Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

насип

 • 1 agger

  agger[´ædʒə] n ост. отбранителен насип пред окоп.

  English-Bulgarian dictionary > agger

 • 2 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 3 banking

  {'bæŋkiŋ}
  n банково дело, банкерство
  BANKING account банкова сметка
  BANKING hours работно време на банка
  BANKING house банкерска къща
  * * *
  {'bankin} n банково дело, банкерство; banking account банкова сметк
  * * *
  банкерство; банкиране;
  * * *
  1. banking account банкова сметка 2. banking hours работно време на банка 3. banking house банкерска къща 4. n банково дело, банкерство
  * * *
  banking[´bæʃkiʃ] n 1. банково дело, банкерство; \banking hours работно време на банка; \banking house банкерска къща; 2. морски риболов край Нюфаундленд; 3. дига, насип, преградна стена, яз; 4. вътрешен наклон на завой, вираж.

  English-Bulgarian dictionary > banking

 • 4 bing

  bing[biʃ] n грамада, куп, насип, табан.

  English-Bulgarian dictionary > bing

 • 5 breastwork

  {'brestwək}
  n воен. временно защитно укрепление, земен насип пред окоп
  * * *
  {'brestwъk} n воен. временно защитно укрепление, земен нас
  * * *
  n воен. временно защитно укрепление, земен насип пред окоп
  * * *
  breastwork[´brest¸wə:k] n воен. бруствер.

  English-Bulgarian dictionary > breastwork

 • 6 bulwark

  {'bulwək}
  I. 1. насип, вал, крепостна стена
  2. опора, защита, крепост
  3. защитник, закрилник
  4. pl мор. фалшборт
  II. 1. укрепвам с вал/стена
  2. защищавам, закрилям
  * * *
  {'bulwъk} n 1. насип, вал, крепостна стена; 2. опора, защита;(2) v 1. укрепвам с вал/стена; 2. защищавам, закрилям.
  * * *
  вал; защита; крепост; насип;
  * * *
  1. i. насип, вал, крепостна стена 2. ii. укрепвам с вал/стена 3. pl мор. фалшборт 4. защитник, закрилник 5. защищавам, закрилям 6. опора, защита, крепост
  * * *
  bulwark[´bulwə(:)k] I. n 1. ост. редут, насип, вал, крепостна стена; 2. опора, защита; крепост, твърдина, кале (ост.); 3. мор. pl фалшборт; II. v 1. укрепвам със стена, вал; 2. служа за защита.

  English-Bulgarian dictionary > bulwark

 • 7 bund

  bund[´bʌnd] n дига, насип, вал, преградна стена, язовирна стена.

  English-Bulgarian dictionary > bund

 • 8 causeway

  {'ksizwei}
  1. издигната пътека/път през мочурлива/блатиста местност
  2. издигната пешеходна пътека край шосе
  * * *
  {'ksizwei} n 1. издигната пътека/път през мочурлива/блатиста
  * * *
  тротоар; павирам;
  * * *
  1. издигната пешеходна пътека край шосе 2. издигната пътека/път през мочурлива/блатиста местност
  * * *
  causeway[´kɔ:z¸wei] I. n 1. шосе, висок път (обикн. през мочурливи места); 2. язовирна стена, дига, насип, вал; 3. тротоар; 4. ост. павирано шосе; II. v 1. прокарвам шосе; 2. павирам ( път).

  English-Bulgarian dictionary > causeway

 • 9 cofferdam

  cofferdam[´kɔfə¸dæm] n 1. хидр. водонепроницаема камера; 2. насип (зид) за изолиране на водата (при изграждане на мостове).

  English-Bulgarian dictionary > cofferdam

 • 10 dike

  {daik}
  I. 1. дига, насип (u на шосе), бент, яз
  2. прен. препятствие, преграда
  the DIKEs have burst прен. бентът е отприщен
  3. ров, отводнителен канал
  4. геол. дайка
  5. шотл. стена
  II. 1. укрепявам с дига/бент
  2. копая/изкопавам ров, пресушавам с отводнителни канали
  * * *
  {daik} n 1. дига, насип (u на шосе); бент, яз; 2. прен. препятст(2) {daik} v 1. укрепявам с дига/бент; 2. копая/изкопавам ров; п
  * * *
  яз; бенка; дига; издокарвам се; насип;
  * * *
  1. i. дига, насип (u на шосе), бент, яз 2. ii. укрепявам с дига/бент 3. the dikes have burst прен. бентът е отприщен 4. геол. дайка 5. копая/изкопавам ров, пресушавам с отводнителни канали 6. прен. препятствие, преграда 7. ров, отводнителен канал 8. шотл. стена
  * * *
  dike, dyke [daik] I. n 1. дига, насип (и на шосе); бент, яз; 2. прен. преграда, препятствие; the \dikes have burst бентът е отприщен; 3. ров, отводнителен канал; 4. геол. дайка, стена; 5. шотл. ограда, стена от незазидани камъни, дувар; II. v 1. укрепявам с дига, бент; 2. копая, изкопавам ровове; пресушавам с отводнителни канали; 3. кисна, топя (лен, коноп).

  English-Bulgarian dictionary > dike

 • 11 drumlin

  {'drʌmlin}
  вж. drum
  * * *
  {'dr^mlin} = drum 2.
  * * *
  вж. drum
  * * *
  drumlin[´drʌmlin] n тесен хълм или хребет; геол. тесен ледников нанос или насип.

  English-Bulgarian dictionary > drumlin

 • 12 dyke

  {daik}
  вж. dike
  * * *
  {daik} = dike.
  * * *
  n дига, насип; отводнителен канал; sl лесбийка;dyke; = dike.
  * * *
  вж. dike
  * * *
  dyke, dike [daik] I. n 1. дига, насип (и на шосе); бент, яз; 2. прен. преграда, препятствие; the \dykes have burst бентът е отприщен; 3. ров, отводнителен канал; 4. геол. дайка, стена; 5. шотл. ограда, стена от незазидани камъни, дувар; II. v 1. укрепявам с дига, бент; 2. копая, изкопавам ровове; пресушавам с отводнителни канали; 3. кисна, топя (лен, коноп).

  English-Bulgarian dictionary > dyke

 • 13 earthwork

  {'ə:θwə:k}
  1. насип/укрепление от пръст
  2. рl изкопи
  * * *
  {'ъ:dwъ:k} n 1. насип/укрепление от пръст; 2. рl изкопи.
  * * *
  1. pl изкопи 2. насип/укрепление от пръст
  * * *
  earthwork[´ə:u¸wə:k] n 1. насип от пръст; 2. pl изкопи, землени работи; 3. pl художествени предмети, изработени от глина, пръст, пясък, камък или лед; 4. земни съоръжения.

  English-Bulgarian dictionary > earthwork

 • 14 embank

  {im'bæŋk}
  v укрепявам (река), правя откос/насип (край път)
  * * *
  {im'bank} v укрепявам (река); правя откос/насип (край пьт).
  * * *
  укрепявам;
  * * *
  v укрепявам (река), правя откос/насип (край път)
  * * *
  embank[im´bæʃk] v укрепявам ( река); правя откос, насип (край път).

  English-Bulgarian dictionary > embank

 • 15 embankment

  {im'bæŋkmənt}
  1. укрепяване (на речен бряг)
  2. дига, насип, кей, откос
  3. крайбрежна улица
  * * *
  {im'bankmъnt} n 1. укрепяване (на речен бряг); 2. дига, на
  * * *
  укрепяване; дига; кей; насип;
  * * *
  1. дига, насип, кей, откос 2. крайбрежна улица 3. укрепяване (на речен бряг)
  * * *
  embankment[im´bæʃkmənt] n 1. укрепяване (на речен бряг); 2. дига, насип; кей; откос; approach \embankment подходен насип към мост; uniform \embankment еднороден земен насип.

  English-Bulgarian dictionary > embankment

 • 16 escarp

  {is'ka:p}
  I. 1. стръмен склон, стена на скала, насип
  2. воен. ескарп, стена на укрепление
  II. v правя насип/укрепление
  * * *
  {is'ka:p} n 1. стръмен склон; стена на скала; насип; 2. воен. (2) {is'ka:p} v правя насип/укрепление.
  * * *
  насип;
  * * *
  1. i. стръмен склон, стена на скала, насип 2. ii. v правя насип/укрепление 3. воен. ескарп, стена на укрепление
  * * *
  escarp[is´ka:p] I. n 1. воен. ескарп, склон, насип, стена на укрепление; 2. стръмен склон; II. v 1. правя насип (пред укрепление); 2. скосявам (склон, насип).

  English-Bulgarian dictionary > escarp

 • 17 escarpment

  {is'ka:pmənt}
  вж. escarp
  * * *
  {is'ka:pmъnt} escarp 2.
  * * *
  вж. escarp
  * * *
  escarpment[is´ka:pmənt] n 1. насип; стръмен склон; 2. стръмна стена на скала; 3. геол. вертикално разкриване на скали.

  English-Bulgarian dictionary > escarpment

 • 18 jetty

  {'dʒeti}
  I. 1. вълнолом
  2. насип, дига
  3. пристан, кей
  4. арх. еркер, закрит балкон
  II. v издавам се навън/напред
  III. вж. jet-black
  * * *
  {'jeti} n 1. вълнолом; 2. насип, дига; 3. пристан, кей; 4. а(2) {'jeti} v издавам се навън/напред.{3} {'jeti} = jet-black.
  * * *
  скеля; пристан; вълнолом; кей;
  * * *
  1. i. вълнолом 2. ii. v издавам се навън/напред 3. iii. вж. jet-black 4. арх. еркер, закрит балкон 5. насип, дига 6. пристан, кей
  * * *
  jetty[´dʒeti] I. adj поет. смолисточерен. II. n 1. вълнолом; 2. скеля, пристан, кей; floating \jetty плаващ кей; 3. еркер, закрит балкон.

  English-Bulgarian dictionary > jetty

 • 19 levee

  {'levi}
  I. n (сутрешен) прием, даван от държавен глава (само за мъже)
  to hold a LEVEE давам (сутрешен) прием
  II. 1. насип, дига, вал
  2. Стръмен бряг
  3. пристан, кей
  III. v издигам насип/вал
  * * *
  {'levi} n (сутрешен) прием, даван от държавен глава (само за мь(2) {lъ'vi:} n ам. 1. насип, дига, вал; 2. Стръмен бряг; 3. при{3} {lъ'vi:} v издигам насип/вал.
  * * *
  прием; вал; дига; насип;
  * * *
  1. i. n (сутрешен) прием, даван от държавен глава (само за мъже) 2. ii. насип, дига, вал 3. iii. v издигам насип/вал 4. to hold a levee давам (сутрешен) прием 5. Стръмен бряг 6. пристан, кей
  * * *
  levee[´levi] I. n 1. прием, даван от държавен глава; to hold a \levee давам прием; 2. прием ; II. levee n ам. 1. насип, дига; вал; 2. естествено стръмен бряг; 3. ист. пристан, кей; III. v издигам насип (вал).

  English-Bulgarian dictionary > levee

 • 20 mound

  {maund}
  I. 1. могила, купчина пръст (и на гроб), куп, купчина, насип
  2. могила, хълм
  II. v правя на куп, натрупвам, издигам могила, укрепявам с насип
  III. n златно кълбо с кръст (символ на царска власт)
  * * *
  {maund} n 1. могила, купчина пръст (и на гроб); куп, купчина; н(2) {maund} v правя на куп, натрупвам; издигам могила; укрепява{3} {maund} n златно кълбо с кръст (символ на царска власт).
  * * *
  хълм; вис; височинка; куп; купчина; насип;
  * * *
  1. i. могила, купчина пръст (и на гроб), куп, купчина, насип 2. ii. v правя на куп, натрупвам, издигам могила, укрепявам с насип 3. iii. n златно кълбо с кръст (символ на царска власт) 4. могила, хълм
  * * *
  mound [maund] I. n 1. могила, купчина пръст (и на гроб); куп, купчина; насип; 2. могила, хълм; 3. сп. леко издигнато място за играча, който хвърля топката (при бейзбол); II. v правя на куп, натрупвам; издигам могила; укрепявам с насип ; III. mound n златна топка с кръст (на цар, крал).

  English-Bulgarian dictionary > mound

Look at other dictionaries:

 • НАСИП — Доля, участь, удел, судьба. Антрополексема. Диалектальные варианты: Насиб, Наси. Татарские, тюркские, мусульманские мужские имена. Словарь терминов …   Словарь личных имен

 • насип — у, ч. 1) Штучне земляне підвищення. 2) Насипана купа чого небудь. 3) діал. Напірник …   Український тлумачний словник

 • насип — [на/сиеп] пу, м. (на) п і, мн. пие, п іў …   Орфоепічний словник української мови

 • насип — същ. могила, камара същ. дига, бент, яз същ. кей, откос същ. купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина същ. купчина пръст, куп …   Български синонимен речник

 • насип — спідня наволока (в яку насипається пір я для подушки), напірник [VI,VII] …   Толковый украинский словарь

 • насип — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • Насип-Райдан — Муниципалитет Насип Райдан Nacip Raydan Герб …   Википедия

 • контр-банкет — Насип з втрамбованого каменя чи гравію, який влаштовується у підвалині дамби, щоб запобігти її сповзанню по схилу …   Архітектура і монументальне мистецтво

 • приспа — насип, вал …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • стена — насип, який служив межею між землями …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • курган — у, ч. Насип над стародавньою могилою. || У старі часи – високий земляний насип при дорозі, на кордоні і т. ін. || Горб, гірка, що нагадують насип …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.