аварѝен,
  прил., -йна, -йно, -йни авт., жп break-down (attr.); мор. average (attr.); \авариенен изход emergency exit; \авариенен инструмент emergency tool; \авариенен монтьор trouble man; break-down mechanic; \авариенен протокол average report;\авариенйна кола/команда/служба breakdown lorry/gang/service; \авариенйна лента (на магистрала) hard shoulder; \авариенйни разходи average costs/expenses; \авариенйно положение emergency.
  * * *
  1. АВАРИЕН инструмент an emergency tool 2. АВАРИЕН монтьор a trouble man;a break-down mechanic 3. АВАРИЕН протокол an average report 4. аварийна кола/команда/служба а breakdown lorry /gang/ service 5. авт., жп. break-down (attr.) 6. мор. average (attr.)

  Български-английски речник > авариен

 • 3 авария

  1. мор. wreck
  ав. crash
  тех. (повреда) failure; damage; trouble
  обща авария general average
  частна авария particular average
  претърпявам авария meet with an accident
  (при повреда) be damaged, break down
  2. юр. мор. average
  * * *
  ава̀рия,
  ж., -и 1. мор. wreck; авиац. crash; техн. ( повреда) failure; damage; trouble; предпазващ от \аварияя trouble-saving; претърпявам \аварияя meet with/suffer an accident; ( при повреда) be damaged, break-down; производствена \аварияя industrial accident;
  2. юр., мор. average; обща \аварияя general average; частна \аварияя particular average.
  * * *
  break-down (тех.) (повреда); damage; trouble; wreck (мор.)
  * * *
  1. (при повреда) be damaged, break down 2. ав. crash 3. мор. wreck 4. обща АВАРИЯ general average 5. претърпявам АВАРИЯ meet with an accident 6. тех. (повреда) failure;damage;trouble 7. частна АВАРИЯ particular average 8. юр. мор. average

  Български-английски речник > авария

 • 4 австралия

  Australia
  * * *
  Австра̀лия,
  ж. собств. Australia; в \Австралия шег. down under.
  * * *
  Australia

  Български-английски речник > австралия

 • 5 акция

  1. campaign, ам. drive, action
  2. фин. share, stock
  привилегировани акции preference/preferred shaies
  акция на предявителя an ordinary share
  поименна акция a personal share
  акциите спадат shaies go down/register a fall
  спекулации с акции stock jobbing, playing the market
  акциите му се качват/порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world
  * * *
  а̀кция,
  ж., -и campaign, crusade, амер. drive, action.
  ——————
  ж., -и фин. share, stock; \акцияи, които се котират на много ниски цени penny stocks; \акцияите му се качват/порастват прен. his stock is rising, he’s become important, he’s getting on in the world; \акцияите се покачват shares go up/rocket; \акцияите спадат shares go down/register a fall; \акцияя, даваща повече гласове при гласуване golden share; \акцияя на предявителя ordinary share; златна \акцияя golden share; котиране на \акцияите share/stock quotation; много се покачиха \акцияите му прен. they certainly boosted him up; необявена \акцияя unlisted stock; непривилегирована \акцияя амер. common stock; отсрочена \акцияя deferred share; поименна \акцияя personal share; преференциални \акцияи incentive shares; привилегировани \акцияи preference/preferred shares; раздробяване на \акцияи stock split; синя \акцияя blue chip; спекулации с \акцияи stock jobbing, playing the market.
  * * *
  action; campaign
  * * *
  1. 1 campaign, ам. drive, action 2. 2 фин. share, stock 3. АКЦИЯ на предявителя an ordinary share 4. акциите му се качват/ порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world 5. акциите се покачват shares go up/ rocket 6. акциите спадат shaies go down/register a fall 7. много му покачиха акциите they certainly boosted him up 8. обикновени акции defeired shares 9. поименна АКЦИЯ a personal share 10. привилегировани акции preference/preferred shaies 11. спекулации с акции stock jobbing, playing the market

  Български-английски речник > акция

 • 6 алпийски

  1. Alpine
  алпийска комбинация сп. Combined down hill and slalom
  * * *
  алпѝйски,
  прил., -а, -о, -и 1. Alpine;
  2. ( високопланински) alpine; \алпийскиа комбинация спорт. combined downhill and slalom; Alpine combination.
  * * *
  alpine
  * * *
  1. (високопланински) alpine 2. Alpine 3. алпийска комбинация сп. Combined down hill and slalom

  Български-английски речник > алпийски

 • 7 анализ

  analysis (pl. analyses)
  хим. break-down
  анализ на кръвта/урината blood/water test
  морфологичен/синтактичен анализ parsing
  * * *
  ана̀лиз,
  м., -и, (два) ана̀лиза analysis, pl. analyses; ( дял от математиката) analysis; хим. break-down; \анализ на дисперсията analysis of variance; \анализ на кръвта/урината blood/water test; \анализ на относителни показатели ratio analysis; \анализ на съотношението разходи-производство” input-output analysis; гранулометричен \анализ grain-size analysis; критичен \анализ dissection; математически \анализ calculus; морфологичен/синтетичен \анализ parsing; обемен \анализ volumetric analysis; правя \анализ assay; психологичен \анализ character study; ситов \анализ mesh/screen/sieve analysis.
  * * *
  analysis, analytics (мат), resolution
  * * *
  1. (дял от математиката) analytics 2. analysis (pl. analyses) 3. АНАЛИЗ на кръвта/урината blood/water test 4. морфологичен/синтактичен АНАЛИЗ parsing 5. психологичен АНАЛИЗ character study 6. хим. break-down

  Български-английски речник > анализ

 • 8 ангина

  1. мед. quinsy, tonsillitis, angina
  ангина пекторис angina pectoris
  2. текст, ticking, tick, down-proof calico
  * * *
  ангѝна,
  ж., само ед. мед. quinsy, tonsillitis, angina; \ангина пекторис angina pectoris.
  ——————
  ж., само ед. текст. ticking, tick, down-proof calico.
  * * *
  angina (мед.), tonsillitis: I have ангина and I find it difficult to speak. - Болен съм от ангина и затова ми е трудно да говоря.
  * * *
  1. 1 мед. quinsy, tonsillitis, angina 2. 2 текст, ticking, tick. down-proof calico 3. АНГИНА пекторис angina pectoris

  Български-английски речник > ангина

 • 9 бавене

  delay, protraction
  lingering. бавно slowly
  бавене, но сигурно slow and sure; slowly but surely; haste makes waste
  той бавенеслизаше по стълбата he took his time going down the ladder
  той бавене загрява разг. he's slow in the up-take
  * * *
  ба̀вене,
  ср., само ед. delay, protraction; lingering.
  * * *
  бва да заминем без бавене.; dilatoriness
  * * *
  1. delay, protraction 2. lingering. бавно slowly 3. БАВЕНЕ, но сигурно slow and sure;slowly but surely;haste makes waste 4. той БАВЕНЕ загрява разг. he's slow in the up-take 5. той БАВЕНЕслизаше по стълбата he took his time going down the ladder

  Български-английски речник > бавене

 • 10 батерия

  battery
  електрическа батерия an electric/flashlight battery
  батерия от сухи елементи a dry battery
  (на кран) blender, mixing tap
  * * *
  батѐрия,
  ж., -и battery; (на кран за течности) blender, mixing tap; акумулаторна \батерияя storage battery; анодна \батерияя plate battery; \батерияя за аварийно захранване emergency battery; \батерияя за захранване на няколко вериги banked battery; \батерияя от наливни елементи bottle battery; \батерияя от сухи елементи dry battery; \батерияя с продължително действие closed-circuit battery; галванична \батерияя primary/voltaic battery; електрическа \батерияя electric/flashlight battery; изравняваща \батерияя balancing battery; изтощена \батерия run-down battery; коксова \батерияя bank of oven, oven battery; кондензаторна \батерияя bank of condensers; резервна \батерияя stand-by battery; решетъчна \батерияя grid battery; суха \батерияя assembled battery.
  * * *
  battery: This transistor has four small batteries - Този транзистор има четири малки батерии.; dry cell
  * * *
  1. (на кран) blender, mixing tap 2. battery 3. БАТЕРИЯ от сухи елементи a dry battery 4. акумулаторна БАТЕРИЯ a storage battery 5. електрическа БАТЕРИЯ an electric/flashlight battery

  Български-английски речник > батерия

 • 11 бдителност

  vigilance, watchfulness; alertness
  повишавам бдителността си intensify o.'s vigilance, become more vigilant
  * * *
  бдѝтелност,
  ж., само ед. vigilance, watchfulness; alertness; намалявам \бдителността си lower/drop o.’s guard, let o.’s guard down; проявявам \бдителност be vigilant.
  * * *
  alertness; wariness{`wexrinis}; watch
  * * *
  1. vigilance, watchfulness;alertness 2. повишавам БДИТЕЛНОСТта си intensify o.'s vigilance, become more vigilant 3. проявявам БДИТЕЛНОСТ be vigilant

  Български-английски речник > бдителност

 • 12 безпорядък

  disorder, confusion; untidiness, disarray; muddle; misrule; litter
  ам., разг. muss
  в безпорядък untidy; perturbed
  в безпорядък съм be in a mess
  всичко е в безпорядък everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/in a mess
  * * *
  безпоря̀дък,
  м., само ед. disorder, confusion; untidiness, disarrangement, disarray; muddle; misrule; disorganization; litter; амер. разг. mess; topsy-turvy; в \безпорядък untidy; perturbed; в \безпорядък съм be in a mess; в пълен \безпорядък topsy-turvy; всичко е в \безпорядък everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/in a mess.
  * * *
  clutter; confusion; disorder{dis`O;dx}; disorderliness; disorganization; litter{`litx}; muddle{mXdl}; pie; topsy-turvy
  * * *
  1. disorder, confusion;untidiness, disarray;muddle;misrule;litter 2. ам., разг. muss 3. в БЕЗПОРЯДЪК untidy;perturbed 4. в БЕЗПОРЯДЪК съм be in a mess 5. в пълен БЕЗПОРЯДЪК topsy-turvy 6. всичко е в БЕЗПОРЯДЪК everything is in disorder/at sixes and sevens, (в стая) разг. everything is upside down/ in a mess

  Български-английски речник > безпорядък

 • 13 бележник

  note-book; diary; (writing-)pad, jotter. agenda
  * * *
  белѐжник,
  м., -ци, (два) белѐжника notebook; diary; (writing-)pad, jotter; agenda; електронен \бележникк electronic organizer; календар \бележникк engagement book; ученически \бележникк school report, report card.
  * * *
  jotter; blank-book: Write this down in your бележник. - Запиши това в бележника си.; tickler
  * * *
  1. note-book;diary;(writing-)pad, jotter. agenda 2. ученически БЕЛЕЖНИК a school report

  Български-английски речник > бележник

 • 14 бих

  should, would, вж. съм, би
  моля, бихте ли ми подали солта? would you pass the salt, please?
  желал да бъда на негово бих I wouldn't like to be in his place/coat
  оженвам/омъжвам се на добро бих marry into a food family
  на бих (уместно) in place; opportunely
  отговор (тъкмо) на бих an apt reply/retort, ам. a comeback; a pat answer
  не на бих (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely
  тук му е бих то да отбележим/кажем it should be mentioned here
  тук съвсем не е бихто за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks
  казвам/върша нещо на бих say/do s.th. at the right place/in season
  поставям някого на бихто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o.
  няма бих за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion
  зням от сигурно бих I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority
  ще хване бих it will come in handy
  упрекът хвана бих the reproach went home
  човек на бих a reliable person; a man to swear by; that's a man
  по места! воен. stand to! на места here and there, in some places
  не мога да си намеря бих, не ме хваща бих fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks
  не мога да си намеря бих от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.)
  не ме сдържа/свърта на едно бих fidget, be fidgety/restless; get all hot and bothered
  не ти е тук бихто you don't belong here
  знам си бихто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance
  гневът му отстъпи бих на съжалението his rage gave place to pity
  твърде много бих се отделя за too much space has been allocated to
  пресата отделя значително бих на the press has given considerable place to
  заемам важно бих в дневния ред be high on the agenda
  порязах се на много лошо бих I cut myself in a very awkward place
  говоря от бихто си talk from o.'s place
  оставям празно/свободно бих на хартията leave a blank
  той не е на бих то си (в работата) he is ill-suited for the job
  тук няма бих за шеги this is no joking/laughing matter
  той никъде не може да си намери бих he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole
  стоя/тъпча на едно бих stand still, mark time
  * * *
  1. (ядосан съм) fret (and fume) 2. should, would, вж. съм, би 3. гневът му отстъпи БИХ на съжалението his rage gave place to pity 4. говоря от БИХто си talk from o.'s place 5. желал да бъда на негово БИХ I wouldn't like to be in his place/coat 6. забележка на БИХ a pat remark 7. заемам важно БИХ в дневния ред be high on the agenda 8. знам си БИХто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance 9. зням от сигурно БИХ I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority 10. казвам нещо точно на БИХ hit the (right) nail on the head 11. казвам/върша нещо на БИХ say/do s.th. at the right place/in season 12. моля, БИХте ли ми подали солта? would you pass the salt, please? 13. на БИХ (уместно) in place;opportunely 14. напитките се консумират само на БИХ (в заведението) drinks to be consumed on the premises only 15. не ме сдържа/свърта на едно БИХ fidget, be fidgety/restless;get all hot and bothered 16. не мога да си намеря БИХ от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.) 17. не мога да си намеря БИХ, не ме хваща БИХ fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks 18. не на БИХ (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely 19. не ти е тук БИХто you don't belong here 20. няма БИХ за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion 21. оженвам/омъжвам се на добро БИХ marry into a food family 22. оставям празно/свободно БИХ на хартията leave a blank 23. отговор (тъкмо) на БИХ an apt reply/retort, ам. a comeback;a pat answer 24. по места! воен. stand to! на места here and there, in some places 25. порязах се на много лошо БИХ I cut myself in a very awkward place 26. поставям някого на БИХто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o. 27. пресата отделя значително БИХ на the press has given considerable place to 28. стоя на едно БИХ stand still 29. стоя/тъпча на едно БИХ stand still, mark time 30. твърде много БИХ се отделя за too much space has been allocated to 31. той не е на БИХ то си (в работата) he is ill-suited for the job 32. той никъде не може да си намери БИХ he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole 33. тук му е БИХ то да отбележим/кажем it should be mentioned here 34. тук няма БИХ за шеги this is no joking/laughing matter 35. тук съвсем не е БИХто за такива забележки such remarks are quite out of place here;this is not the (time and) place to make such remarks 36. упрекът хвана БИХ the reproach went home 37. човек на БИХ a reliable person;a man to swear by;that's a man 38. ще хване БИХ it will come in handy

  Български-английски речник > бих

 • 15 благославям

  bless, pronounce a blessing (on s.o.). give o.'s blessing (to s.o.)
  call down blessings (on s.o.)
  благославям съдбата си bless o.'s star, thank o.'s (lucky) stars
  * * *
  благосла̀вям,
  гл. bless, pronounce a blessing (on s.o.), give o.’s blessing (to s.o.); call down blessings (on s.o.); \благославям съдбата си bless o.’s star, thank o.’s (lucky) stars.
  * * *
  1. bless, pronounce a blessing (on s. o.). give o.'s blessing (to s. o.) 2. call down blessings (on s. о.) 3. БЛАГОСЛАВЯМ съдбата си bless o.'s star, thank o.'s (lucky) stars

  Български-английски речник > благославям

 • 16 блъсвам

  блъсна push, shove; jostle
  (силно и грубо) push, knock; strike, thump
  (удрям) dash (о against)
  (за вятър, вълни) buffet, toss
  (повалям) knock down
  блъсна го кола/трамвай he was knocked down by a car/tram
  (no врата) pound, bang
  той блъсна главата си в стената he dashed/ran his head against the wall
  той блъсна вратата he slammed the door (to)
  блъсвам вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.'s face
  блъсвам се (удрям се в) hit (о against); dash
  (за кола и пр.) crash (against, into); jar (upon, against); drive (against)
  stumble (в against), разг. bundle (в into s.o.)
  (c лакти) elbow
  (за вълни) wash (и wash upon), welter
  (трясвам се, за врата) slam, bang
  корабът се блъсна в скалата the ship hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks
  блъсвам си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack o.'s brains (about. with); be at o.'s wit's end, be in a quandary
  * * *
  блъ̀свам,
  и блъ̀скам гл. push, shove; jostle; ( силно и грубо) push, knock; strike, thump; ( насам натам) pull about; ( удрям) dash (o against); (за вятър, вълни) buffet, toss; ( повалям) knock down; (по врата) pound, bang; \блъсвам (блъскам) врата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.’s face; той блъсна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall;
  \блъсвам (блъскам) се ( удрям се в) hit (о against); dash; (за кола и пр.) crash (o against; в into); jar (upon, against); drive (o against); stumble (в against, into s.o.), barge (into s.o.); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) wash (и wash upon), welter; ( трясвам се, за врата) slam, bang; корабът се блъсна в скалата the ship ran on the rocks; не се блъскайте! don’t push!; • блъскам главата/ума/ангелите си beat/busy/cudgel/rack o.’s brains (about, with); be at o.’s wit’s end, be in a quandary; блъскам се ( работя усилено) hammer/slave away, toil and moil; grub (on/along); оставям някого сам да си блъска главата leave s.o. to his own devices.
  * * *
  1. (c лакти) elbow 2. (no врата) pound, bang 3. (в тълпа) jostle 4. (за вълни) wash (и wash upon), welter 5. (за вятър, вълни) buffet, toss 6. (за кола и пр.) crash (o against 7. (насам натам) pull about 8. (повалям) knock down 9. (силно и грубо) push, knock;strike, thump 10. (трясвам се, за врата) slam, bang 11. (удрям) dash (о against) 12. stumble (в against), разг. bundle (в into s.o.) 13. БЛЪСВАМ вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in s. o.'s face 14. БЛЪСВАМ се (удрям се в) hit (о against);dash 15. БЛЪСВАМ си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack o. 's brains (about. with);be at o.'s wit's end, be in a quandary 16. блъскан от тълпата jostled by the crowd 17. блъсна push, shove;jostle 18. блъсна го кола/ трамвай he was knocked down by a car/ tram 19. блъсна ме глава I got a (bad) headache 20. в into);jar (upon, against);drive (o against) 21. корабът се блъсна в скалата the ship hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks 22. не се блъскайте! don't push! БЛЪСВАМ се (работя усилено) toil and moil 23. оставям някого сам да си блъска главата leave s. o. to his own devices 24. той блъсна вратата he slammed the door (to) 25. той блъсна главата си в стената he dashed/ran his head against the wall

  Български-английски речник > блъсвам

 • 17 блъсна

  * * *
  блъ̀сна,
  блъ̀свам и блъ̀скам гл. push, shove; jostle; ( силно и грубо) push, knock; strike, thump; ( насам натам) pull about; ( удрям) dash (o against); (за вятър, вълни) buffet, toss; ( повалям) knock down; (по врата) pound, bang; \блъсна (блъскам) врата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.’s face; той блъсна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall;
  \блъсна (блъскам) се ( удрям се в) hit (о against); dash; (за кола и пр.) crash (o against; в into); jar (upon, against); drive (o against); stumble (в against, into s.o.), barge (into s.o.); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) wash (и wash upon), welter; ( трясвам се, за врата) slam, bang; корабът се блъсна в скалата the ship ran on the rocks; не се блъскайте! don’t push!; • блъскам главата/ума/ангелите си beat/busy/cudgel/rack o.’s brains (about, with); be at o.’s wit’s end, be in a quandary; блъскам се ( работя усилено) hammer/slave away, toil and moil; grub (on/along); оставям някого сам да си блъска главата leave s.o. to his own devices.
  * * *
  вж, блъсвам

  Български-английски речник > блъсна

 • 18 бой

  1. (биене) teating, thrashing, whopping, ( с камшик) whipping, flogging
  разг. leathering, ам. knock-about
  (с юмруци) set-to; fight
  дръпвам/тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing
  ям бой get a hiding/thrashing/drubbing/warming
  2. (битка) battle, fight; combat; action; engagement
  (борба) struggle
  въздушен бой an aerial combat
  местни боеве local skirmishes/enga-gements
  морски бой a naval battle/engagement
  отбранителен/настъпателен бой defensive/offensive action
  общ бой a rough and tumble; knock-down
  ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в бой go into action; do battle; engage with the enemy
  превземам с бой take by force of arms
  закален в бой battle-seasoned
  паднал в бой killed in action
  в разгара на боя in the thick of the fight
  ръкопашен бой assault; hand-to-hand fighting. close engagement, melee
  превземам без бой take without striking a blow
  търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder
  хвърлям в боя воен. bring into action
  3. height, stature
  човешки бой the height of man, man-high
  * * *
  бой бо̀ят м., боевѐ, (два) бо̀я 1. ( биене) beating, thrashing, drubbing, whopping; (с камшик) whipping, flogging; разг. leathering, амер. knock-about; (с юмруци) setto; fight; разг. punch-up; (с пръчка) caning; ( напляскване) spanking;
  2. ( битка) battle, fight; combat; action; engagement; ruck; ( борба) struggle; в разгара на боя in the thick of the fight; въздушен \бой воен. aerial combat; местни боеве воен. local skirmishes/engagements; общ \бой воен. rough and tumble; knock-down; ожесточени боеве воен. violent/furious fighting; отбранителен/настъпателен \бой воен. defensive/offensive action; превземам без \бой take without striking a blow; превземам с \бой take by force of arms; ръкопашен \бой assault; hand-to-hand fighting, close engagement, mêlée; упорит \бой ( докрай) battle royal; • влизам в \бой go into action; do battle; engage in battle, engage with the enemy; дръпвам/тегля един \бой на някого thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing; закален в \бой battle-seasoned; паднал в \бой воен. killed in action; спуквам (някого) от \бой разг. knock the living daylight out of (s.o.), give (s.o.) a thrashing he/she won’t know what day of the week it is; търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.’s shoulder; хвърлям в боя воен. bring into action; ям \бой get a thrashing/drubbing/warming.
  ——————
  бой бо̀ят м., бо̀еве, (два) бо̀я ( ръст) height, stature; човешки \бой the height of man, man-high.
  * * *
  battle; (ръкопашен)- melee: mortal бой - смъртоносен бой; grubbing; thwack{TwEk}; trashing; walloping (жарг.); warming (жарг.);
  * * *
  1. (битка) battle, fight;combat;action;engagement 2. (борба) struggle 3. (наплескване) spanking 4. (с юмруци) set-to;fight 5. 3 height, stature 6. °1 (биене) teating, thrashing, whopping,. (с камшик) whipping, flogging 7. в разгара на боя in the thick of the fight 8. въздушен БОЙ an aerial combat 9. дръпвам/ тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.;give s.o. a thrashing/drubbing 10. закален в БОЙ battle-seasoned 11. местни боеве local skirmishes/enga-gements 12. морски БОЙ a naval battle/engagement 13. общ БОЙ a rough and tumble;knock-down 14. ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в БОЙ go into action;do battle;engage with the enemy 15. отбранителен/ настъпателен БОЙ defensive/ offensive action 16. паднал в БОЙ killed in action 17. превземам без БОЙ take without striking a blow 18. превземам с БОЙ take by force of arms 19. разг. leathering, ам. knock-about 20. ръкопашен БОЙ assault;hand-to-hand fighting. close engagement, melee 21. търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder 22. упорит БОЙ (докрай) battle royal 23. хвърлям в боя воен. bring into action 24. човешки БОЙ the height of man, man-high 25. ям БОЙ get a hiding/thrashing/drubbing/warming

  Български-английски речник > бой

 • 19 боледувам

  be ill (от with), suffer (from); be ailing
  * * *
  боледу̀вам,
  гл. be ill (от with), suffer (from); be ailing; \боледувам от be down with.
  * * *
  be ill (от with), suffer (from); be ailing

  Български-английски речник > боледувам

 • 20 болен

  1. sick, ill, ailing; unsound; poorly, unwell
  мед. peccant
  (за отделни органи и пр.) diseased; bad; sore
  (за очи) sore; failing
  (за сърце) diseased, bad
  болен съм be ill, be taken ill (от with), suffer (from); be down (with)
  лягам болен take to o.'s bed; fall ill; be taken ill, be taken down with an illness
  болен съм на легло be ill in bed, be laid up (от with)
  тежко болен съм be seriously ill
  психически болен mentally diseased/deranged
  той е болен от сърце he has a bad heart, he has heart trouble
  болно място прен.) a tender spot/place
  прен. susceptibilities
  разг. o.'s pet peeve
  болен въпрос a painful problem, a sore spot/point
  2. прен. morbid
  (за въображение) morbid, distempered
  3. същ. sick man/woman; patient; invalid
  мед. разг. case
  болните събир, the sick, sick persons; patients in hospital
  амбулаторно болен an out-patient, a walking case
  болен на легло a lying down case
  хоспитализиран болен an inpatient, a hospital patient
  * * *
  бо̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. sick, ill, ailing; unsound; poorly, unwell; мед. peccant; (за отделни органи и пр.) diseased; bad; sore; (за растения) diseased; (за зъб) bad; (за ръка, за очи) sore; (за сърце) diseased, bad; \боленен въпрос painful problem, sore spot/point; \боленен съм be ill, be taken ill (от with), suffer (from); be down (with); \боленен съм на легло be ill in bed, be laid up (от with); \боленно място (и прен.) tender spot/place; прен. susceptibilities; разг. o.’s pet peeve; лягам \боленен take to o.’s bed; fall ill; be taken ill, be taken down with an illness; психически \боленен mentally diseased/deranged; тежко\боленен съм be seriously ill;
  2. прен. morbid; (за въображение) morbid, distempered; (за амбиция) morbid;
  3. като същ. sick man/woman; patient; invalid; мед. разг. case; амбулаторно \боленен out-patient, walking case; \боленен на легло lying down case; \боленните събир. the sick, sick persons; patients in hospital; сърдечно \боленен ( човек) heart case; тежко \боленен ( човек) serious case; хоспитализирано \болен inpatient, hospital patient.
  * * *
  на училище днес - болен съм.; mentally ill (душевно); patien; unhealthy.; unwell{`Xnwel}
  * * *
  1. (за амбиция) morbid 2. (за въображение) morbid, distempered 3. (за зъб) bad 4. (за отделни органи и пр.) diseased;bad;sore 5. (за очи) sore;failing 6. (за растения) diseased 7. (за сърце) diseased, bad 8. (заръка) sore 9. sick, ill, ailing;unsound;poorly, unwell 10. БОЛЕН въпрос a painful problem, a sore spot/point 11. БОЛЕН на легло a lying down case 12. БОЛЕН съм be ill, be taken ill (от with), suffer (from);be down (with) 13. БОЛЕН съм на легло be ill in bed, be laid up (от with) 14. амбулаторно БОЛЕН an out-patient, a walking case 15. болните събир, the sick, sick persons;patients in hospital 16. болно място (и прен.) а tender spot/place 17. лягам БОЛЕН take to o.'s bed;fall ill;be taken ill, be taken down with an illness 18. мед. peccant 19. мед. разг. case 20. прен. morbid 21. прен. susceptibilities 22. психически БОЛЕН mentally diseased/deranged 23. разг. o.'s pet peeve 24. сърдечно БОЛЕН (човек) a heart case 25. същ. sick man/woman;patient;invalid 26. тежко БОЛЕН (човек) a serious case 27. тежко БОЛЕН съм be seriously ill 28. той е БОЛЕН от сърце he has a bad heart, he has heart trouble 29. хоспитализиран БОЛЕН an inpatient, a hospital patient

  Български-английски речник > болен

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.