Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

сезон

 • 1 be in

  be in 1) вкъщи съм, у дома съм; 2) избран съм, на власт съм (за партия, депутат); 3) записан съм, включен съм (в състезание, прослушване и пр.); 4) появявам се на пазара (за плодове и пр.); пристигам (за влак); получавам се, пристигам (за писмо, документи и пр.); излизам на мода; настъпвам (за сезон); 5) във форма съм; to \be in in on s.th. вземам участие в, знам, запознат съм с; to be ( well) in with s.o. в приятелски отношения съм с; to be all in изморен съм, съсипан съм, капнал съм; my luck is in върви ми, имам късмет; to \be in for it ще го загазя;

  English-Bulgarian dictionary > be in

 • 2 close

  {klolis}
  I. 1. тесен, затворен
  CLOSE vowel фон. затворена гласна
  2. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен
  aCLOSE smell миризма на застоял въздух
  3. скрит, потаен, мълчалив, прикрит
  to keep/lie CLOSE крия се. спотайвам се
  4. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр
  5. под възбрана
  6. строг (за арест и пр.)
  7. близък, интимен, сърдечен
  8. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.)
  9. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) CLOSE intervals (на) малки/чести/близкй интервали
  CLOSE resemblance голяма прилика
  CLOSE combat воен. ръкопашен бой
  10. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание)
  11. почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.)
  12. рядък, дефицитен
  II. 1. близо, наблизо, в непосредствена близост
  to be/follow CLOSE behind следвам отблизо, вървя по петите на
  to keep CLOSE to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого
  to keep CLOSE to the text придържам се (строго) към текста
  to flt CLOSE прилягам плътно/точно
  CLOSE together близо един до друг, на гъсто
  sit closer together сгъстете се
  CLOSEat hand недалеч
  CLOSE by, CLOSE on, CLOSE to съвсем наблизо
  CLOSE (up) on близо, почти
  he is CLOSE on fifty той e почти петдесетгодишен
  it is CLOSE (up) on midnight вече e почти полунощ
  CLOSE to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното
  to shave CLOSE бръсна се/избръсвам се гладко
  to cut CLOSE изрязвам/подрязвам ниско/до корена
  2. отблизо, внимателно, щателно
  III. 1. оградено място
  2. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище
  3. задънена/сляпа улица
  IV. 1. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.)
  2. приключвам работа, затварям магазин и пр
  3. прен. затварям
  to CLOSE one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо
  my mouth is CLOSEd не мога/не смея/не бива да говоря
  4. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам
  закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се
  5. затягам, ссъстявам, сплотявам
  close about ограждам, обкръжавам, обгръщам
  the mists CLOSEd about us мъглата ни обгърна/обви (напълно)
  close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден
  close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам
  падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon)
  ставам по-къс, намалявам (за дни), CLOSE in upon приближавам се и нападам
  close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки
  close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.)
  close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого)
  V. 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край
  2. муз. завършък на музикална фраза, каденца
  * * *
  {klolis} а 1. тесен, затворен; close vowel фон. затворена гласна; 2(2) adv 1. близо, наблизо; в непосредствена близост; to be/f{3} n 1. оградено място; 2. ограден двор на катедрала; учили{4} {klouz} v 1. затварям (се); затискам; запушвам, запълвам (д{5} n 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на д
  * * *
  често; щателен; спарен; уединен; тесен; сгъстявам; свидлив; отблизо; ограничен; потаен; приключване; приключвам; близък; близо до; душен; гъст; затварям; запушвам; завършек; закриване; задушен; запарен; заключение; интимен; край;
  * * *
  1. 1 почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.) 2. 1 рядък, дефицитен 3. aclose smell миризма на застоял въздух 4. close (up) on близо, почти 5. close about ограждам, обкръжавам, обгръщам 6. close by, close on, close to съвсем наблизо 7. close combat воен. ръкопашен бой 8. close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден 9. close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам 10. close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки 11. close resemblance голяма прилика 12. close to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното 13. close together близо един до друг, на гъсто 14. close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.) 15. close vowel фон. затворена гласна 16. close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого) 17. closeat hand недалеч 18. he is close on fifty той e почти петдесетгодишен 19. i. тесен, затворен 20. ii. близо, наблизо, в непосредствена близост 21. iii. оградено място 22. it is close (up) on midnight вече e почти полунощ 23. iv. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.) 24. my mouth is closed не мога/не смея/не бива да говоря 25. sit closer together сгъстете се 26. the mists closed about us мъглата ни обгърна/обви (напълно) 27. to be/follow close behind следвам отблизо, вървя по петите на 28. to close one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо 29. to cut close изрязвам/подрязвам ниско/до корена 30. to flt close прилягам плътно/точно 31. to keep close to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого 32. to keep close to the text придържам се (строго) към текста 33. to keep/lie close крия се. спотайвам се 34. to shave close бръсна се/избръсвам се гладко 35. v. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край 36. близък, интимен, сърдечен 37. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) close intervals (на) малки/чести/близкй интервали 38. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание) 39. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.) 40. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен 41. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам 42. задънена/сляпа улица 43. закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се 44. затягам, ссъстявам, сплотявам 45. муз. завършък на музикална фраза, каденца 46. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище 47. отблизо, внимателно, щателно 48. падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon) 49. под възбрана 50. прен. затварям 51. приключвам работа, затварям магазин и пр 52. скрит, потаен, мълчалив, прикрит 53. ставам по-къс, намалявам (за дни), close in upon приближавам се и нападам 54. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр 55. строг (за арест и пр.)
  * * *
  close [klous] I. adj 1. predic близо, наблизо, непосредствено; ( follow) \close behind следвам наблизо, съм (вървя) по петите (на); to be \close to signing a contract близо съм до (предстои ми скоро) подписване на договор; the tables were pushed \close together масите бяха доближени (подредени) една до друга; to fit \close прилягам плътно; \close together близо един до друг, нагъсто; sit \closer together! сгъстете се! \close at hand, \close by, \close to съвсем наблизо, на две крачки; \close (up)on почти, близо; he is \close on 50 той е почти 50-годишен; they are \close on us настигат ни, по петите ни са; \close to the wind мор. с нос почти срещу вятъра; прен. леко незаконен, мошенически; to keep ( lie) \close спотайвам се, крия се, дебна; 2. близък (по време, място, вид); тесен (и прен.); \close intervals малки (близки) интервали; a \close relative близък роднина; \close combat воен. ръкопашен бой, мор. бой отблизо, кораб до кораб; to come to \close quarters разг. счепкваме се, хващаме се за гушите; at \close quarters отблизо; \close quarters тясно жилище, теснина; at \close range отблизо, в упор; in \close proximity непосредствена близост; to keep a \close eye ( watch) on наблюдавам внимателно (отблизо); a \close shave ( thing, call) рисковано измъкване, оттърване на косъм (от нещастие); 3. близък, интимен, сърдечен; 4. внимателен, подробен, щателен; точен; съсредоточен (за внимание); a \close copy ( translation) точен препис (превод); a \close observer внимателен наблюдател; \close inspection внимателно (щателно) проучване (изучаване); 5. почти равен; равностоен (за шанс, изгледи за успех); много оспорван; \close election избори, при които кандидатите имат почти изравнени шансове; a \close finish сп. равен финал, при който състезателите стигат почти едновременно; 6. душен, задушен, тежък, спарен, запарен; open the window, it is very \close in here отвори прозореца, много е задушно; a \close smell миризма на спарено; 7. уединен, самотен; прикрит, потаен, мълчалив; to keep o.s. \close живея уединено (самотно); to play a \close game прикривам картите си (и прен.); 8. стиснат, свидлив; he is very \close with his money той е много стиснат; 9. ограничен (само за избрани хора); 10. строг; добре пазен; keep s.th. a \close secret добре пазена тайна; \close confinement строг тъмничен затвор; a \close prisoner затворник под силна охрана; 11. забранен (сезон за лов); 12. гъст, плътен (за тъкан, редица, дъжд и пр.); сбит (за почерк, текст и пр.); a \close formation сбито формирувание; in \close order в гъсти редици; 13. стегнат, добре прилягащ, тесен (за дреха); прилепнал; 14. ост. затворен; a \close vowel ез. затворена гласна; II. adv отблизо, внимателно, щателно; to shave ( cut) \close избръсвам се гладко; изрязвам ниско (до корена); to look at s.th. \close up (to) разглеждам отблизо; III. n оградено място.IV [klouz] v 1. затварям (се); запушвам, затискам, запълвам (дупка, цепнатина); сгъвам ( чадър); they \close the office early те рано затварят офиса; to \close the door on s.th. прен. не позволявам нищо повече да се разисква; to \close s.o.'s eyes затварям очите на някого (при смъртта); to have o.'s eyes \closed не виждам, не желая да видя; his eyes are \closed той е мъртъв; 2. свършвам, завършвам, привършвам; приключвам; the speaker \closed the meeting говорителят закри събранието; to consider the matter \closed считам въпроса за уреден (приключен); to \close o.'s days завършвам земния си път, умирам; to \close a deal приключвам сделка; 3. закривам ( сметка); 4. фин. затварям (на дадена стойност); the US dollar \closed higher in Tokyo today щатската валута затвори на по-високи стойности днес в Токио; 5. затягам, сгъстявам (редици); 6. скъсявам, намалявам; the distance between the two runners is beginning to \close разстоянието между двамата бегачи започва да намалява; behind \closed doors при затворени врати; a \closed book нещо напълно непознато; \close o.'s mind to s.th. не искам и да чуя за; \close o.'s ranks 1) обединявам се; in times of crisis party members should \close в кризисен момент членовете на партията трябва да се обединят; 2) воен. сгъстявам редиците; V. n 1. край, завършек, заключение, приключване; закриване; at the \close of на края на; at the \close of day ост. привечер; to draw to a \close наближавам края си, завършвам; to bring to a \close довършвам, завършвам; 2. вкопчване, клинч (в бокса); to come to a \close вкопчваме се един в друг; 3. муз. каденца.

  English-Bulgarian dictionary > close

 • 3 close season

  close season[´klous¸si:zən] n 1. време, през което даден спорт не се играе професионално; 2. забранен сезон (за лов и под.).

  English-Bulgarian dictionary > close season

 • 4 closed

  {klouzd}
  1. затворен, закрит
  CLOSED book прен. въпрос/тема, по която човек не знае нищо
  behind/with CLOSED doors юр. при закрити врати (за процес и пр.), the road is CLOSED to heavy motor traffic пътят/шосето e затворено за тежкотоварни коли
  2. ограничен, предназначен само за определен кръг хора
  CLOSED shop фабрика/цех и пр., в които се приемат само работници, членуващи в професионални съюзи
  CLOSED circuit телевизионно предаване по кабели за ограничен брой приемници
  CLOSED season ам. close-season
  * * *
  {klouzd} а 1. затворен; закрит; closed book прен. въпрос/тема, по к
  * * *
  ограничен; приключен; запушен; затворен; закрит;
  * * *
  1. behind/with closed doors юр. при закрити врати (за процес и пр.), the road is closed to heavy motor traffic пътят/шосето e затворено за тежкотоварни коли 2. closed book прен. въпрос/тема, по която човек не знае нищо 3. closed circuit телевизионно предаване по кабели за ограничен брой приемници 4. closed season ам. close-season 5. closed shop фабрика/цех и пр., в които се приемат само работници, членуващи в професионални съюзи 6. затворен, закрит 7. ограничен, предназначен само за определен кръг хора
  * * *
  closed [klouzd] adj 1. ограничен (само за избрани хора); \closed shop работилница (фабрика и пр.), в която не се приемат работници, които не членуват в професионални съюзи; \closed society ( economy) затворено общество, затворена икономика; 2. затворен, запушен; "road \closed" "пътят е затворен"; \closed season ам. забранен сезон (за лов и пр.); \closed wood бранище.

  English-Bulgarian dictionary > closed

 • 5 conacre

  conacre[kʌ´neikə] n ирл. даване под наем на малки части земя за един сезон.

  English-Bulgarian dictionary > conacre

 • 6 dull

  {dʌl}
  I. 1. тъп, бавно схващащ
  2. тъп (за болка), тъп, глух (за звук)
  3. притъпен, нечувствителен (за сетива)
  4. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив
  5. скучен, отегчителен, еднообразен, монотонен
  as DULL as dish/ditch-water съвсем/ужасно скучен
  6. тъжен, потиснат, унил, мрачен
  7. търг. мъртъв, слаб (за сезон, пазар), който не се търси (за стока, акции)
  8. тъп, изтъпен (за острие)
  II. 1. затъпявам (ум), притъпявам (се), отслабям, отслабвам (за усет, болка, чувство), заглушавам, правя глух (звук)
  2. притъпявам (острие)
  3. замъглявам (се), потъмнявам, губя блясъка си
  to DULL the edge of притъпявам, намалявам ефекта на, правя безинтересен
  * * *
  {d^l} a 1. тъп, бавно схващащ; 2. тъп (за болка); тъп, глух (за (2) {d^l} v 1. затъпявам (ум); притъпявам (се), отслабям; отслаб
  * * *
  тъпоумен; убит; тъп; унил; угаснал; скучен; отегчителен; помътен; притъпен; притъпявам; затъпявам; заглушавам; замъглен; матирам;
  * * *
  1. as dull as dish/ditch-water съвсем/ужасно скучен 2. i. тъп, бавно схващащ 3. ii. затъпявам (ум), притъпявам (се), отслабям, отслабвам (за усет, болка, чувство), заглушавам, правя глух (звук) 4. to dull the edge of притъпявам, намалявам ефекта на, правя безинтересен 5. замъглявам (се), потъмнявам, губя блясъка си 6. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив 7. притъпен, нечувствителен (за сетива) 8. притъпявам (острие) 9. скучен, отегчителен, еднообразен, монотонен 10. тъжен, потиснат, унил, мрачен 11. тъп (за болка), тъп, глух (за звук) 12. тъп, изтъпен (за острие) 13. търг. мъртъв, слаб (за сезон, пазар), който не се търси (за стока, акции)
  * * *
  dull[dʌl] I. adj 1. тъп, бавен, бавно загряващ; all work and no play makes Jack a \dull boy само работа без игра затъпява децата; 2. тъп (за болка); тъп, глух (за шум); 3. притъпен, нечувствителен (за сетива); 4. матов, без блясък, замъглен; слаб, загасващ, мъждукащ (за огън); мъглив, сив (за ден, време); \dull eyes очи без блясък, мътен поглед; to become \dull потъмнявам, изгубвам свежестта си (за цвят); 5. скучен, отегчителен; еднообразен, монотонен; a \dull beggar ( fish) скучен човек; as \dull as ditch-water ( dishwater) съвсем скучен; 6. тъжен, потиснат, унил, мрачен, вял; FONT face=Times_Deutsch◊ adv dully; 7. търг. мъртъв, слаб, замрял (за сезон); 8. тъп, притъпен (за острие и пр.); II. v 1. затъпявам (умствени способности); притъпявам (се) (за усет, чувство, болка); отслабям ( сетиво); правя глух, заглушавам ( звук); 2. притъпявам ( острие); to \dull the edge of appetite ( pleasure) намалявам (притъпявам) апетита (удоволствието); 3. замъглявам (се) (за повърхност); потъмнявам, губя блясъка си.

  English-Bulgarian dictionary > dull

 • 7 for

  {fɔ:}
  I. 1. предназначение за
  a letter FOR you писмо за тебе
  cure FOR the flu лек за/против грип
  2. цел-с ger
  в конструкцията for същ. /мест. inf за, за да
  what FOR? защо? с каква цел? what's that FOR? за какво служи/е това? FOR sale за продан
  to read FOR pleasure чета за удоволствие
  mill FOR grinding coffee мелничка за (мелене на) кафе
  to send FOR a doctor викам лекар, пращам да повикат лекар
  I have brought these books FOR you to read донесох тези книги, за да ги четете
  FOR our work to improve we must... за да се подобри работата ни, трябва да
  3. цел на движението за, на
  to go FOR a walk отивам на разходка
  to make FOR home тръгвам за/поемам към дома
  the train FOR London влакът за Лондон
  4. на мястото на, вместо, представляващ, означаващ за, като, вместо, с
  L FOR London Л като Лондон
  what do your take me FOR? за какъв ме смятате? FOR example/instance например
  what's the English FOR...? как e... на английски
  5. замяна, размяна, съотношение за, с, на, срещу
  to exchange one thing FOR another разменям/заменям едно за/с друго
  to buy/sell something FOR 10 USD купувам/продавам нещо за 10 лв.
  to play FOR penny points играя на едно пени (при хазартни игри)
  FOR one enemy he has fifty friends срещу един неприятел той има петдесет приятели
  6. в подкрепа, защита на, в полза на за, или не се превежда
  to be FOR something за нещо съм, обявявам се в полза на нещо
  I'm all FOR it поддържам изцяло
  three cheers FOR the president! да живее председателят! judgement FOR the plaintiff решение в полза на ищеца
  7. колкото до, доколкото, по отношение на, откъм, относно
  hard up FOR money закъсал (за пари)
  as FOR the rest колкото до другите
  FOR myself/my part, I FOR one колкото до мене, аз например, мене, ако питат
  8. времетраене за, през, в продължение на, от, след, или не се превежда
  I'm going away FOR a few days заминавам за няколко дена
  he'll stay FOR a week той ще остане една седмица
  he won't be back FOR a week той ще се върне едва след една седмица
  I've been here FOR three days от три дни съм тук
  FOR the present, FOR the time being засега
  9. определен момент за, от
  to fix an appointment FOR three o'clock назначавам/определям среща за три часа
  the Times FOR January 10 броят на в. Таймз от 10 януари
  10. пространство, по протежение на със, или не се превежда
  FOR miles and miles с километри
  to run FOR a mile тичам една миля
  we didn't see a house FOR ten miles в продължение на десет мили не видяхме къща
  11. причина за, поради, по, от, в резултат на, след сравн. ст. не се превежда
  FOR this reason по тази причина, to cry FOR joy плача от радост
  FOR fear of... (с ger) от страх да не...
  were it not/but/except FOR you ако не беше ти
  even if..., you wouldn't be the happier FOR it дори да..., (от това) нямаше да си по-щастлив
  12. след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност
  след прил. и нар. с too, enough за, към, или не се превежда
  to care FOR someone обичам някого
  fit FOR nothing негоден за нищо
  too beautiful FOR words неизразимо красиво
  good enough FOR me за мене става/бива, и от това съм доволен, повече не искам
  oh, FOR a cup of tea! де да имаше чаша чай! как ми се пие чаша чай
  13. в конструкцията for... to с inf да
  it is too late FOR us to start много e късно, за да тръгнем
  it is useless FOR them to wait безсмислено е/няма смисъл да чакат
  14. с гл. с двойно допълнение за, като, в качеството на
  they chose him FOR their leader избраха го за водач
  we left him FOR dead оставихме го, смятайки, че е мъртъв
  15. предвид на за
  tall FOR her age висока за годините си
  not bad FOR a beginner за начинаещ не е лош
  16. с all изразява пречка, спънка колкото и да, въпреки
  FOR all that въпреки всичко
  FOR all you say каквото и да казвате
  FOR all his wealth, he is unhappy колкото и да e богат, той е нещастен
  now FOR it! хайде, сега! карай! давай! I am (in) FOR it разг. сега ще загазя, има да патя
  there is nothing FOR it нямам друг избор/възможност
  there is nothing FOR it but to start now не остава нищо друго, освен да тръгнем сега
  II. cj тъй като, защото
  * * *
  {fъ:} prep 1. предназначение за; a letter for you писмо за тебе; cu(2) {fъ:} cj тъй като, защото.
  * * *
  че; понеже; вместо; за;
  * * *
  1. 1 в конструкцията for... to с inf да 2. 1 предвид на за 3. 1 причина за, поради, по, от, в резултат на, след сравн. ст. не се превежда 4. 1 с all изразява пречка, спънка колкото и да, въпреки 5. 1 с гл. с двойно допълнение за, като, в качеството на 6. 1 след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност 7. a letter for you писмо за тебе 8. as for the rest колкото до другите 9. cure for the flu лек за/против грип 10. even if..., you wouldn't be the happier for it дори да..., (от това) нямаше да си по-щастлив 11. fit for nothing негоден за нищо 12. for all his wealth, he is unhappy колкото и да e богат, той е нещастен 13. for all that въпреки всичко 14. for all you say каквото и да казвате 15. for fear of... (с ger) от страх да не.. 16. for miles and miles с километри 17. for myself/my part, i for one колкото до мене, аз например, мене, ако питат 18. for one enemy he has fifty friends срещу един неприятел той има петдесет приятели 19. for our work to improve we must... за да се подобри работата ни, трябва да 20. for the present, for the time being засега 21. for this reason по тази причина, to cry for joy плача от радост 22. good enough for me за мене става/бива, и от това съм доволен, повече не искам 23. hard up for money закъсал (за пари) 24. he won't be back for a week той ще се върне едва след една седмица 25. he'll stay for a week той ще остане една седмица 26. i have brought these books for you to read донесох тези книги, за да ги четете 27. i'm all for it поддържам изцяло 28. i'm going away for a few days заминавам за няколко дена 29. i've been here for three days от три дни съм тук 30. i. предназначение за 31. ii. cj тъй като, защото 32. it is too late for us to start много e късно, за да тръгнем 33. it is useless for them to wait безсмислено е/няма смисъл да чакат 34. l for london Л като Лондон 35. mill for grinding coffee мелничка за (мелене на) кафе 36. not bad for a beginner за начинаещ не е лош 37. now for it! хайде, сега! карай! давай! i am (in) for it разг. сега ще загазя, има да патя 38. oh, for a cup of tea! де да имаше чаша чай! как ми се пие чаша чай 39. tall for her age висока за годините си 40. the times for january 10 броят на в. Таймз от 10 януари 41. the train for london влакът за Лондон 42. there is nothing for it but to start now не остава нищо друго, освен да тръгнем сега 43. there is nothing for it нямам друг избор/възможност 44. they chose him for their leader избраха го за водач 45. three cheers for the president! да живее председателят! judgement for the plaintiff решение в полза на ищеца 46. to be for something за нещо съм, обявявам се в полза на нещо 47. to buy/sell something for 10 $ купувам/продавам нещо за 10$ 48. to care for someone обичам някого 49. to exchange one thing for another разменям/заменям едно за/с друго 50. to fix an appointment for three o'clock назначавам/определям среща за три часа 51. to go for a walk отивам на разходка 52. to make for home тръгвам за/поемам към дома 53. to play for penny points играя на едно пени (при хазартни игри) 54. to read for pleasure чета за удоволствие 55. to run for a mile тичам една миля 56. to send for a doctor викам лекар, пращам да повикат лекар 57. too beautiful for words неизразимо красиво 58. we didn't see a house for ten miles в продължение на десет мили не видяхме къща 59. we left him for dead оставихме го, смятайки, че е мъртъв 60. were it not/but/except for you ако не беше ти 61. what do your take me for? за какъв ме смятате? for example/instance например 62. what for? защо? с каква цел? what's that for? за какво служи/е това? for sale за продан 63. what's the english for... ? как e... на английски 64. в конструкцията for същ. /мест. inf за, за да 65. в подкрепа, защита на, в полза на за, или не се превежда 66. времетраене за, през, в продължение на, от, след, или не се превежда 67. замяна, размяна, съотношение за, с, на, срещу 68. колкото до, доколкото, по отношение на, откъм, относно 69. на мястото на, вместо, представляващ, означаващ за, като, вместо, с 70. определен момент за, от 71. пространство, по протежение на със, или не се превежда 72. след прил. и нар. с too, enough за, към, или не се превежда 73. цел на движението за, на 74. цел-с ger
  * * *
  for[fɔ:, fə] I. prep 1. (предназначение, в полза, вреда на) за; \for the teachers за учителите; I did it \for you направих го за твое добро; to make a name \for o.s. спечелвам си име; to be operated on \for appendicitis опериран съм от апандисит; inoculate \for ваксинирам срещу (против); there is nothing \for it ( but) няма що; не остава нищо друго освен; 2. (в подкрепа, защита на) за; I'm all \for it поддържам изцяло; counsel \for the defence адвокат на подсъдимия; 3. (цел, намерение) за, заради; what \for? защо? what's that \for? за какво служи (е) това? \for sale за продан; to send \for a doctor викам (пращам да повикат) лекар; \for my sake заради мене; 4. (замяна, размяна, съотношение) за, срещу, с; to exchange one thing \for another разменям едно за друго, заменям едно с друго; word \for word дума по дума, буквално, дословно; 5. (на мястото на; представляващ; във вид на) за, вместо, като с; L \for London Л като Лондон; member (MP) \for Bristol депутат за град Бристол; reduced-calorie cheese is a substitute \for cream cheese нискокалоричното сирене е заместител на крема сиренето; what's the English \for...? как е... на английски?; \for example, \for instance например; to do s.th. \for правя нещо вместо ( някого); open the door \for me отвори ми вратата; 6. ( причина) за, поради, по, от (и след сравнителна степен); they couldn't sleep \for hunger не можаха да спят от глад; \for fear of... (с ger) от страх да не ...; famous \for o.'s voice прочут с гласа си; were it not \for (but \for, except \for) ако (да) не беше; she wept \for pure relief тя плака от облекчение; the worse \for drink пийнал; 7. (движение към) за; the train \for York влакът за Йорк; 8. колкото за, доколкото; що се отнася до; относно; откъм; \for the rest колкото до другите; иначе; \for myself; \for my part; I, \for one колкото за мене, аз например; ако ме питат мене; \for all ( aught) I know доколкото знам; знам ли аз; 9. (при пространство) на; по протежение на; и не се превежда; to run \for a mile тичам една миля; black smoke was rising \for several hundred feet or so черен дим се издигаше на около нeколкостотин фута; 10. ( времетраене) за, през, в продължение на, от, след; и не се превежда; \for the present, \for the time being засега; \for good завинаги; 11. (след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност; също след прил. и нар. с too, enough) за, към; и не се превежда; too beautiful ( stupid) \for words неизразимо хубаво (глупаво); oh, \for a cup of tea! де да имаше чашка чай, как ми се пие чашка чай; 12. (определен момент) за; the latest fashions \for autumn and winter последните модни тенденции на есенно-зимния сезон; the Times \for May 2 броят на в. "Таймс" от 2 май; 13. (предвид на) за; he was tall \for an eight-year-old беше твърде висок за 8-годишно момче; 14. колкото и да, въпреки (с all изразява пречка, спънка); \for all that въпреки всичко; \for all its beauty, the town is a bit depressing въпреки красотата си, градът е малко подтискащ; 15. (с гл. с двойно допълнение) за, като, в качеството на; we left him \for dead оставихме го, считайки го за мъртъв; I know (it) \for a fact знам с положителност; \for real в действителност, наистина; \for sure ( certain) със сигурност; 16. (за въвеждане на подлог към inf) it is not \for me to arrange this не аз трябва (не е моя работа) да уреждам това; that is \for him to say това той трябва да го каже; you will be \for it if she catches you разг. ще си изпатиш, ако те хване; II. cj тъй като, защото.

  English-Bulgarian dictionary > for

 • 8 hard

  {ha:d}
  I. 1. твърд, корав, втвърден
  to become/get HARD втвърдявам се
  2. здрав, як, кален
  3. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер)
  this book is HARD reading тази книга мъчно се чете/е тежка
  HARD case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник
  to learn something the HARD way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб
  4. усърден, упорит, неуморен (за работник)
  5. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток
  to be as HARD as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм
  to be HARD on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго
  HARD fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт
  HARD look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение
  HARD feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън
  HARD words прен. тежки думи
  HARD and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина)
  6. суров (за климат, сезон и пр.)
  7. твърд, варовит (за вода)
  8. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки)
  9. силен, спиртен (за питие)
  10. фон. твърд, беззвучен
  11. физ. проникващ (за радиация)
  12. много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство)
  13. висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута)
  HARD cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари
  14. фот. контрастен
  15. текст, камгарен
  16. окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.)
  good HARD sense здрав разум
  17. хим. бавно разлагащ се, устойчив
  to be HARD on one's clothes бързо износвам дрехите си
  II. 1. твърдо, кораво
  it froze HARD last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна
  2. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка
  to be HARD at work работя усилено
  to be HARD at it работя здравата
  to swear HARD ругая грубо
  3. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително
  it will go HARD with him няма да му бъде леко, ще има да пати
  it comes/bears HARD on him тежко е за него, това е голям удар за него
  to be HARD pressed/pushed/put to it, to have it HARD в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм
  to he HARD up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари
  to be HARD up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание
  to be HARD up for friends нямам приятели
  HARD boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много
  4. строго, изпитателно
  5. наблизо, по петите, непосредствено
  HARD by съвсем (на) близо
  to run someone HARD, to be HARD upon someone по петите съм на някого
  to follow HARD (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено
  to be HARD upou sixty наближавам шестдесетте
  it was HARD on eleven беше почти/наближаваше 11 часа
  III. 1. бряг, подходящ за слизане от кораб
  2. разг. каторжна работа (и HARD labour)
  3. sl. ерекция
  * * *
  pressed, -pushed, -put {,ha:d'prest, -'pusht, -put} а затруднен,
  * * *
  усърден; як; строг; усилено; трудно; твърд; усилен; труден; твърдо; упорит; тежък; тежко; енергично; здрав; кораво; корав; мъчно;
  * * *
  1. 1 висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута) 2. 1 много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство) 3. 1 окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.) 4. 1 текст, камгарен 5. 1 физ. проникващ (за радиация) 6. 1 фот. контрастен 7. 1 хим. бавно разлагащ се, устойчив 8. good hard sense здрав разум 9. hard and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина) 10. hard boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много 11. hard by съвсем (на) близо 12. hard case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник 13. hard cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари 14. hard fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт 15. hard feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън 16. hard look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение 17. hard words прен. тежки думи 18. i. твърд, корав, втвърден 19. ii. твърдо, кораво 20. iii. бряг, подходящ за слизане от кораб 21. it comes/bears hard on him тежко е за него, това е голям удар за него 22. it froze hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна 23. it was hard on eleven беше почти/наближаваше 11 часа 24. it will go hard with him няма да му бъде леко, ще има да пати 25. sl. ерекция 26. this book is hard reading тази книга мъчно се чете/е тежка 27. to be as hard as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм 28. to be hard at it работя здравата 29. to be hard at work работя усилено 30. to be hard on one's clothes бързо износвам дрехите си 31. to be hard on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго 32. to be hard pressed/pushed/put to it, to have it hard в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм 33. to be hard up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание 34. to be hard up for friends нямам приятели 35. to be hard upou sixty наближавам шестдесетте 36. to become/get hard втвърдявам се 37. to follow hard (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено 38. to he hard up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари 39. to learn something the hard way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб 40. to run someone hard, to be hard upon someone по петите съм на някого 41. to swear hard ругая грубо 42. здрав, як, кален 43. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително 44. наблизо, по петите, непосредствено 45. разг. каторжна работа (и hard labour) 46. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки) 47. силен, спиртен (за питие) 48. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка 49. строго, изпитателно 50. суров (за климат, сезон и пр.) 51. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток 52. твърд, варовит (за вода) 53. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер) 54. усърден, упорит, неуморен (за работник) 55. фон. твърд, беззвучен
  * * *
  hard [ha:d] I. adj 1. твърд, корав; to become ( get) \hard втвърдявам се; \hard as a brick ( as iron) твърд (корав) като камък (стомана); \hard tissues мед. втвърдени (склерозирани) тъкани; \hard food зоб; груба, мъчносмилаема храна; a \hard nut to crack прен. костелив орех, трудна задача; 2. здрав, як, кале́н (за човек); \hard as nails здрав като камък; 3. тежък, силен (за удар и пр.); труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.); тежък, суров; студен; труден, неотстъпчив (за характер); to be \hard to please мъчно е да ми се угоди; to play \hard to get правя се на недостъпен; to be \hard of seeing слабо виждам, недовиждам; this book is \hard reading тази книга трудно се чете тежка); to try o.'s \hardest правя всичко възможно, полагам най-големи (всички) усилия; a \hard case тежък случай (и прен.); закоравял престъпник; to learn s.th. the \hard way научавам нещо без чужда помощ; научавам на свой гръб; 4. усърден, упорит, акуратен, неуморен (за работник); 5. суров, строг; корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток; нечувствителен; these last four years have been \hard on them последните четири години бяха трудни за тях; he/she is as \hard as flint сърцето му/ѝ е от камък; непреклонен (неотстъпчив) е; to be \hard on s.o. строг (безмилостен, взискателен) съм към някого; съдя някого много строго; no \hard feelings без лоши чувства; to be \hard on o.'s clothes бързо износвам дрехите си; a \hard fact жесток (груб, брутален) факт, неоспорим факт; a \hard fate жестока съдба; to have \hard luck нямам късмет, не ми върви; \hard luck ( lines)! sl \hard cheese жалко! нямаш (нямаме) късмет! a \hard look ( expression) студен (суров) поглед (изражение); \hard and fast строг, неотменен (за правило); строг (за разлика, дисциплина); мор. изхвърлен на брега; 6. суров (за климат, сезон и пр.); 7. твърд, варовит (за вода); 8. ярък, крещящ (за цвят); рязък, остър, груб (за звук); 9. силен, спиртен (за питие); 10. ез., разг. твърд; беззвучен; 11. висок (за цена); стабилен, здрав, твърд (за валута); 12. закален (за метал); 13. варовит (за вода); 14. твърд, проникващ (за радиация); 15. мъчнотопим (за стъкло); II. adv 1. твърдо, кораво; it froze \hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна; 2. силно енергично, с все сила, усилено; to pull ( row) \hard тегля (греба) силно; to be \hard at work работя усилено; to be \hard at it разг. работя здравата; 3. мъчно, трудно, тежко; болезнено, с мъка, мъчително; it is ( comes, bears) \hard on him/her тежко е за него/нея; това е голям удар за него/нея; to be \hard pressed ( pushed, put to it) в трудно (тежко) положение съм; to be \hard up ( for money) нямам пари, закъсал съм за пари; to be \hard up for an excuse не мога да намеря извинение; to be \hard up for s.th. to do не знам (чудя се) какво да правя, не мога да си намеря работа; to be \hard up against it, to have it \hard разг. в тежко положение съм; hard-got fortune състояние, спечелено с мъка; 4. много, без мярка; to drink \hard много пия, пиянствам; to swear \hard ругая грубо; 5. наблизо, по петите, непосредствено; to run s.o. \hard, to be \hard upon s.o. по петите съм на някого; to follow \hard (up)on, ( after, behind) идвам непосредствено след, следвам непосредствено; to be \hard upon forty наближавам четирийсетте; it is \hard on 6 почти 6 часа е; III. n 1. провинц. твърд бряг, подходящ за слизане от кораб; 2. разг. каторжна работа (и \hard labour); 3. пресован тютюн (за дъвчене); 4. pl отпадъци (при обработка на лен и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > hard

 • 9 high

  {hai}
  I. 1. висок, издигнат, възвишен
  2. висш, главен, върховен
  the Most HIGH библ. бог
  HIGH court върховен съд
  HIGHer court по-горна съдебна инстанция
  HIGHer animals висши животни
  HIGHer institute of... висш институт по
  3. голям, главен, важен
  HIGH Festival голям (църковен) празник
  HIGH altar главен олтар
  HIGH street главна улица
  HIGH spot sl. най-забележително място, най-важна черта
  HIGH light/spot връхна точка, силен момент (на пиеса и пр.)
  to hit the HIGH spots/lights отличавам се, блесвам (за артист), достигам силни моменти, грабвам публиката (за пиеса), прекалявам
  4. голям, силен, висок (за цени, залагане, напрежение, температура и пр.), близо до полюсите (за геогр. ширина)
  HIGH in iron с високо съдържание на желязо
  HIGH velocity/speed голяма скорост
  HIGH wind силен вятър
  HIGH sea бурно море
  HIGH polish силна лъскавина, лустро
  HIGH area метеор. област с високо барометрично налягане
  5. Който е в най-високата си точка/в разгара си
  the HIGH point of the novel кулминационната точка на романа
  HIGH Renaissance разцвет на Ренесанса
  6. остър, писклив, тънък (за глас и пр.), висок (за тон)
  7. фон. затворен. (за гласна)
  8. висок, превъзходен, отличен
  HIGH art голямо изкуство
  to speak of someone in HIGH terms изказвам се отлично за някого
  9. възвишен, благороден, героичен (за приключение и пр.)
  HIGH thinking нравствена издигнатост
  HIGH calling високо призвание
  10. богат, разкошен
  HIGH living охолен живот
  11. весел, развеселен, разг. пийнал
  to have a HIGH (old) time прекарвам чудесно/много весело
  12. надменен, арогантен
  with a HIGH hand надменно, арогантно, произволно, своеволно
  HIGH and mighty високомерен, надменен, ост. С висок чин
  13. сърдит
  HIGH words/language ядни думи
  14. пол. краен
  15. sl. леко вмирисан (за месо, дивеч)
  to get HIGH вмирисвам се
  16. sl. под влияние на наркотик
  17. сериозен, тежък (за престъпление)
  HIGH treason държавна измяна
  HIGH and dry (заседнал) на сухо (за кораб и пр.), изолиран, изоставен (за човек)
  HIGH colour/complexion изчервяване, руменина
  HIGH farming интензивно земеделие
  HIGH table маса на подиум в университетска столова (за преподаватели и почетни гости)
  II. 1. (на) високо
  to aim/fly HIGH прен. хвърча нависоко
  2. силно
  to blow HIGH духам силно (за вятър)
  3. високо, пискливо, тънко
  4. високо, много
  to stand HIGH високо съм ценен
  на почит съм (with)
  to play/stake HIGH карти залагам много
  HIGH and low навсякъде
  to search/hunt HIGH and low търся навсякъде/под дърво и камък
  to live HIGH живея в разкош/нашироко
  III. 1. (най-) високо ниво/число
  2. метеор. антициклон
  3. карти най-голяма карта
  4. най-висока точка, рекорд, максимум
  all-time HIGH рекорд
  5. ам. разг. high school
  6. ам. разг. авт. трета скорост
  7. еуфория под влияние на наркотик
  from (on) HIGH от небето
  on HIGH горе в Небесата
  HIGH and low всички (обществени класи), бедни и богати
  HIGH and mighties големци
  how's that for HIGH? ам. как та се вижда, а? бива си го, нали? the HIGH разг. главната улица (особ. в Оксфорд)
  * * *
  {hai} а 1. висок; издигнат; възвишен; 2. висш, главен, върховен;(2) {hai} adv 1. (на)високо; to aim/fly high прен. хвърча нависоко;{3} {hai} n 1. (най-)високо ниво/число; 2. метеор. антициклон; 3
  * * *
  тънък; писклив; пискливо; приповдигнат; aнтициклон; главен; висш; високо; възвишен; висок; върховен;
  * * *
  1. 1 sl. леко вмирисан (за месо, дивеч) 2. 1 sl. под влияние на наркотик 3. 1 весел, развеселен, разг. пийнал 4. 1 надменен, арогантен 5. 1 пол. краен 6. 1 сериозен, тежък (за престъпление) 7. 1 сърдит 8. all-time high рекорд 9. from (on) high от небето 10. high altar главен олтар 11. high and dry (заседнал) на сухо (за кораб и пр.), изолиран, изоставен (за човек) 12. high and low всички (обществени класи), бедни и богати 13. high and low навсякъде 14. high and mighties големци 15. high and mighty високомерен, надменен, ост. С висок чин 16. high area метеор. област с високо барометрично налягане 17. high art голямо изкуство 18. high calling високо призвание 19. high colour/complexion изчервяване, руменина 20. high court върховен съд 21. high farming интензивно земеделие 22. high festival голям (църковен) празник 23. high in iron с високо съдържание на желязо 24. high light/spot връхна точка, силен момент (на пиеса и пр.) 25. high living охолен живот 26. high polish силна лъскавина, лустро 27. high renaissance разцвет на Ренесанса 28. high sea бурно море 29. high spot sl. най-забележително място, най-важна черта 30. high street главна улица 31. high table маса на подиум в университетска столова (за преподаватели и почетни гости) 32. high thinking нравствена издигнатост 33. high treason държавна измяна 34. high velocity/speed голяма скорост 35. high wind силен вятър 36. high words/language ядни думи 37. higher animals висши животни 38. higher court по-горна съдебна инстанция 39. higher institute of... висш институт по 40. how's that for high? ам. как та се вижда, а? бива си го, нали? the high разг. главната улица (особ. в Оксфорд) 41. i. висок, издигнат, възвишен 42. ii. (на) високо 43. iii. (най-) високо ниво/число 44. on high горе в Небесата 45. the high point of the novel кулминационната точка на романа 46. the most high библ. бог 47. to aim/fly high прен. хвърча нависоко 48. to blow high духам силно (за вятър) 49. to get high вмирисвам се 50. to have a high (old) time прекарвам чудесно/много весело 51. to hit the high spots/lights отличавам се, блесвам (за артист), достигам силни моменти, грабвам публиката (за пиеса), прекалявам 52. to live high живея в разкош/нашироко 53. to play/stake high карти залагам много 54. to search/hunt high and low търся навсякъде/под дърво и камък 55. to speak of someone in high terms изказвам се отлично за някого 56. to stand high високо съм ценен 57. with a high hand надменно, арогантно, произволно, своеволно 58. Който е в най-високата си точка/в разгара си 59. ам. разг. high school 60. ам. разг. авт. трета скорост 61. богат, разкошен 62. висок, превъзходен, отличен 63. високо, много 64. високо, пискливо, тънко 65. висш, главен, върховен 66. възвишен, благороден, героичен (за приключение и пр.) 67. голям, главен, важен 68. голям, силен, висок (за цени, залагане, напрежение, температура и пр.), близо до полюсите (за геогр. ширина) 69. еуфория под влияние на наркотик 70. карти най-голяма карта 71. метеор. антициклон 72. на почит съм (with) 73. най-висока точка, рекорд, максимум 74. остър, писклив, тънък (за глас и пр.), висок (за тон) 75. силно 76. фон. затворен. (за гласна)
  * * *
  high [hai] I. adj 1. висок, издигнат, възвисе́н; the river is \high реката е придошла; 2. голям; силен; висок; \high velocity ( speed) голяма скорост; \high price ( cost) висока цена; \high tension ( temperature) високо напрежение (температура); \high wind силен вятър; \high polish силна лъскавина, лустро; \high fever силна треска, висока температура; a \high area метеор. област с високо атмосферно налягане; 3. висш, главен, върховен; H. Command върховно командване; \high official висш служител; H. Commissioner върховен комисар; the Most H. ( highest) библ. Бог; 4. в най-високата си точка, в разгара (за време, сезон и пр.); \high noon точно по пладне; it is \high time you were gone крайно време е да си отидеш; 5. главен, важен (и за последица и пр.); \high treason държавна измяна; a \high priority основен приоритет; 6. остър, писклив, тънък (за глас, тон); 7. превъзходен, отличен; \high art голямо изкуство; to have a \high opinion of s.o. (to speak of s.o. in \high terms) имам отлично мнение за някого; 8. възвѝшен, благороден; \high thinking нравствена извисеност; \high calling високо призвание; \high mind великодушие, благородство; 9. богат, разкошен; 10. весел, развеселен; разг. развеселен (и от пиене); in \high feather ( spirits) в добро (отлично) настроение; весел, радостен; \high kicker лекомислено момиче, което обича развлечения; 11. надменен, горд; \high stomach високомерие; \high looks важен вид; with a \high hand надменно, арогантно; \high and mighty високомерен, надменен; \high as a kite превъзбуден; to be on o.'s \high horse възгордявам се, правя се на много важен, с мен не може да се говори; 12. леко вмирисан (за месо от дивеч); \high and dry на сухо, изхвърлен на сухо (за кораб, лодка); прен. изолиран, изоставен (за човек); \high antiquity дълбока древност; \high colour ( complexion) изчервяване, руменина; \high latitudes географски ширини при полюсите; \high spot sl най-важен момент, център на внимание; примамка; to hit the \high spots ( lights) отличавам се, блесвам (за артист, изпълнение); to have a \high old time веселя се, прекарвам чудесно; to be for the \high jump sl сгазил съм лука, сгафил съм и трябва да бъда наказан; II. adv 1. високо; to aim ( fly) \high меря, целя се (летя, хвърча) високо; 2. силно; to run \high вълнувам се силно (за море); разгарям се, разгорещявам се, разпалвам се, раста (за чувство, страсти, думи); увеличавам се, повишавам се (за цена); passions run \high страстите се разгорещяват; 3. високо; пискливо, тънко; \high and low навсякъде; to search ( hunt) \high and low търся навсякъде, под дърво и камък; to live \high живея в разкош, нашироко; to play ( stake) \high залагам много пари на карти; III. n 1. високо ниво; мет. антициклон; 2. карти най-силната карта; 3. висша точка, максимум; an all-time \high рекорд; the \highs and lows ( of o.' s career, life) превратностите, възхода и падението; 4. разг. възбуда, голямо вълнение; \high and low всички, бедни и богати; from \high (from on \high) от горе, от небето; on \high горе; на небето, в небесата, в отвъдното; \high and mighties знаменитости.

  English-Bulgarian dictionary > high

 • 10 hunting seat

  hunting seat[´hʌntiʃ¸si:t] n вила и пр., използвана през ловния сезон.

  English-Bulgarian dictionary > hunting seat

 • 11 late

  {leit}
  I. 1. късен (и за епоха и пр.), закъснял, напреднал (за сезон, време)
  to be LATE закъснявам, закъснял съм, имам/правя закъснение (за влак и пр.)
  it is LATE късно е
  in LATEr life в по-напреднала възраст
  at the LATEst най-късно, не по-късно от
  2. покоен
  the LATE... покойният
  3. доскорошен, неотдавнашен, предишен, минал, бивш
  of LATE years проз последните години
  her LATE husband бившият и мъж
  4. LATEst последен, най-нов
  the LATEst news последните новини
  of LATE напоследък, неотдавна
  at (the) LATEst най-късно
  the LATEst най-новото
  II. 1. (твърде) късно, със закъснение
  to get to work LATE закъснявам за работа
  2. късно
  to sit up LATE стоя до късно
  as LATE as чак през
  as LATE as the tenth century едва/чак през десетия век
  LATEr on по-късно, след това
  early and LATE по всяко време
  * * *
  {leit} а 1. късен (и за епоха и пр.); закьснял; напреднал (за се(2) {leit} adv 1. (твърде) късно, със закьснение; to get to work
  * * *
  скорошен; предишен; закъснял; късно; напреднал; наскоро;
  * * *
  1. as late as the tenth century едва/чак през десетия век 2. as late as чак през 3. at (the) latest най-късно 4. at the latest най-късно, не по-късно от 5. early and late по всяко време 6. her late husband бившият и мъж 7. i. късен (и за епоха и пр.), закъснял, напреднал (за сезон, време) 8. ii. (твърде) късно, със закъснение 9. in later life в по-напреднала възраст 10. it is late късно е 11. later on по-късно, след това 12. latest последен, най-нов 13. of late years проз последните години 14. of late напоследък, неотдавна 15. the late... покойният 16. the latest news последните новини 17. the latest най-новото 18. to be late закъснявам, закъснял съм, имам/правя закъснение (за влак и пр.) 19. to get to work late закъснявам за работа 20. to sit up late стоя до късно 21. доскорошен, неотдавнашен, предишен, минал, бивш 22. късно 23. покоен
  * * *
  late [leit] I. adj 1. късен; закъснял; напреднал (за сезон, време); to be \late закъснявам, закъснял съм; the train is twenty minutes \late влакът има 20 минути закъснение; it is \late късно е; it is too \late твърде късно е, няма вече време; to keep \late hours лягам си (ставам) късно; in \later life в по-напреднала възраст; ( rather, very) \late in the day твърде късно (да се направи нещо); at the \latest най-късно, не по-късно от; the \late ( later) Middle Ages към края на средните векове, в късното Средновековие; 2. предишен, скорошен, последен; минал, бивш; the \late rains скорошните дъждове; of \late years през последните години, напоследък; 3. покоен; 4.: \latest последен, най-нов; \latest news последните новини; E's \latest шег. най-новият "номер" ("бисер", "шега") на E; 5. продължителен, дълъг (повече от нормалното); a \late meeting продължително заседание; II. adv 1. (твърде) късно, със закъснение; to arrive \late for the train закъснявам за влака; 2. късно; to sit up \late стоя до късно; as \late as чак до; \later on по-късно, след това; sooner or \later рано или късно; 3. наскоро, напоследък (и of \late).

  English-Bulgarian dictionary > late

 • 12 low

  {lou}
  I. 1. нисък
  LOW dress рокля с голямо деколте
  LOW moon залязваща/изгряваща луна
  LOW vowel фон. отворена гласна, учленена ниско в устата
  2. нисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота)
  3. слаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв
  4. унил, потиснат
  to feel LOW чувствувам се отпаднал/зле, унил съм
  5. недостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.)
  in LOW supply дефицитен
  to be LOW on food, etc. храната и пр. ни е на привършване
  LOW attendance слабо посещение
  LOW season мъртъв сезон
  6. геогр. близо до екватора
  7. нисш (и биол.), обикновен, прост
  LOW in one's class между последните в класа (по успех)
  of LOW birth/origin който не е знатен/е от скромен произход
  8. груб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен
  LOW company лоши другари/среда
  LOW comedy комедия, достигаща до фарс
  9. подъл, низък, долен
  10. нецивилизован, некултурен, необразован
  11. неблагоприятен, пренебрежителен
  to have/hold a LOW opinion of имам лошо мнение за
  LOW Sunday църк. Томина неделя
  II. 1. ниско равнище
  2. метеор. облаcт с ниско атмосферно налягане
  3. авт. първа скорост
  III. 1. ниско
  2. ниско, тихо, слабо
  3. муз. ниско
  4. оскъдно, бедно, евтино, на ниска цена
  to run LOW на изчерпване съм (за запас)
  to play LOW играя на/залагам малки суми, играя ниска карта
  5. низко, подло, неприлично
  to play it LOW on държа се/постъпвам подло с
  6. смирено
  brought LOW унижен, смирен
  the sands are running LOW (in the glass) времето почти изтича, наближава краят (на живота)
  IV. v муча
  V. n мучене
  * * *
  {lou} I. a 1. нисък; low dress рокля с голямо деколте; low moon заляз(2) {lou} adv 1. ниско; 2. ниско, тихо, слабо; 3. муз. ниско; 4. {3} {lou} v муча.{4} {lou} n мучене.
  * * *
  унижено; тихо; тих; оскъдно; отчаян; безсилен; долен; неблагоприятен; низш; нисък; низко; ниско; нецивилизован; низък;
  * * *
  1. 1 неблагоприятен, пренебрежителен 2. brought low унижен, смирен 3. i. нисък 4. ii. ниско равнище 5. iii. ниско 6. in low supply дефицитен 7. iv. v муча 8. low attendance слабо посещение 9. low comedy комедия, достигаща до фарс 10. low company лоши другари/среда 11. low dress рокля с голямо деколте 12. low in one's class между последните в класа (по успех) 13. low moon залязваща/изгряваща луна 14. low season мъртъв сезон 15. low sunday църк. Томина неделя 16. low vowel фон. отворена гласна, учленена ниско в устата 17. of low birth/origin който не е знатен/е от скромен произход 18. the sands are running low (in the glass) времето почти изтича, наближава краят (на живота) 19. to be low on food, etc. храната и пр. ни е на привършване 20. to feel low чувствувам се отпаднал/зле, унил съм 21. to have/hold a low opinion of имам лошо мнение за 22. to play it low on държа се/постъпвам подло с 23. to play low играя на/залагам малки суми, играя ниска карта 24. to run low на изчерпване съм (за запас) 25. v. n мучене 26. авт. първа скорост 27. геогр. близо до екватора 28. груб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен 29. метеор. облаcт с ниско атмосферно налягане 30. муз. ниско 31. недостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.) 32. нецивилизован, некултурен, необразован 33. низко, подло, неприлично 34. ниско, тихо, слабо 35. нисш (и биол.), обикновен, прост 36. нисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота) 37. оскъдно, бедно, евтино, на ниска цена 38. подъл, низък, долен 39. слаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв 40. смирено 41. унил, потиснат
  * * *
  low [lou] I. adj 1. нисък; a \low bow нисък поклон; a \low brow ( forehead) ниско чело; a \low dress рокля с голямо деколте; a \low moon залязваща или изгряваща луна; \low tide ( water) отлив (в най-ниската си точка); прен. застой; най-ниско ниво; in \low water прен. без пари, материално зле, закъсал; \low vowel гласна, учленена ниско в устата; 2. нисък, тих (за глас, звук); муз. нисък (за тон, нота); a \low whisper тих шепот; 3. слаб (и за пулс, здраве); безсилен; \low pressure 1) ниско налягане; 2) спокоен, неагресивен; \low circulatory efficiency слабо кръвообращение; \low metabolic rate понижена обмяна на веществата; 4. отчаян, меланхоличен; \low spirits понижено настроение; to feel \low чувствам се зле, унил съм; 5. недостатъчен, оскъден, ограничен; беден; изчерпан (за запас); \low pay ниско заплащане; \low supply недостатъчно снабдяване; in \low supply дефицитен; to be \low on salt солта ми е на привършване; 6. низш (и биол.); обикновен, прост; a \low form of life низша форма на живот; high and \low (хората от) елита и низините; of \low birth ( origin) от незнатен (със скромен) произход; 7. геогр. близо до екватора; тропически; 8. груб, вулгарен; прост, невъзпитан; непристоен, неприличен; \low company лоша компания; \low life утайката на обществото; \low comedy комедия, достигаща до фарс; 9. подъл, низък, долен; a \low trick подъл номер; 10. нецивилизован, некултурен, необразован; 11. неблагоприятен, недобър; пренебрежителен; to have ( hold, form) a \low opinion of имам лошо мнение за; 12. ез. отворен (за гласна); L. Sunday рел. Томина неделя; II. adv 1. ниско; to lie \low лежа опънат, умрял; скрит съм; крия се, мълча си, изчаквам; to lay \low отхвърлям; повелявам; to be laid \low 1) повален (убит) съм; 2) принуден съм да пазя леглото; 2. ниско, тихо, слабо; муз. ниско; speak \lower говори по-тихо; 3. оскъдно, бедно; евтино, на ниска цена; to buy \low купувам евтино; to run \low на изчерпване съм (за запас); the sands are running \low ( in the glass) времето почти изтече; наближава краят на живота; to play \low залагам малки суми (на комар); 4. низко, подло, неприлично; she wouldn't sink as \low as that тя не би паднала толкова ниско; 5. унижено; brought \low унижен; смирен; III. n 1. ниско ниво; 2. област с ниско атмосферно налягане; 3. авт. първа скорост ; IV. low v муча; V. n мучене.

  English-Bulgarian dictionary > low

 • 13 low season

  low season[´lou¸si:zən] n неактивен сезон.

  English-Bulgarian dictionary > low season

 • 14 moist

  {mɔist}
  1. влажен
  eyes MOIST with tears насълзени очи
  to grow MOIST овлажнявам се
  2. дъждовен (за сезон)
  3. мед. мокър (за екзема)
  * * *
  {mъist} а 1. влажен; eyes moist with tears насълзени очи; to grow moist
  * * *
  влажен;
  * * *
  1. eyes moist with tears насълзени очи 2. to grow moist овлажнявам се 3. влажен 4. дъждовен (за сезон) 5. мед. мокър (за екзема)
  * * *
  moist[mɔist] I. adj влажен; \moist colours акварелни бои (в туби); \moist sugar светлокафява полукристална лепкава захар; to grow \moist овлажнявам; FONT face=Times_Deutsch◊ adv moistly; II. v поет. = moisten.

  English-Bulgarian dictionary > moist

 • 15 off

  {'ɔf}
  I. 1. отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време от-, из-, на-
  to be/set OFF тръгвам, поемам, заминавам, отивам си
  to fly OFF излитам, отлитам
  (get) OFF with you! махай се! да те няма! house a mile OFF къща на една миля разстояние
  far OFF далече
  the elections arc two weeks OFF до изберите остават две седмици
  noises OFF театр. шумове зад сцената
  2. махане, сваляне, пълно откъсване от-, и без превод
  with one's coat OFF без палто
  hats OFF! шапки долу! with his hat OFF гологлав
  to cut/bite/tear OFF отрязвам/отхапвам/откъсвам
  OFF with his head! обезглавете го
  3. прекъсване на действието от-
  и без npeвoд
  the engagement is OFF/is broken OFF годежът e развален
  the water is OFF водата e спряла, спрели ca водата
  the dish is OFF ястието свърши (в pecmopaнm)
  the deal is OFF развалихме/развалиха сделката
  the concert is OFF концертът се отменя
  the play is OFF пиесата не се играе вече
  4. извършване на действие докрaй из-, до-, от-
  to drink something OFF изпивам нещо докрай/до дъно
  to pay OFF изплащам докрай
  the pain will wear OFF болката ще премине
  5. намаляване на брой, количество от-
  и без превод, the number of customers dropped OFF купувачите намаляха
  I must knock OFF a stone or two трябва да смъкна десетина килограма
  a dollar OFF (с) един долар по-малко (от определената цена)
  6. не на работа, без превод
  to take a day OFF взимам един ден отпуск
  to take time OFF отсъствувам от работа, намирам време, откъсвам се от работата си (за да направя нещо)
  to be OFF развален/вмирисан съм (за храна)
  разг. започвам да говоря надълго и широко (on a subject по даден въпрос)
  she's OFF again! пак захвана! OFF and on, on and OFF от време на време
  it rained on and OFF преваляваше
  right/straight OFF веднага
  II. 1. сваляне, падане, махване от
  to fall OFF a tree/ladder падам от дърво/стълба
  to take something OFF the price отбивам известна сума от цената
  2. отдалечаване, отдалеченост, на разстояние, настрана от от, край
  OFF shore малко навътфе в морето
  OFF the road край пътя
  street OFF the main road улица, която се отклонява от главния път, странична улица
  dress OFF the shoulders рокля, която не покрива раменете
  3. източник от
  to win money OFF someone спечелвам пари от някого
  to eat OFF silver plate ям от сребърни съдове
  to live OFF investments живея/издържам се от влогове
  4. незаетост
  OFF duty/work не на работа, свободен (от служебни задължения)
  to have time OFF work имам свободно време
  5. не на нужната висота, не съвсем
  OFF form/one's game сп. не във форма (и прен)
  OFF white леко кремаво
  OFF black почти черно
  6. липса на охота, апетит за, към
  to be OFF one's food не ми се яде, нямам апетит
  7. въздържане от
  to be OFF smoking отказал съм се от пушене
  8. прекъсване
  to be OFF one's diet прекъснал съм си диетата
  to be OFF football не играя вече футбол
  to be OFF the job не се занимавам вече с дадена работа
  III. 1. отдалечен, оттатъшен
  on the OFF side of the building на оттатъшната страна на сградата
  2. десен, външен (от чифт, два коня и пр.), ам. десен (за страна на шосе)
  3. страничен, второстепенен (за път, въпрос)
  4. малко вероятен
  OFF chance твърде малка вероятност
  5. свободен, незает
  OFF day свободен ден
  OFF hours свободни часове, свободно време
  6. под обикновеното ниво, не на нужната висота, по-малък (на брой, по количество), мъртъв, слаб (за сезон, търговия), не във форма
  7. мор. който е на известно разстояние (от брега)
  IV. 1. крикет offside
  2. ам. несполука, нeуспех
  I've had my OFFs and ons видял cъм добри и лоши дни
  3. начало на конни състезанпя
  V. v разг
  1. отказвам се от (споразумение, начинание), прекъсвам (преговори) с
  2. мор. поемам в открито море
  3. разг. свалям дреха
  to OFF with one's coat свалям си палтото
  4. to OFF it отивам си, тръгвам си
  VI. int марш!
  * * *
  {'ъf} adv 1. отдалечаване, отдалеченост; разстояние и по време от(2) {'ъf} prep 1. сваляне, падане, махване от; to fall off a tree/l{3} {'ъf} а 1. отдалечен; оттатьшен; on the off side of the buildin{4} {'ъf} n 1. крикет offside; 2. ам. несполука, нeуспех; I've ha{5} {'ъf} v разг. 1. отказвам се от (споразумение, начинание); пр{6} {'ъf} int марш!
  * * *
  свален; свършен; свободен; отдалечен; външен; второстепенен; изключен; невключен; незаетост;
  * * *
  1. (get) off with you! махай се! да те няма! house a mile off къща на една миля разстояние 2. a dollar off (с) един долар по-малко (от определената цена) 3. dress off the shoulders рокля, която не покрива раменете 4. far off далече 5. hats off! шапки долу! with his hat off гологлав 6. i must knock off a stone or two трябва да смъкна десетина килограма 7. i've had my offs and ons видял cъм добри и лоши дни 8. i. отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време от-, из-, на- 9. ii. сваляне, падане, махване от 10. iii. отдалечен, оттатъшен 11. it rained on and off преваляваше 12. iv. крикет offside 13. noises off театр. шумове зад сцената 14. off black почти черно 15. off chance твърде малка вероятност 16. off day свободен ден 17. off duty/work не на работа, свободен (от служебни задължения) 18. off form/one's game сп. не във форма (и прен) 19. off hours свободни часове, свободно време 20. off shore малко навътфе в морето 21. off the road край пътя 22. off white леко кремаво 23. off with his head! обезглавете го 24. on the off side of the building на оттатъшната страна на сградата 25. right/straight off веднага 26. she's off again! пак захвана! off and on, on and off от време на време 27. street off the main road улица, която се отклонява от главния път, странична улица 28. the concert is off концертът се отменя 29. the deal is off развалихме/развалиха сделката 30. the dish is off ястието свърши (в pecmopaнm) 31. the elections arc two weeks off до изберите остават две седмици 32. the engagement is off/is broken off годежът e развален 33. the pain will wear off болката ще премине 34. the play is off пиесата не се играе вече 35. the water is off водата e спряла, спрели ca водата 36. to be off football не играя вече футбол 37. to be off one's diet прекъснал съм си диетата 38. to be off one's food не ми се яде, нямам апетит 39. to be off smoking отказал съм се от пушене 40. to be off the job не се занимавам вече с дадена работа 41. to be off развален/вмирисан съм (за храна) 42. to be/set off тръгвам, поемам, заминавам, отивам си 43. to cut/bite/tear off отрязвам/отхапвам/откъсвам 44. to drink something off изпивам нещо докрай/до дъно 45. to eat off silver plate ям от сребърни съдове 46. to fall off a tree/ladder падам от дърво/стълба 47. to fly off излитам, отлитам 48. to have time off work имам свободно време 49. to live off investments живея/издържам се от влогове 50. to off it отивам си, тръгвам си 51. to off with one's coat свалям си палтото 52. to pay off изплащам докрай 53. to take a day off взимам един ден отпуск 54. to take something off the price отбивам известна сума от цената 55. to take time off отсъствувам от работа, намирам време, откъсвам се от работата си (за да направя нещо) 56. to win money off someone спечелвам пари от някого 57. v. v разг 58. vi. int марш! 59. with one's coat off без палто 60. ам. несполука, нeуспех 61. въздържане от 62. десен, външен (от чифт, два коня и пр.), ам. десен (за страна на шосе) 63. и без npeвoд 64. и без превод, the number of customers dropped off купувачите намаляха 65. извършване на действие докрaй из-, до-, от- 66. източник от 67. липса на охота, апетит за, към 68. малко вероятен 69. махане, сваляне, пълно откъсване от-, и без превод 70. мор. който е на известно разстояние (от брега) 71. мор. поемам в открито море 72. намаляване на брой, количество от- 73. начало на конни състезанпя 74. не на нужната висота, не съвсем 75. не на работа, без превод 76. незаетост 77. отдалечаване, отдалеченост, на разстояние, настрана от от, край 78. отказвам се от (споразумение, начинание), прекъсвам (преговори) с 79. под обикновеното ниво, не на нужната висота, по-малък (на брой, по количество), мъртъв, слаб (за сезон, търговия), не във форма 80. прекъсване 81. прекъсване на действието от- 82. разг. започвам да говоря надълго и широко (on a subject по даден въпрос) 83. разг. свалям дреха 84. свободен, незает 85. страничен, второстепенен (за път, въпрос)
  * * *
  off[ɔ:f, ɔf] I. adv 1. отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време: от (от-), из (из-); на (на-); to be ( set, take o.s.) \off тръгвам, поемам, заминавам; отивам си; to make \off махам се, офейквам; ( get) \off with you! махай се, да те няма! \off with his head! обезглавете го! the girl ran \off момичето избяга; a house a mile \off къща на една миля разстояние; far \off далече, в далечината; 2 weeks \off след две седмици; to sail \off and on мор. плувам ту към откритото море, ту към брега; 2. махане, сваляне, пълно откъсване: без превод; от (от-); to take 10 percent \off смъквам (намалявам с) 10 процента; to take o.'s coat \off свалям си палтото; hats \off! шапки долу! to cut ( bite, tear) \off отрязвам, отхапвам, откъсвам; 3. прекъсване на действието: без превод; от-; the water is \off водата е спряна, спрели са водата; the dish is \off ястието е свършило (в ресторант); the deal is \off развалихме (развалиха) сделката; 4. извършване на действие докрай: из (из-); до (до-); от (от-); to kill \off all vermin избивам (ликвидирам) всички паразити; to work \off отработвам; 5. намаляване на брой, количество: без превод; от-; the number of customers dropped \off клиентелата намаля; a week \off една седмица отпуск; I must knock \off a stone or two трябва да отслабна с десетина килограма; 6. освобождаване, отърсване; to sleep \off a hangover спя, за да ми мине махмурлука; 7. откачане, прекратяване на контакта; to turn the radio \off изключвам радиото; to be well ( badly) \off добре (зле) съм материално; to be badly \off for нямам достатъчно от, зле съм с (откъм), не ми достига; \off and on от време на време; с прекъсвания; right ( straight) \off веднага; a bit \off жарг., неприятен; непочтен; кофти; II. prep 1. сваляне, падане: от; to fall \off a tree падам от дърво; to take tax \off potatoes махам данъка върху картофите; 2. отдалечаване, отдалеченост, на разстояние от: от; \off shore навътре в морето; \off the road край пътя; a street \off the main road улица, която се отклонява от главния път; странична улица; keep \off the grass не гази тревата; \off the mark далеч от целта; прен. не във връзка с разискван въпрос; it is \off the point това няма нищо общо с въпроса; 3. източник, обект: без превод; to live \off the fat of the land живея в охолство, водя безгрижен живот; 4. незаетост; to have time \off ( work) имам свободно време; 5. не на нужната висота: badly \off o.'s game сп. не във форма; \off o.'s feed без апетит; \off black почти (ненаситено) черно; 6. въздържане от: to be \off meat не ям месо; III. adj 1. отдалечен, свален; \off consumption of intoxicants домашна консумация на спиртни питиета; you're \off in your calculation сбъркали сте в изчисленията; 2. второстепенен; an \off road страничен път; an \off issue въпрос от второстепенно значение; 3. изключен, не в действие, неработещ (за мотор и пр.); отменен; отложен (за събитие); 4. десен, външен; the \off side външна, дясна (ам. лява) страна; 5. малко вероятен; 6. незает, свободен; an \off day свободен ден; лош ден, когато човек не е във форма; 7. под обикновеното ниво, не на нужната висота; по-малък (като брой, по количество); an \off season мъртъв сезон; profits are \off печалбите са по-малки; this fish is a bit \off рибата не е съвсем (дотам) прясна; I'am feeling rather \off today днес не ми е много добре; 8. сп. насрещен (при игра на крикет част от игрището срещу играча с хилката); 9. мор. от(към) морето; IV. n 1. сп. игрището при (пред) играча с хилката (при игра на крикет); 2. ам. несполука, неуспех; I've had my \offs and ons видял съм добри и лоши дни; V. v разг. 1. отказвам се от (споразумение, съглашение и под. с някого); 2. мор. поемам в открито море; 3. нар. свалям дреха; to \off with o.'s coat нар. свалям си палтото; 4.: to \off it отивам си, тръгвам си; VI. int марш!

  English-Bulgarian dictionary > off

 • 16 off-season

  несезонен;
  * * *
  off-season[´ɔf¸si:zən] I. n мъртъв сезон; II. adj, adv през мъртвия сезон; извън сезона.

  English-Bulgarian dictionary > off-season

 • 17 on

  {ɔn}
  I. 1. място-статично и динамично на, върху, по, у
  it is/put it ON the table то е/сложи го на масата
  to jump ON the top of скачам върху
  everywhere ON earth навсякъде по земята/света
  ON land and at sea по суша и по море
  Stratford-ONAvon Стратфорд на Ейвън
  2. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около
  house ON the main road къща край/на шосето
  just ON a year ago почти преди една година
  just ON USD 5 към/около пет долара
  ON the right надясно
  room that looks ON (to) the street стая, която гледа към улицата
  3. злонамерена цел на, срещу, върху
  to march ON напредвам към/срещу
  to lay hold ON хващам, сграбчвам
  to draw one's knife ON изтеглям нож срещу, нападам с нож
  curse/plague ON him! проклет да е
  4. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод
  to lean ON облягам се на (и прен.)
  based ON fact основан на факт
  ON this/that account по тази причина
  ON no account в никакъв случай
  ON good authority от меродавен източник
  ON the advice of по съвета на
  ON pain/penalty of death под страх от смъртно наказание
  5. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  to be ON a committee/jury член съм на комитет/жури
  writer ON the Times журналист от в. Тайме
  ON condition that при условие че
  ON duty дежурен
  ON lease под наем
  ON loan заемообразно
  ON sale за продан
  to go ON a hike/excursion отивам на екскурзия
  to go ON a trip/journey тръгвам на път
  6. начин-превежда се с наречие
  ON the cheap евтино
  ON the sly скришно, тайно
  7. относно за, върху, по, срещу, против
  to speak/talk/lecture ON говоря върху
  book ON книга върху/за
  agreement ON споразумение по/върху/относно
  to have evidence ON someone имам доказателство против/срещу някого
  8. време в, на, през, при, след
  с ger като, когато, след като
  ON Sunday в неделя
  ON Sundays в неделен ден
  ON the 10th of June на 10 юни
  ON a fine day in June през един хубав юнски ден
  ON nights, o'nights нощно време
  ON application/demand при поискване
  ON one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен
  ON (my) entering the room като влязох в стаята
  ON and after the fifteenth от петнадесети включително
  9. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с
  to insist ON настоявам на
  to border ON гранича с
  to depend ON завися от
  influence ON влияние върху
  to be set/bent/determined ON (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо
  mad ON луд по
  severe/hard ON строг към
  to smile/frown ON someone усмихвам се/мръщя се някому
  to operate ON someone оперирам някого
  cheque ON a bank чек срещу дадена банка
  10. източник, средство посредством, с, чрез
  to live ON vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр.
  how to live ON nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари
  to be ON antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство
  to be ON drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин
  11. прибавен към върху, на, след
  two pence ON the price два пенса върху цената
  insult ON insult обида след обида
  disaster ON disaster беда след беда
  12. разг. за сметка на
  drink ON the house черпня за сметка на съдържателя на заведението
  this one is ON me този път аз черпя
  the laugh was ON him той беше изиграният
  have you any money ON you? имате ли пари у себе си? winter was ON us зимата ни изненада/дойде изведнъж
  II. 1. обличане, покриване, слагане
  to put ON one's coat, etc. обличам си палтото и пр.
  to have one's boots ON обут съм
  to have nothing ON гол съм
  to put the kettle ON слагам чайника да заври
  to turn/switch ON запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.)
  2. напред
  to move/go ON придвижвам се
  head/end ON с главата/края напред
  3. продължително, безспирно, непрекъснато
  to toil ON and ON работя безспир
  ON with the dance! да почнат/да продължат танците! and so ON и тъй нататък
  4. действие, процес
  the lights were full ON всички лампи светеха
  the play is now ON пиесата сега се играе
  the film/performance is ON филмът/представлението e започнало
  the machine is ON машината работи
  the tap is ON чешмата тече
  the rain is ON again! пак заваля! breakfast is ON from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10
  have you anything ON this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity ON yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing ON at present сега e мъртъв сезон
  5. в изрази за време
  early ON отрано, доста рано
  later ON по-късно
  it's getting ON for 2 o'clock наближава 2 часът
  well ON in the night до късно през нощта
  it was well ON in the evening беше вече късно вечерта
  * * *
  {ъn} prep 1. място - статично и динамично на, върху, по, у; it is/(2) {ъn} adv 1. обличане; покриване; слагане; to put on o.'s coat,
  * * *
  при; върху; до; край; на;
  * * *
  1. 1 прибавен към върху, на, след 2. 1 разг. за сметка на 3. agreement on споразумение по/върху/относно 4. based on fact основан на факт 5. book on книга върху/за 6. cheque on a bank чек срещу дадена банка 7. curse/plague on him! проклет да е 8. disaster on disaster беда след беда 9. drink on the house черпня за сметка на съдържателя на заведението 10. early on отрано, доста рано 11. everywhere on earth навсякъде по земята/света 12. have you any money on you? имате ли пари у себе си? winter was on us зимата ни изненада/дойде изведнъж 13. have you anything on this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity on yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing on at present сега e мъртъв сезон 14. head/end on с главата/края напред 15. house on the main road къща край/на шосето 16. how to live on nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари 17. i. място-статично и динамично на, върху, по, у 18. ii. обличане, покриване, слагане 19. influence on влияние върху 20. insult on insult обида след обида 21. it is/put it on the table то е/сложи го на масата 22. it was well on in the evening беше вече късно вечерта 23. it's getting on for 2 o'clock наближава 2 часът 24. just on $5 към/около пет долара 25. just on a year ago почти преди една година 26. later on по-късно 27. mad on луд по 28. on (my) entering the room като влязох в стаята 29. on a fine day in june през един хубав юнски ден 30. on and after the fifteenth от петнадесети включително 31. on application/demand при поискване 32. on condition that при условие че 33. on duty дежурен 34. on good authority от меродавен източник 35. on land and at sea по суша и по море 36. on lease под наем 37. on loan заемообразно 38. on nights, o'nights нощно време 39. on no account в никакъв случай 40. on one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен 41. on pain/penalty of death под страх от смъртно наказание 42. on sale за продан 43. on sunday в неделя 44. on sundays в неделен ден 45. on the 10th of june на 10 юни 46. on the advice of по съвета на 47. on the cheap евтино 48. on the right надясно 49. on the sly скришно, тайно 50. on this/that account по тази причина 51. on with the dance! да почнат/да продължат танците! and so on и тъй нататък 52. room that looks on (to) the street стая, която гледа към улицата 53. severe/hard on строг към 54. stratford-onavon Стратфорд на Ейвън 55. the film/performance is on филмът/представлението e започнало 56. the laugh was on him той беше изиграният 57. the lights were full on всички лампи светеха 58. the machine is on машината работи 59. the play is now on пиесата сега се играе 60. the rain is on again! пак заваля! breakfast is on from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10 61. the tap is on чешмата тече 62. this one is on me този път аз черпя 63. to be on a committee/jury член съм на комитет/жури 64. to be on antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство 65. to be on drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин 66. to be set/bent/determined on (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо 67. to border on гранича с 68. to depend on завися от 69. to draw one's knife on изтеглям нож срещу, нападам с нож 70. to go on a hike/excursion отивам на екскурзия 71. to go on a trip/journey тръгвам на път 72. to have evidence on someone имам доказателство против/срещу някого 73. to have nothing on гол съм 74. to have one's boots on обут съм 75. to insist on настоявам на 76. to jump on the top of скачам върху 77. to lay hold on хващам, сграбчвам 78. to lean on облягам се на (и прен.) 79. to live on vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр 80. to march on напредвам към/срещу 81. to move/go on придвижвам се 82. to operate on someone оперирам някого 83. to put on one's coat, etc. обличам си палтото и пр 84. to put the kettle on слагам чайника да заври 85. to smile/frown on someone усмихвам се/мръщя се някому 86. to speak/talk/lecture on говоря върху 87. to toil on and on работя безспир 88. to turn/switch on запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.) 89. two pence on the price два пенса върху цената 90. well on in the night до късно през нощта 91. writer on the times журналист от в. Тайме 92. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около 93. в изрази за време 94. време в, на, през, при, след 95. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с 96. действие, процес 97. злонамерена цел на, срещу, върху 98. източник, средство посредством, с, чрез 99. напред 100. начин-превежда се с наречие 101. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод 102. относно за, върху, по, срещу, против 103. продължително, безспирно, непрекъснато 104. с ger като, когато, след като 105. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  * * *
  on[ɔn] I. prep 1. място, статично и динамично: на, върху по, у; a mark \on the table cloth петно на покривката; \on foot пеша; \on horseback на кон; have you any money \on you? имате ли пари у себе си? a puppet \on a string марионетка, кукла на конци; 2. близост, посока: на, до, при, край, върху; Clacton-\on-sea Клактън на морето; just \on 5 pounds към 5 лири; \on the right надясно; this verges \on the ridiculous това граничи с нелепото; това е абсурдно; 3. въвежда допълнение: на, за, върху, по, от, към, с; на български непряко или пряко допълнение; to spend money \on харча пари за; to border \on гранича с; to depend \on завися от; mad \on луд по; severe ( hard) \on строг към; to smile ( frown) \on s.o. усмихвам се (мръщя се) на (някому); to operate \on s.o. мед. оперирам някого; a cheque \on a bank чек, който трябва да се изплати в дадена банка; 4. опиране, основаване, мерило: на, по, от, при, в; без превод; I had it \on good authority от сериозен източник узнах; \on the advice of по съвета на; \on the average, \on the whole общо взето; \on pain ( penalty) of death под страх от смъртно наказание; \on purpose нарочно; 5. участие; състояние; занимание; условие: в, на, по, под, при, за; без превод; to be \on the committee член съм на комитета; \on condition that при условие, че; \on duty дежурен; the house is \on fire къщата гори; \on lease под наем; \on sale за продан; to be \on strike стачкувам, вдигам стачка; to go \ona hike ( excursion) отивам на екскурзия, излет; to be \on the go в движение съм, постоянно обикалям, ходя по работа; каня се да тръгна; to be \on the move в движение, на крак съм; разгръщам се, развивам се; 6. начин: превежда се с наречие; \on the cheap евтино; \on the sly скришно; \on the spur of the moment необмислено, без да му мисля; \on tap наливно; 7. относно: за, върху, по; a programme \on archeology програма по археология; to speak ( talk, lecture) \on говоря по; 8. време: в, на, през, при; като, когато, след като; \on Monday в понеделник; \on a fine day in June (в) през един хубав юнски ден; \on (o') nights нощно време, през нощта; \on the occasion of по случай; \on the instant веднага; \on time навреме; \on application при поискване; \on his majority при пълнолетието си; \on (my) entering the room като влязох в стаята; \on Jan 5th на 5 януари; 9. враждебна цел: на, срещу, върху; to march \on London напредвам към Лондон; to serve a writ \on връчвам призовка на; to lay hold \on хващам, сграбчвам; he drew his knife \on me той извади нож срещу ми; 10. източник, посредством, привикване: от, с; he lives \on bread той се храни с (живее от) хляб; he is \on heroin той взема хероин, пристрастен е към хероина; 11. разг. за сметка на; a drink \on the house черпня за сметка на заведението; to be \on it разг. подготвен съм, в течение съм; while we're \on it докато сме на тази тема; II. adv 1. облечено, покрито, сложено: to have nothing \on гол съм; to put the kettle \on слагам чайника (да кипне); 2. напред: to move (go) \on придвижвам се; move \on! движете се (не се застоявайте)! 3. продължително, трайно: to go ( work) \on продължавам да ходя (да работя); to toil \on and \on работя безспир; and so \on и така нататък; 4. включен, в действие; в процес: the radio has been \on all night радиото е било включено цяла нощ; the play is now \on пиесата се играе (сега); the rain is \on again! пак заваля! breakfast is \on from 8 to 10 закуската се сервира от 8 до 10; have you anything \on this evening? имате ли нещо предвид, канени ли сте някъде довечера? there's nothing \on at present сега е мъртъв сезон; 5. в изрази за време: later \on по-късно; from that day \on от този ден нататък; well \on in the night до късно през нощта; well \on in years в напреднала възраст; \on and off от време на време, с прекъсване; I'm \on for it! дадено! съгласен съм! it's not \on това не е прието, не се прави така; I'll put you \on to him ще ви свържа с него, ще ви дам контра (по телефона); she is always \on at her husband разг. тя непрекъснато натяква на (критикува, мърмори на) съпруга си; III. adj 1. включен; the \on position of a switch позиция "включено" на ключ; 2. сп. (от)към игрището зад играча с хилката (при игра на крикет); преден, ляв (за удар); 3. sl фирнал, на градус, подпийнал; a bit \on леко фирнал; IV. n 1. действие, времетраене, процес; 2. (страната на) игрището (от)към играча с хилката (при игра на крикет).

  English-Bulgarian dictionary > on

 • 18 open

  {'oupən}
  I. 1. отворен, открит, разтворен (to)
  OPEN account открита/текуша сметка
  in the OPEN air на открито
  OPEN cheque небариран чек
  OPEN circuit ел. прекъсната/отворена верига
  OPEN country открито поле
  OPEN river река без лед, свободна за корабоплаване
  road OPEN to traffic път, открит за движение
  OPEN warfare воен. подвижна война
  to keep the bowels OPEN прочиствам червата, разхлабвам, поддържам стомаха редовен
  there was no course OPEN to me but to нямах друг избор/изход освен да
  to keep OPEN door/house гостоприемен съм, живея на широка нога
  it is OPEN to you to object имате право да си направите възраженията
  2. открит, явен, общодостъпен, неограничен, свободен, обществен, публичен
  OPEN trial публичен пронес
  OPEN season ловeн сезон
  fact OPEN to аll всеизвестен факт
  OPEN letter отворено писмо
  OPEN secret публична/общоизвестна тайна
  OPEN University университет за задочно следване посредством лекции и пр. по радиото и телевизията
  3. открит, изложен
  незащитен (и с to), податлив, склонен, непредубеден
  OPEN city/town открит град
  OPEN to advice готов/склонен да приеме чужди съвети
  OPEN to ridicule който може да възбуди присмех
  to be OPEN pity лесно се смилявам
  to keep an OPEN mind on a question не вземам становище/страна, оставам непредубеден по даден въпрос
  4. открит, висящ, иеразрешен, вакантен
  OPEN verdict юр. акт (при предварителното следствие), с който се установява смъртта, без да се посочва причината
  to keep an offer OPEN не оттеглям предложение
  5. прям, открит, откровен, явен, отявлен
  OPEN vote явно гласоподаване
  to be OPEN with someone откровен съм с някого
  6. разгънат, който не е стегнат/сбит/плътен
  OPEN soil рохкава/пръхкава пръст
  OPEN fence ограда с решетки
  in OPEN order/formation воен. в разгънат строй
  7. фон. отворен (за гласна, сричка), фрикативен, проходен (за съгласна)
  8. ам. разг. без (законни) ограничения
  OPEN town град, в който е разрешен хазартът
  OPEN winter/weather мека зима/време
  II. 1. the OPEN открито пространство/поле/море
  in the OPEN на открито, под открито небе
  2. сп. състезание, открито за професионалисти и аматъори
  to come into the OPEN разкривам намеренията си, ставам обществено достояние, излизам наяве
  III. 1. отварям (се), правя отвор/разрез, прокарвам (път и пр.), разработвам (мина), разпечатвам (плик)
  отварям, разгръщам (вестник и пр.), to OPEN one's heart/mind to доверявам се на (някого), споделям чувствата/мислите си с (някого)
  to OPEN one's eyes прен. зяпвам от изненада
  to OPEN someone's eyes to прен. отварям някому очите за (нещо)
  2. ел. прекъсвам (верига), изключвам (ток)
  3. разтварям
  разкривам (се) (за гледки, перспективи) (и с out) (и прен.)
  4. мор. виждам, съзирам
  5. виждам се, разкривам се пред погледа
  6. разхлабвам, прочиствам (червата)
  7. разоравам
  to OPEN new land for settlement усвоявам нови земи за заселване
  8. откривам (заседание, магазин, изложба, сметка и пр.), започвам, откривам се
  to OPEN fire воен. откривам огън/стрелба
  9. Отварям се, гледам (за врата, прозорец) (into, onto, out, to)
  rooms that OPEN out of one another/OPENing into each other стаи с врати помежду си/които са свързани помежду си
  10. юр. откривам (заседание), връщам (дело) за ново разглеждане
  11. воен. разгръщам
  the soldiers OPENed their ranks войниците се разгърнаха във верига
  12. ам. отпускам се, започвам да говоря
  open out разширявам се (за път и пр.), разгръщам (карта и пр.), разкривам се, разгръщам се (за гледка и пр.), развивам се, разтварям се, разцъфвам се, отпускам се, отварям се, ставам по-общителен (за човек)
  open up отварям вратата (и на полиция), отварям, развръзвам (пакет и пр.), отключвам, отварям се (за рана), проправям (път и пр.), усвоявам (нови земи и пр.), откривам (магазин и пр.), разработвам (мина и пр.), прен. разкривам, рагръщам, развивам, сп. активизирам се, разг. разприказвам се, говоря свободно, воен. откривам огън/стрелба, почвам сражение
  open out
  ам. sl. доноснича
  ам. sl. оперирам, отварям (някого), увеличавам скоростта (и на превозно средство)
  * * *
  {'oupъn} I. а 1. отворен, открит, разтворен (to); open account откр(2) {'oupъn} v 1. отварям (се); правя отвор/разрез; прокарвам (п
  * * *
  фрикативен; явен; склонен; свободен; общодостъпен; отворен; открит; отварям; откровен; обществен; откривам; пробивам; вакантен; разтворен; разтварям; проправям; публичен; прям; разгъвам; разгънат; разкривам; разгръщам; започвам; изложен; неразрешен; незащитен; непредупреден; неограничен;
  * * *
  1. 1 ам. отпускам се, започвам да говоря 2. 1 воен. разгръщам 3. fact open to аll всеизвестен факт 4. i. отворен, открит, разтворен (to) 5. ii. the open открито пространство/поле/море 6. iii. отварям (се), правя отвор/разрез, прокарвам (път и пр.), разработвам (мина), разпечатвам (плик) 7. in open order/formation воен. в разгънат строй 8. in the open air на открито 9. in the open на открито, под открито небе 10. it is open to you to object имате право да си направите възраженията 11. open account открита/текуша сметка 12. open cheque небариран чек 13. open circuit ел. прекъсната/отворена верига 14. open city/town открит град 15. open country открито поле 16. open fence ограда с решетки 17. open letter отворено писмо 18. open out 19. open out разширявам се (за път и пр.), разгръщам (карта и пр.), разкривам се, разгръщам се (за гледка и пр.), развивам се, разтварям се, разцъфвам се, отпускам се, отварям се, ставам по-общителен (за човек) 20. open river река без лед, свободна за корабоплаване 21. open season ловeн сезон 22. open secret публична/общоизвестна тайна 23. open soil рохкава/пръхкава пръст 24. open to advice готов/склонен да приеме чужди съвети 25. open to ridicule който може да възбуди присмех 26. open town град, в който е разрешен хазартът 27. open trial публичен пронес 28. open university университет за задочно следване посредством лекции и пр. по радиото и телевизията 29. open up отварям вратата (и на полиция), отварям, развръзвам (пакет и пр.), отключвам, отварям се (за рана), проправям (път и пр.), усвоявам (нови земи и пр.), откривам (магазин и пр.), разработвам (мина и пр.), прен. разкривам, рагръщам, развивам, сп. активизирам се, разг. разприказвам се, говоря свободно, воен. откривам огън/стрелба, почвам сражение 30. open verdict юр. акт (при предварителното следствие), с който се установява смъртта, без да се посочва причината 31. open vote явно гласоподаване 32. open warfare воен. подвижна война 33. open winter/weather мека зима/време 34. road open to traffic път, открит за движение 35. rooms that open out of one another/opening into each other стаи с врати помежду си/които са свързани помежду си 36. the soldiers opened their ranks войниците се разгърнаха във верига 37. there was no course open to me but to нямах друг избор/изход освен да 38. to be open pity лесно се смилявам 39. to be open with someone откровен съм с някого 40. to come into the open разкривам намеренията си, ставам обществено достояние, излизам наяве 41. to keep an offer open не оттеглям предложение 42. to keep an open mind on a question не вземам становище/страна, оставам непредубеден по даден въпрос 43. to keep open door/house гостоприемен съм, живея на широка нога 44. to keep the bowels open прочиствам червата, разхлабвам, поддържам стомаха редовен 45. to open fire воен. откривам огън/стрелба 46. to open new land for settlement усвоявам нови земи за заселване 47. to open one's eyes прен. зяпвам от изненада 48. to open someone's eyes to прен. отварям някому очите за (нещо) 49. Отварям се, гледам (за врата, прозорец) (into, onto, out, to) 50. ам. sl. доноснича 51. ам. sl. оперирам, отварям (някого), увеличавам скоростта (и на превозно средство) 52. ам. разг. без (законни) ограничения 53. виждам се, разкривам се пред погледа 54. ел. прекъсвам (верига), изключвам (ток) 55. мор. виждам, съзирам 56. незащитен (и с to), податлив, склонен, непредубеден 57. отварям, разгръщам (вестник и пр.), to open one's heart/mind to доверявам се на (някого), споделям чувствата/мислите си с (някого) 58. откривам (заседание, магазин, изложба, сметка и пр.), започвам, откривам се 59. открит, висящ, иеразрешен, вакантен 60. открит, изложен 61. открит, явен, общодостъпен, неограничен, свободен, обществен, публичен 62. прям, открит, откровен, явен, отявлен 63. разгънат, който не е стегнат/сбит/плътен 64. разкривам (се) (за гледки, перспективи) (и с out) (и прен.) 65. разоравам 66. разтварям 67. разхлабвам, прочиствам (червата) 68. сп. състезание, открито за професионалисти и аматъори 69. фон. отворен (за гласна, сричка), фрикативен, проходен (за съгласна) 70. юр. откривам (заседание), връщам (дело) за ново разглеждане
  * * *
  open[´oupən] I. adj 1. отворен, открит, разтворен (to); \open account открита (текуща) сметка; in the \open air на открито; на въздух; \open cheque небариран чек; an \open flower разпукнало (разцъфнало) цвете; \open grave разкопан гроб; \open river река без лед, свободна за корабоплаване; with \open arms с отворени обятия; road \open for traffic път, открит за движение; to keep the bowels \open прочиствам червата, разхлабвам; there was no course \open to me but... нямах друг избор (изход), освен...; to keep o.'s eyes ( ears) \open отварям си очите, внимавам; to keep \open door ( house) гостоприемен съм; it is \open to you to object имате право да направите възраженията си; to force an \open door изисквам настоятелно (нахално) от и без това благоразположен дарител (спонсор и пр.); 2. открит, явен; общодостъпен, неограничен, свободен; обществен, публичен; \open champion победител в открито състезание; \open event сп. открито състезание; ( the) \open court юрид. открито съдебно заседание, при открити врата; \open trial публичен процес; a fact \open to all общоизвестен, ноторен факт; \open scholarship стипендия без ограничения за кандидатите; 3. открит, изложен; незащитен (и с to); податлив, склонен, непредубеден; \open city незащитен град; \open to suggestions готов, склонен да приеме чужди предложения; \open to ridicule който може да предизвика присмех; to be \open to pity милостив съм; to keep an \open mind on a question не вземам становище (страна), оставам неубеден по даден въпрос; to lay o.s. \open (to) излагам се (на); 4. открит, неразрешен (за въпрос); вакантен; \open question спорен, висящ, неразрешен въпрос; the position is no longer \open постът вече не е свободен; to keep an offer \open не оттеглям предложение; 5. прям, открит, откровен; явен; to be \open with s.o. откровен съм с някого, говоря откровено; an \open enemy отявлен враг; 6. разгънат, рехав, нестегнат; \open soil рохкава (пръхкава) пръст; \open fence ограда с решетки; in \open order воен. в разгънат строй; 7. щедър; либерален; an \open hand щедрост; 8. ез. отворен (за гласна, сричка); фрикативен, проходен (за съгласна); \open winter мека зима; II. v 1. отварям (се); пробивам отвор, правя разрез; откривам (се) (магазин, парламент и пр.); разпечатвам ( плик); ел. прекъсвам ( ток); to \open o.'s eyes прен. зяпвам от изненада; the door won't \open вратата не може (не ще) да се отвори; 2. разтварям; разкривам (се) (за гледки, перспективи); мор. разкри ми се пътят до, стигам до; to \open the bowels ходя по нужда; разхлабвам, прочиствам черва; to \open ground разоравам целина; прен. подготвям почвата; to \open o.'s heart ( mind) to доверявам се някому, споделям чувствата (мислите) си с; to \open s.o.'s eyes to прен. отварям някому очите; to \open the door to откривам възможности за; 3. започвам, откривам (дебати, сметки); to \open the budget представям, внасям бюджета (в парламента); the play \opens with... пиесата започва с...; 4. отварям се към (за врата) (с into, on, to, out); rooms that \open out of one another, \opening into each other стаи с междинна врата, които са свързани помежду си; 5. воен. разгръщам; the soldiers \opened their ranks войниците се разгърнаха във верига; III. n: the \open открито пространство (поле, море); in the \open на открито, под открито небе, на въздух; to come into the \open не държа нещо в тайна, разкривам намеренията си, откровен съм.

  English-Bulgarian dictionary > open

 • 19 pack

  {pæk}
  I. 1. пакет, вързоп, бала, денк, тесте, топ, стока на амбулантен търговец
  2. (войнишка) раница/торба, парашут в калъф
  3. глутница, стадо, ято, сюрия ловджийски кучета
  4. ръгби нападатели
  5. воен. мор. глутница (подводници)
  6. презр. банда, хайка
  7. презр. куп, маса
  8. карти тесте, колода
  9. PACK-ice
  10. количество риба/месо/плодове и пр., консервирани през един сезон
  11. козметична маска
  12. мед. компрес
  13. attr опаковъчен, товарен
  PACK animal товарно животно
  II. 1. опаковам, свързвам
  нареждам, стягам (и с up)
  these books PACK easily тези книги лесно се опаковат
  we are PACKcd багажът ни е опакован
  PACKed lunch суха храна в кутия и пр
  2. натъпквам (се), тъпча (се) (into в)
  3. консервирам
  4. натрупвам се (за лед и пр.), слягам се, сбивам се
  5. събирам се на стадо/глутница
  6. товаря (кон и пр.)
  7. нося/пренасям товар
  8. нося (пушка и пр.)
  9. обвивам, увивам
  10. мед. обвивам с мокри компреси
  11. sl. имам силен удар (за боксъор и пр.)
  12. имам силно въздействие
  13. избирам (членове на комисия, жури и пр.) в свой интерес
  to send PACKing изпъждам, изгонвам
  pack away разг. прибирам, опаковам
  pack in разг. натъпквам, наблъсквам, зарязвам, изоставям
  PACK it in! sl. стига! спри! pack off изпращам, отпращам
  refl махам се
  pack out подпълвам, препълвам (салон и пр.)
  pack up стягам си багажа, опаковам, прибирам, разг. прекратявам работа, отказвам се
  sl. излизам от строя, отказвам (за мотор и пр.)
  PACK it up! sl. стига! престани! спри!
  * * *
  {pak} n 1. пакет, вързоп; бала; денк; тесте; топ; стока на амбул(2) {pak} v 1. опаковам; свързвам; нареждам, стягам (и с up); th
  * * *
  ято; сюрия; стягам; стягам; стадо; уплътнявам; тъпча; топ; товаря; тесте; товарен; складирам; сбутвам; свързвам; опаковам; опаковъчен; опаковка; пакет; пачка; багаж; бала; банда; вързоп; глутница; денк; компрес; куп; консервирам; колода; натъпквам; нареждам; обвивам;
  * * *
  1. (войнишка) раница/торба, парашут в калъф 2. 1 attr опаковъчен, товарен 3. 1 sl. имам силен удар (за боксъор и пр.) 4. 1 избирам (членове на комисия, жури и пр.) в свой интерес 5. 1 имам силно въздействие 6. 1 козметична маска 7. 1 мед. компрес 8. i. пакет, вързоп, бала, денк, тесте, топ, стока на амбулантен търговец 9. ii. опаковам, свързвам 10. pack animal товарно животно 11. pack away разг. прибирам, опаковам 12. pack in разг. натъпквам, наблъсквам, зарязвам, изоставям 13. pack it in! sl. стига! спри! pack off изпращам, отпращам 14. pack it up! sl. стига! престани! спри! 15. pack out подпълвам, препълвам (салон и пр.) 16. pack up стягам си багажа, опаковам, прибирам, разг. прекратявам работа, отказвам се 17. pack-ice 18. packed lunch суха храна в кутия и пр 19. refl махам се 20. sl. излизам от строя, отказвам (за мотор и пр.) 21. these books pack easily тези книги лесно се опаковат 22. to send packing изпъждам, изгонвам 23. we are packcd багажът ни е опакован 24. воен. мор. глутница (подводници) 25. глутница, стадо, ято, сюрия ловджийски кучета 26. карти тесте, колода 27. количество риба/месо/плодове и пр., консервирани през един сезон 28. консервирам 29. мед. обвивам с мокри компреси 30. нареждам, стягам (и с up) 31. натрупвам се (за лед и пр.), слягам се, сбивам се 32. натъпквам (се), тъпча (се) (into в) 33. нося (пушка и пр.) 34. нося/пренасям товар 35. обвивам, увивам 36. презр. банда, хайка 37. презр. куп, маса 38. ръгби нападатели 39. събирам се на стадо/глутница 40. товаря (кон и пр.)
  * * *
  pack[pæk] I. n 1. пакет, вързоп, бохча; бала, денк; тесте, топ; багаж на амбулантен търговец; 2. войнишка раница, мешка, торба; 3. глутница; стадо; ято; глутница ловджийски кучета; сп. нападатели (в ръгбито); to be ahead of ( leading) the \pack водач съм, водя (в състезание); 4. презр. банда, шайка; 5. презр. куп, камара, маса; 6. карти тесте, колода; 7. = \pack-ice; 8. количеството риба или плодове, което се консервира през един сезон; промишлеността); 9. козметична маска; 10. компрес; тампон; 11. участък в морето, покрит с пак; 12. мин. пълнеж; 13. ост. безсрамница; 14. attr опаковъчен; 15. attr товарен; to go to the \pack австр. разг. западам, влошавам се; II. v 1. опаковам, свързвам; нареждам, стягам (обикн. up); the books \pack easily книгите лесно се опаковат; we are \packed багажът ни е опакован; 2. натъпквам (се), тъпча (се); 3. затварям херметически; консервирам; 4. натрупвам се (за лед и пр.); събирам се на стадо, глутница; 5. товаря (кон и пр.); нося товар; ам. разг. нося (снаряжение и пр.); 6. обвивам; мед. обвивам с мокри компреси; 7. сп. sl нанасям силен удар (при бокс); 8. избирам членовете на комисия и пр. в мой интерес ( with); \pack away, off изпращам набързо, експедирам, изгонвам, изпъждам; напускам бързо; to send \packing изпъждам, изгонвам; to \pack a punch оказвам силно въздействие, имам мощен ефект;

  English-Bulgarian dictionary > pack

 • 20 remontant

  remontant[ri´mɔntənt] I. adj който цъфти втори път през сезона; II. n растение, което цъфти два пъти за един сезон.

  English-Bulgarian dictionary > remontant

Look at other dictionaries:

 • сезон — а, м. saison f. 1. Зимнее время, когда дворяне возвращались в город и начинилась активная светская жизнь. Но разве трудно было богатому дворянину за 25 250 рублей штрафа не лишиться увеселений шумного сезона столицы. 1870. Романович Славатинский… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • СЕЗОН — (фр. saison, от лат. satio посев, сажание). 1) время года. 2) в общественной жизни, часть года, в которую общество занято чем нибудь исключительным, напр. съезд для зимних удовольствий, театров, оперы; сезон питья минеральных вод, купанья и т. п …   Словарь иностранных слов русского языка

 • СЕЗОН — СЕЗОН, сезона, муж. (франц. saison). 1. Одно из четырех времен года. Зимний сезон. Одет не по сезону. 2. Период, в течение которого осуществляется какая нибудь деятельность, удобное, пригодное для чего нибудь. Время. Строительный сезон. Купальный …   Толковый словарь Ушакова

 • Сезон — Сезон  (фр. saison, от лат. satio  сеяние; время сева), Обычно то же, что и время года (весна, лето, осень, зима). Часть года, характеризующаяся какими либо явлениями природы (например, Сезон дождей) или постоянно используемая …   Википедия

 • Сезон 6B — Сезон 6B  теория, связанная с британским научно фантастическим телесериалом «Доктор Кто», объясняющая проблемы хронологии в классическом сериале. Под сезоном 6В подразумевается гипотетический сезон между шестым и седьмым сезонами… …   Википедия

 • СЕЗОН — (франц. saison от лат. satio родительный падеж sationis сеяние, время сева),1) время года (весна, лето, осень, зима).2) Часть года, характеризующаяся какими либо явлениями природы (сезон дождей) или постоянно используемая для определенных занятий …   Большой Энциклопедический словарь

 • сезон — осень, сенокос, путина, зима, сафра, лето, время года, весна, время Словарь русских синонимов. сезон см. время года Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова …   Словарь синонимов

 • сезон —     СЕЗОН, пора …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • сезон — Периоды в течение года продолжительностью в несколько месяцев, имеющие характерные климатические особенности, обусловленные изменениями интенсивности солнечной радиации или различиями в увлажнении (в умеренном поясе различают четыре сезона – зиму …   Словарь по географии

 • СЕЗОН — СЕЗОН, а, муж. 1. Одно из времён года, характеризующееся какими н. климатическими признаками. Климатические сезоны. Весенний, летний, осенний, зимний с. С. дождей, сухой с. (в мусонных тропических областях). Одеться по сезону. Моды сезона.… …   Толковый словарь Ожегова

 • СЕЗОН — муж., франц. время года; пора чему или чего либо; срок, продолженье срока, поры, и пр. съезды для зимних потех, балов, театров; срок купанья, питья целительных вод и пр. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.