Translation: from basque to english

orea duena

 • 1 ahuntz

  iz. [from *anu(n)tz]
  1.
  a. (Zoo.) goat
  b. (esa.) \ahuntzaren adarrak dauzkan aldera Lagunart. the other way round; \ahuntzaren adarrak dauzkan aldera nihoak ni I'm high-tailing it back; \ahuntzaren mihia trifle | big nothing; \ahuntzaren ume, antxume like father, like son; i-i \ahuntzk egotzi Lagunart. to {pin || lay} the blame on sb; → eztul
  2. Kir. tie-breaker, tie-breaking game; \ahuntzk jokatu to have a playoff
  a. Nekaz. trough, manger
  b. ( orea duena) mortar trough
  4. (Zurg.) sawhorse
  5. capstan, winch
  6. Med. varicose vein
  7. ( fusilari d.) case
  8. ( kubu, balde)
  a. ( igeltsariena) bucket, pail
  b. Naut. bailing bucket
  9. Zazpi A\ahuntzak the Big Dipper

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > ahuntz

 • 2 aberats

  iz. rich person, wealthy man gizonezkoa., wealthy woman emakumezkoa. ; \aberatsa banintz... if I were a rich {man || woman}; \aberats berri nouveau riche; \aberatsak the rich; \aberatsak pobreei lagundu behar lieke the rich man should help the poor; \aberatsa gezur hutsa, beharduna amets hutsa (atsot.) the rich man may dine when he will, the poor man when he may io.
  1. ( diru asko duena) rich, wealthy, affluent, prosperous; oinordeko \aberats batekin ezkondu nahi zuen he wanted to marry a rich heiress; etxe \aberatseko semea a son of a well-to-do family; \aberats {okitua || porrokatua} da he's filthy rich
  2. (irud.)
  a. ( lurra) rich
  b. ( joria) rich, abundant; uzta \aberats bounteous crops; burdinan \aberatsa rich in iron
  c. ( lurraldea, etxaldea, baserria) rich, well-off
  d. ( hizkera, estiloa) rich, lavish
  e. ( itxura) well-off, well-heeled; gizon gazte bat itxura \aberatsetakoa a young man with a well-heeled look
  3. ( zabal) bihotz \aberatseko gizona a kind-hearted man

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > aberats

 • 3 adierazi

  iz. (H. Jak.) meaning du/ad.
  1. ( aditzera eman, e.a.)
  a. to state, declare; auzitegian ez zekiela \adierazi zuen in court he stated that he didn't know ; gizon hura ikusi zuela \adierazi zuen (s)he stated that (s)he had seen that man
  b. ( jakinarazi, ezagutarazi) to let (sb) know, notify, convey
  c. ( egin litekeena, litekeen ideia, e.a.) to suggest; zer adierazten dizu argazki horrek? what does that photograph suggest to you?
  d. ( zifra, egitate) to quote, five, state; txekearen zenbakia \adierazi behar duzu you must {give || quote || state} the number of the cheque
  a. ( iritzia, ideia) to express, verbalize; gero hasi zen bakoitz bere eritzia adierazten then each one began expressing his opinion; bere barrengo sentimenduak \adierazi zituen artearen bidez he expressed his innermost feelings through art; nahi dutena elkarri ezin \adieraziz unable to {convey || communicate} to each other what they want; ez dute beren iritzi politikoak adierazterik they can't express their political views; guztion iritziak nahiko ongi \adierazi ditu he's voiced the opinions of us all quite well; "Weltanschauung" euskaraz nola adieraz genezake? how could we express "Weltanschauung" in Basque?; gaizki \adierazi duzu you've worded it wrong; \adierazi ezinezko gogoetak inexpressable thoughts; ezin \adierazi den poza an undescribable happiness
  b. ( teoria, e.a.) to explain, expound on
  c. ( ideia, burutapena, e.a.) to word, put, phrase
  d. ( esan nahi) to say, express; txostenak ez du horrela \adierazi baina halaxe da the report doesn't {say || express} it like that but that's how it is | the report doesn't say so in so many words but that's how it is; zer \adierazi nahi duzu horrekin? what do you mean by that?
  e. to word, put, phrase; ez duzu ongiegi \adierazi you didn't phrase very well; beste moduan \adierazita zegoen it was worded {differently || in a different way}
  3. ( ezeren seinale edo ikurra izan) to express, represent, denote, depict; batuketa adierazteko "+" ikurra erabiltzen da the symbol "+" is used to express addition
  4. ( iragarri) to announce, declare
  5. ( itxuratu) to represent, embody; proiektu horrek adierazten du gure itxaropena that project represents our hope io.
  a. audible, discernable; oihu \adieraziak distinct shouts
  b. ( istorioa, ipuina, kanta) remarkable, extraordinary
  2. ( ulergarria) intelligible, understandable, comprehensible

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > adierazi

 • 4 adierazle

  iz.
  a. indicator, indication; begiak bihotzaren \adierazleak dira the eyes give away what's in the heart | the eyes express what the heart feels
  b. Tec. indicator; altitude-\adierazle altitude indicator; \adierazle ekonomikoak economic indicators; pH-\adierazle pH indicator
  2. ( p.: beste norbaiten nahia, sentimena aditzera ematen duena) proclaimer, exponent; bidali, Jauna, zerorren uso bake-\adierazlea oh Lord, send Thy dove that proclaims peace; herriaren ezinegonaren \adierazle bihurtu zen she become the exponent of the nation's anxiety
  3. ( itzultzaile, interpretaria) interpreter
  4.
  a. (H. Jak.) significant; \adierazlea eta adierazia the significant and the signified; \adierazle amalgamatu amalgamated significant
  b. ( semiotika) signifier; \adierazle baten aldaera variant of a signifier

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > adierazle

 • 5 adigarri

  iz.
  1. ( azalpen) explanation, interpretation; poema honen hitz bakanen \adigarria an interpretation of the few words in this poem
  2. ( esangura) meaning; hitz honek beste \adigarria du this word has another meanin
  3. ( ikusgarri) spectacle, sight
  4. ( gauza bitxi) curiosity, wonder, marvel io.
  a. audible, discernable; oihu \adigarriak distinct shouts
  b. ( istorio, ipuin, kanta) remarkable, extraordinary
  2. ( ikusgarri) spectacular, marvelous
  3. ( ulergarri) intelligible, understandable, comprehensible
  4. ( interesgarri) curious, interesting
  5. ( garbi) clear, clear-cut; benetako leialtasunaren seinale \adigarriak clear signs of true loyalty

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > adigarri

 • 6 agor

  iz.
  1.
  a. \agorrean lanean ari dira they're working on an empty stomach
  b. \agorra egin to drain dry
  2. ( agortea) drought
  3. ( h.g. agorliho) September flax
  4. (G) ( iraila) Zah. September; A\agorra etorri zaigu September's come io.
  1.
  a. ( iturria, putzua, e.a.) dried up, dry; putzuzulo \agor batera bota zuten they threw her down a dry well hole
  b. ( lurra) parched, dry
  c. ( tokia, lekua) arid, dry
  d. ( urtea, eguraldia) dry
  2. (irud.)
  a. ( bihotza) callous, pitiless, insensitive; bihotz \agorra du he's got a callous heart; maitasun gabe zein \agor den zure bihotza eta zein mokor how callous and pitiless your heart is without love
  b. ( larria) rigorous
  c. hitzetan \agorra da he's short on words
  a. ( fruiturik ematen ez duena) barren, arid, unproductive
  b. ( emakumea b.b.) barren, sterile

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > agor

 • 7 ahalkeizun

  iz. (I) formala.
  1. ( lotsa) shame; i-i \ahalkeizun eman to shame sb | to make sb ashamed of
  2. ( lotsaria) private parts io.
  2. Arkaismoa. (begirunea merezi duena) respectful, awesome; ararteko handiagoa eta \ahalkeizunagoa a greater and more respectful go-between

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > ahalkeizun

 • 8 argi

  iz. [cf. Iber. ar'ci, merely formal coincidence]
  1.
  a. Fis. light; Izan bedi \argia. Eta \argia egin izan zen Let there be light. And there was light; e-r \argiari eman to expose sth to light; \argi ikuskor visible light; \argi polarizatu polarized light
  b. [ izenen aurrean ] light-; \argi-intentsitate light intensity; \argi-izpi light ray; \argi-uhin light wave
  a. light; \argia {itzali || hil} to turn off the light; \argia piztu to turn on the light; autoaren atzeko \argiak the cars back lights
  b. Aut. \argi keinukari i. turning signal (light) ii. flashing light; \argi labur dipped headlights; \argi luze high beam | brights; balazta-\argi brake light; egoera-\argi parking light
  3. ( argialdi, argizkunde) [ mugagabe ]
  a. light, illumination; suaren \argi the light of the fire; \argi bizi \\ ilun bright \\ dim light; \argi {urri || motel} faded light
  b. (esa.) \argia aurten ikusi du it' s come out this year; \argitan jarri to uncover, reveal, bring to light
  a. [ mugagabea ] daylight; egun \argitan in broad daylight; egun \argiz by light | in the daytime
  b. ( egunsentia) daybreak; \argia {urratu || zabaldu || hasi} zuen when day broke; \argida, jaiki behar dugu it' s daybreak, we have to get up ; \argiak txirrist egin zuen day broke suddenly
  c. [ izenen aurrean ] day-, morning-; \argi ezkila morning bell; \argi izar ( h.g. artizar) day star, morning star
  d. (esa.) ez zuen \argi ikusi it never saw the light of day | it never appeared; \argitara eman to publish | to come out with
  5. Ele. ( h.g. \argi-indar) power, electric power; \argi gabe gelditu to be left without power
  6. ( ezaguerari d.)
  a. understanding, enlightenment; \argi gutxiko da (s)he' s dense; Indiara joan zen, \argiaren bila he went to India in search of enlightenment; A\argiaren Mendea the Age of Enlightenment
  b. (- tan, -tara) adierazpen horren \argitan in light of that explanation; gauzak zuk guri dioskuzunaren \argitara ikusiz, ez da harritzekoa in light of the things you' re telling us, it' s not surprising
  a. paper
  b. proof; \argirik al duzu? do you have any proof?
  8. ( ikusmena) seeing; \argia izango banintz if I had my sight io.
  a. ( etxea, gela) well-lit
  b. ( eguna) bright
  c. ( eguzkia) bright, radiant, luminous
  a. light; urdin \argia light blue
  b. ( ur) clear, cristalline, unclouded
  c. ( gardena) lucid, transparent
  3. ( p.)
  a. smart
  b. agreeable, nice
  c. ( argi-ikusle) clairvoyant
  c. ( erdi moxkor, lore eginda) tipsy, happy Lagunart.
  d. ( ospetsu) illustrious, distinguished; Jaun txit \argia distinguished Sir
  4. (irud.)
  a. ( egoera) clear; hori \argi dago that is clear
  b. ( xedea, asmoa) clear, obvious
  c. ( ustea, iritzia) well-defined, articulate, clear
  d. ( azalpena) express, explicit, unreserved, candid
  e. ( hizkera) clear, articulate, lucid
  5. ( erne) aware ; \argi ibili to be on the look out ; \argi!, bestela erori egingo zara! watch out or else you' ll fall
  6.
  a. ( metala) refined
  b. ( harri) precious adb.
  1. clearly, explicitly; \argi hitz egin to speak {plainly || bluntly}; hori \argi ikusi zuten they saw that clearly; e-r \argi utzi to make sth clear
  2. ( kontuz) carefully; \argi ibili to tread carefully

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > argi

 • 9 arreta

  iz.
  1. attention, heed, regard; \arreta bildu to concentrate ( -(e)an: on) ; e-tan \arreta jarri to focus on sth; haur horrek beti gure \arreta izaten du that child usually wants our attention; \arreta apurren bat merezi luke gai horrek that subject could do with a little attention
  a. care, concern; \arretarik gabe carelessly; \arretarik gabe egindako lana carelessly done work; aita bat dut zeruan, nire \arreta hartzen duena I have a father in heaven who watches over me; \arretaz i. carefully ii. cautiously iii. consciously; \arretaz egin zuen she did it carefully; \arretaz entzun to listen very carefully; \arreta handiz entzun to listen {closely || very carefully}; \arreta handiz eginda painstakingly done
  b. Jainkoaren \arreta Providence

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > arreta

 • 10 arrotz

  iz.
  1. stranger
  a. foreigner, alien; \arrotz ibili to travel in strange lands
  b. [ izenen aurrean ] \arrotz-herri batera joan to exile
  3. ( ostatuan, e.a.) guest io.
  1. ( kanpotarra) foreign; hizkuntza \arrotzak foreign languages
  2. ( arraroa) strange, alien, odd
  3. ( parte hartu ez duena) esku \arrotzak ukitu du zure lana you haven' t laid a finger in your work
  4. ( ez jakituna, hasberri) unexperienced, new; \arrotz naiz lan honetan I' m new to this job

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > arrotz

 • 11 aska

  iz. [may have come from "arska"]
  1. Nekaz.
  a. ( ura duena) water trough
  b. ( janaria) trough, manger
  c. (esa.) etxe hartan \aska goian zuten they didn' t give big meals in that house
  2. ( hitz elkarketan) lurr\aska earthen glass; ardanaska wine glass
  3. ( karrikari d.) gutter
  4. ( ildoa) ploughed furrows

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > aska

 • 12 atzemaile

  iz.
  1. captor; joko honetan edo \atzemailea haiz edo atzemana in this game either you capture or are captured
  2. ( intrigatzailea) plotter
  3. ( engainatzailea) fraudster, swindler
  ————————
  iz.
  1. ( atzematen duena) captor; joko zikin horretan \atzemailea atzemana da in this dirty game the captor falls captive
  2. ( engainatzailea) deceiver io. apprehending

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > atzemaile

 • 13 atzesku

  iz.
  1. back dancer
  2. ( zenbait jokotan, ezken jokatzen duena) last person

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > atzesku

 • 14 aurri

  iz.
  2. \aurriak ruins; Parthenon-eko \aurriak the Parthenon ruins

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > aurri

 • 15 azterkizun

  iz. analysis, that what is to be analyzed; \azterkizun bezala aukeratu duena what she has chosen to analyze

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > azterkizun

 • 16 basa

  I.
  iz.
  1.
  a. (lokatza, lohia) mud
  b. (lurra) earth, dust
  c. mire
  2. (zaborra) rubbish, trash
  II.
  io.
  1. (aberea, animalia) wild, ferocious; zaldi \basa wild horse
  2. (tokia) deserted, isolated
  3. (alea, fruitua, landarea) wild; \basa den sagarrondotik ebakia cut off from a wild appletree
  4. (p.)
  a. (oihesa, zakarra) uncouth, coarse, crude
  b. (izutia, beldurtia) jumpy, easily frightened, startle
  c. (jendartea gogoko ez duena) unsociable, gruff, surly, unpleasant
  d. (anker, krudel) cruel, savage, inhumane

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > basa

 • 17 begi-argi

  io.
  1. (ongi ikusten duena) sharp-eyed
  3. (oharkorra) perceptive, intuitive
  4. (zerua) clear; \begi-argi dago gaua the night is clear

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > begi-argi

 • 18 bidegile

  iz.
  1. (bidea irekitzen edo erakusten duena) trail blazer, pioneer
  2. (bidari) traveller (GB), traveler (USA)

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > bidegile

 • 19 bizargabe

  io.
  1. (bizarrik gabea) beardless

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > bizargabe

 • 20 bizi

  iz.
  1. ( oso.) life; planeta hartan ba ote dago \bizirik? could there be life on that planet?; \bizia itsasoan sortu omen zen life is said to have originated in the sea
  2.
  a. ( norberea) life; guregatik eman zuen \bizia he gave his life for us; i-i \bizia kendu to take sb's life; \bizia galdu to lose one's life
  b. ( irud.) life; hizkuntzen \bizia the life of languages
  3.
  a. (bizitza) life; bere \bizian eta heriotzan in his life and death; neure \bizian ez dut horrelakorik ikusi I've never seen anything like it in my life; mila \bizi banitu ere even if I had a thousand lives to live
  b. [ izenen aurrean ] \bizi arnasa vital breathing; \bizi-maila standard of living
  c. (esa.) neguk luzaroko \bizirik ez dauka winter's not going to last very long | winter's on its last legs io.
  1.
  a. ( bizirik dagoena) living; \biziak eta hilak the living and the dead | the quick and the dead formala.
  b. (irud.) living; hizkuntza \biziak living languages
  a. (begia) bright
  b. (kolorea) bright, gaudy
  c. (pilota) bouncy
  d. (adimena) sharp, keen, alert
  e. (gorrotoa, maitasuna) intense, fervent; amorru \bizian in a furious bout of anger
  f. (ura) rough
  g. (edaria) strong, stiff
  3. ( negua) negu \bizian in the depths of winter
  a. (harri, e.a.) bare; arroka \bizian in bare rock
  b. (haragi) raw
  c. gerritik gora larru-\bizi zegoen he was naked from the waist up adb. (azkar) quick; goazen \bizi-\bizi! let's go, quick!

  Euskara Ingelesa hiztegiaren > bizi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.