Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

височина

 • 1 A

  {ei}
  I. 1. буквата A
  from A to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
  2. A уч. оценка отличен
  straight A ам. пълно отличие
  3. A1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
  4. A муз. ла
  II. 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда)
  2. един, една, едно (често не се превежда)
  not A нито един/една/едно
  not A word нито/ни (една) дума
  3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
  he gets... A day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
  one pound A dozen (по) една лира дузината
  four levs A kilo по четири лева килото
  fifty lew A person по петдесет лева на човек
  4. със собствени имена като, който прилича на
  he thinks he is A Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон
  5. (с all of) еднакъв, един и същ
  they are all of A size те всички ca еднакви/една и съща големина
  6. известен, някакъв
  in A measure в известна/някаква стелен
  in A sense в известен смисъл
  7. някакъв, някой си
  A Мr B. has come някой си г-н Б. е дошъл
  A man is asking to see you някакъв човек иска да те види
  they were killed to A man те бяха избити до един
  * * *
  {ei} n 1. буквата A; from A to Z от начало до край от край до край (2){ei} 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (н
  * * *
  1 n - буквата A;- A уч. оценка отличен;- A1 мор. първокласен; разг. първостепенен, превъзходен;- A муз. ла;2 определителен член (обикновено не се превежда) напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book;a fortiori; adv лат. с още по-голямо основание/причина; още по-решително.
  * * *
  1. (с all of) еднакъв, един и същ 2. a man is asking to see you някакъв човек иска да те види 3. a mr b. has come някой си г-н Б. е дошъл 4. a муз. ла 5. a уч. оценка отличен 6. a1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен 7. fifty lew a person по петдесет лева на човек 8. four levs a kilo по четири лева килото 9. from a to z от начало до край от край до край, изцяло, напълно 10. he gets... a day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр 11. he thinks he is a napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон 12. i. буквата a 13. ii. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда) 14. in a measure в известна/някаква стелен 15. in a sense в известен смисъл 16. not a word нито/ни (една) дума 17. not a нито един/една/едно 18. one pound a dozen (по) една лира дузината 19. straight a ам. пълно отличие 20. they are all of a size те всички са еднакви/една и съща големина 21. they were killed to a man те бяха избити до един 22. един, една, едно (често не се превежда) 23. за разпределяне на, за, в (често не се превежда) 24. известен, някакъв 25. някакъв, някой си 26. със собствени имена като, който прилича на
  * * *
  A, a [ei] I. n (pl As, A's [eiz]) 1. буквата А; from A to Z от край до край, от началото до края, изцяло; напълно, от игла до конец (разг.), всичко, подробно, докрай, изведнъж, анблок; 2. уч. отлична оценка; straight \A ам. пълен отличен; 3. муз. ла; \A flat ла бемол; \A sharp ла диез; II. [ə, ei] 1. indefinite article пред съгласни звуци (напр. a pen); пред гласни звуци, а понякога и пред "h" в неударена сричка се употребява дублетната форма an (напр. an hour): what \A mistake каква грешка! what \A pity! колко жалко! 2. пред съществителни за брой: \A lot много; \A great many множество, много; \A hundred сто; 3. пред собствени имена: he is \A Mozart in composing в композирането той е (истински) Моцарт; 4. един и същ; of \A height с една и съща височина, еднакво високи; 5. известен, познат, точно определен, някакъв: in \A way в известен (някакъв) смисъл; 6. който и да е, всеки; \A man must eat човек трябва да се храни; 7. при означаване на очевидно мн.: many \A year много години; 8. някой си, кой да е, еди-кой си (разг.), неопределен [ei]; \A Mr. Smith някой си г-н Смит; III.[ə] ост., диал. = of; house \A wood къща от дърво, дървена къща, хижа; IV. aa [a:] шотл. = all; V. a- представка 1. със значение на предлога on: aboard на борда; aside настрана; 2. редуцирана форма на староанглийското of: anew, afresh наново, отново, пак, отначало, още веднъж, повторно, втори път; VI. prep ист., непр., смесено с indef. art. (в думи като: aglow, ablaze) всеки, за, на; three times \A day три пъти дневно.

  English-Bulgarian dictionary > A

 • 2 Jacob's staff

  Jacob's staff[´dʒeikəbz¸sta:f] n 1. земемерски прът, който служи и за триножник; 2. уред за измерване на далечина и височина.

  English-Bulgarian dictionary > Jacob's staff

 • 3 X-height

  X-height[´eks¸hait] n печ. височина на литерите.

  English-Bulgarian dictionary > X-height

 • 4 acrophobia

  акрофобия;
  * * *
  acrophobia[´ækrə´foubiə] n мед. акрофобия (болезнен страх от голяма височина).

  English-Bulgarian dictionary > acrophobia

 • 5 altitude

  {'æltitju:d}
  1. височина (и геом.), височина над морското равнище
  2. височина, високо място
  3. висок ранг/положение, висока/връхна степен, висота
  4. pl възвишени чувства, благородно държане
  * * *
  {'altitju:d} n 1. височина (и геом.); височина над морското
  * * *
  висота; вис; височина;
  * * *
  1. pl възвишени чувства, благородно държане 2. висок ранг/положение, висока/връхна степен, висота 3. височина (и геом.), височина над морското равнище 4. височина, високо място
  * * *
  altitude[´ælti¸tju:d] n 1. височина; надморска височина; absolute \altitude абсолютна (надморска) височина; 2. мат. височина (на фигура); 3. астр. ъглова височина на небесно тяло спрямо хоризонта; 4. височина, високо място; mountain \altitudes планинска област (местност); 5. прен. висота, вис; \altitude flight ав. височинно летене.

  English-Bulgarian dictionary > altitude

 • 6 angel

  {'eindʒəi}
  1. ангел (и прен.), ministering/guardian ANGEL добър ангел, ангел-хранител
  2. стара английска златна монета
  3. разг. финансов поддръжник, меценат
  to be on the side of the ANGELs поддържам поблагоприятното становище, вярвам, че доброто ще победи
  * * *
  {'einjъi} n 1. ангел (и прен.), ministering/guardian angel добър
  * * *
  ангел;
  * * *
  1. to be on the side of the angels поддържам поблагоприятното становище, вярвам, че доброто ще победи 2. ангел (и прен.), ministering/guardian angel добър ангел, ангел-хранител 3. разг. финансов поддръжник, меценат 4. стара английска златна монета
  * * *
  angel[´eindʒəl] n 1. ангел; fallen \angel паднал ангел, дявол, сатана; ministering ( guardian) \angel добър ангел, ангел хранител; 2. стара златна английска монета; 3. театр. меценат; 4. спец. ехо от невидима цел, уловено с радар; 5. pl воен. височина на полета на самолет (в хил. фута); swamp \angel ам. човек от блатиста местност; to entertain an \angel unawares приемам важна особа, без да подозирам това; to join the \angels ам. умирам; to rush in where \angels fear to tread хвърлям се необмислено в нещо; 6. прен. добър, благороден човек; 7. прен., разг. любим човек; ангелче.

  English-Bulgarian dictionary > angel

 • 7 ascend

  {ə'send}
  1. изкачвам се на/по, възлизам (по), покачвам се на, ав. набирам височина
  to ASCEND a river вървя нагоре по течението на река
  2. издигам се, извишавам се
  3. водя началото си. датирам (from от)
  * * *
  {ъ' send} v 1. изкачвам се на/по, възлизам (по); покачвам се н
  * * *
  възнасям се; възлизам; качвам се;
  * * *
  1. to ascend a river вървя нагоре по течението на река 2. водя началото си. датирам (from от) 3. издигам се, извишавам се 4. изкачвам се на/по, възлизам (по), покачвам се на, ав. набирам височина
  * * *
  ascend[ə´send] v 1. изкачвам се на, по, възлизам по; възкачвам се; покачвам се на (to до); to \ascend a river вървя нагоре по течението на река; to \ascend the throne възкачвам се на престол; 2. издигам се; 3. извисявам се (за звук); 4. водя началото си, датирам (to от).

  English-Bulgarian dictionary > ascend

 • 8 atrip

  atrip[ə´trip] adv мор. 1. едва отделена от морското дъно (при вдигане - за котва); 2. издигнато на най-голямата възможна височина (за платно).

  English-Bulgarian dictionary > atrip

 • 9 bluffness

  {'blʌfnis}
  1. стръмнина
  2. прямота, откровеност, безцеремонност
  * * *
  {'bl^fnis} n 1. стръмнина; 2. прямота, откровеност, безцере
  * * *
  безцеремонно; прямота;
  * * *
  1. прямота, откровеност, безцеремонност 2. стръмнина
  * * *
  bluffness[´blʌfnis] n 1. стръмнина, наклон, урва, височина; 2. прямота, откровеност; грубоватост, безцеремонност.

  English-Bulgarian dictionary > bluffness

 • 10 breast-high

  {'bresthai}
  adv до гърдите (за височина)
  * * *
  {'bresthai} adv до гърдите (за височина).
  * * *
  adv до гърдите (за височина)
  * * *
  breast-high[´brest¸hai] adv до гърдите.

  English-Bulgarian dictionary > breast-high

 • 11 ceil

  облицовам; намазвам;
  * * *
  ceil [si:l] v 1. покривам, намазвам (таван); 2. облицовам (стени на стая); 3. ав. достигам пределна височина.

  English-Bulgarian dictionary > ceil

 • 12 ceiling

  {'si:lin}
  1. таван (на стая и пр.), потон
  2. покрив (на кола и пр.)
  3. покриване (на таван), дъски за таван, облицовка
  4. горна граница (на цени, заплати и пр.) -
  5. ав. пределна височина, таван
  6. вътрешиата облицовка на дъното и стените на кораб
  * * *
  {'si:lin} n 1. таван (на стая и пр.), потон; 2.покрив (на кол
  * * *
  таван; облицовка; потон;
  * * *
  1. ав. пределна височина, таван 2. вътрешиата облицовка на дъното и стените на кораб 3. горна граница (на цени, заплати и пр.) - 4. покрив (на кола и пр.) 5. покриване (на таван), дъски за таван, облицовка 6. таван (на стая и пр.), потон
  * * *
  ceiling[´si:liʃ] n 1. таван (на стая), потон; 2. покрив (на кола); 3. покриване (на таван); дъски за таван; облицовка; 4. ав. таван, пределна височина; to fly at the \ceiling летя на пределна височина; 5. мор. вътрешна дървена облицовка на кораб; floor- \ceiling дъски (под) на дъното на кораб; 6. най-висока цена; най-голяма продукция; прен. таван; hit the \ceiling sl избухвам, изгубвам самообладание.

  English-Bulgarian dictionary > ceiling

 • 13 chin

  {фп}
  I. n брада, брадичка
  П CHIN-Jeep, up to the CHIN до уши, до гуша
  to keep one's CHIN np запазвам бофост. та/веселостта си
  to take on the CHIN получавам силен удар, понасям храбро/твърдо, запазвам самообладание, не падам духом
  II. 1. държа/закрепям с брадата си (цигулка и пр.)
  2. издигам се на лост до височината на брадата си
  3. si. бъбря
  * * *
  {фп} n брада, брадичка; П chin-Jeep, up to the chin до уши, до гуша; t(2) v ам. 1. държа/закрепям с брадата си (цигулка и пр.), 2.
  * * *
  брада; брадичка;
  * * *
  1. i. n брада, брадичка 2. ii. държа/закрепям с брадата си (цигулка и пр.) 3. si. бъбря 4. to keep one's chin np запазвам бофост. та/веселостта си 5. to take on the chin получавам силен удар, понасям храбро/твърдо, запазвам самообладание, не падам духом 6. П chin-jeep, up to the chin до уши, до гуша 7. издигам се на лост до височината на брадата си
  * * *
  chin[tʃin] I. n брада, брадичка; up to the \chin, \chin-deep до уши; to hold up by the \chin подкрепям, подпомагам; to keep o.'s \chin up, to take things on the \chin не падам духом, не губя кураж; to lead with o.'s \chin агресивен съм, вървя с рогата напред; II. v ам. sl 1. дрънкам; 2. издигам се (набирам се) на успоредка на височина до брадата.

  English-Bulgarian dictionary > chin

 • 14 climb

  {klaim}
  I. 1. качвам, изкачвам (се), катерясе
  пълзя (за растение и пр.), издигам се, покатервам се (по стена, дърво и пр.), to CLIMB (over) a wall прехвърлям се през стена
  to CLIMB ont of a hole излизам/измъквам се от дупка
  2. прен. вървя нагоре, издигам се (в обществото и пр.), climb down сдизам (от дърво, по стълби и пр.), отстъпвам от позициите си, разг. свалям мерника, предавам се
  climb ont слизам от превозно средство
  climb up изкачвам се, катеря се, покатервам се
  II. 1. изкачване, катерене
  2. височина за изкачване, изкачена височина
  * * *
  {klaim} v 1. качвам, изкачвам (се), катерясе; пълзя (за растени(2) n 1. изкачване, катерене; 2. височина за изкачване; изка
  * * *
  стръмнина; качвам се; катеря се; изкачвам;
  * * *
  1. climb ont слизам от превозно средство 2. climb up изкачвам се, катеря се, покатервам се 3. i. качвам, изкачвам (се), катерясе 4. ii. изкачване, катерене 5. to climb ont of a hole излизам/измъквам се от дупка 6. височина за изкачване, изкачена височина 7. прен. вървя нагоре, издигам се (в обществото и пр.), climb down сдизам (от дърво, по стълби и пр.), отстъпвам от позициите си, разг. свалям мерника, предавам се 8. пълзя (за растение и пр.), издигам се, покатервам се (по стена, дърво и пр.), to climb (over) a wall прехвърлям се през стена
  * * *
  climb [klaim] v 1. изкачвам, (из)качвам се по, катеря се по; пълзя по (за растения и пр.); издигам се по; to \climb up a mountain изкачвам планина; to \climb up a tree качвам се на дърво; to \climb over a wall покатервам се през стена, прехвърлям стена; to \climb into the car влизам (качвам се) в колата; to \climb down a tree слизам от дърво; 2. прен. изкачвам се, издигам се (в обществото); 3. ав. изкачвам се, набирам височина; the plane \climbed to 20 000 feet самолетът се изкачи на 20 000 фута височина; \climb ( jump) on the band wagon в крак съм с модата; politicians eager to \climb on the environmental wagon политици, които говорят за проблемите на околната среда само за да печелят дивиденти; to \climb the walls sl нервнича, не ме свърта на едно място;

  English-Bulgarian dictionary > climb

 • 15 datum

  {'deitəm}
  1. (pl data) вж. data
  2. (pl datums) основа за изчисляване/измерване
  основна линия/плоскост, от която се измерва височина/дълбочина (и DATUM-line, -level)
  * * *
  {'deitъm} n 1. (pl data) вж. data; 2. (pl datums) основа за изч
  * * *
  факт; предпоставка;
  * * *
  1. (pl data) вж. data 2. (pl datums) основа за изчисляване/измерване 3. основна линия/плоскост, от която се измерва височина/дълбочина (и datum-line, -level)
  * * *
  datum[´deitəm] n (pl data) предпоставка, отправна точка; факт.

  English-Bulgarian dictionary > datum

 • 16 datum-level

  datum-level, (-line) [´deitəm¸levl (¸lain)] n плоскост, равнище, смятано за нула (при измерване на височина).

  English-Bulgarian dictionary > datum-level

 • 17 depression

  {di'preʃn}
  1. угнетеност, униние, депресия
  2. понижение, понижаване, спадане, намаляване
  3. ик. депресия, застой
  4. падина, вдлъбнатина
  5. метеор. депресия
  6. астр. отрицателна височина на небесно светило
  * * *
  {di'preshn} n 1. угнетеност, униние, депресия; 2. понижение
  * * *
  хлътнатина; спадане; угнетеност; униние; понижение; потиснатост; падина; понижаване; вдлъбнатина; депресия; застой; навеждане;
  * * *
  1. астр. отрицателна височина на небесно светило 2. ик. депресия, застой 3. метеор. депресия 4. падина, вдлъбнатина 5. понижение, понижаване, спадане, намаляване 6. угнетеност, униние, депресия
  * * *
  depression[di´preʃən] n 1. угнетеност, униние, депресия; 2. понижение, понижаване, спадане, намаляване; 3. икон. депресия; застой; 4. падина, вдлъбнатина; 5. метеор. понижение на атмосферното налягане; 6. астр. ъглово разстояние на звезда под хоризонта; 7. физ. разреждане на вакуум; 8. воен. навеждане, наклоняване (на оръдие).

  English-Bulgarian dictionary > depression

 • 18 drop

  {drɔp}
  I. 1. капка, капчица
  мед. рl капки (особ. за очи)
  a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето
  2. глътка, капка, малко количество
  to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си
  3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка
  4. дропс, бонбонче
  5. височина, склон, спуск
  6. падане, (с) пускане
  7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)
  8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект
  9. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка
  10. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка
  11. тех. спад (ане), праг (на канал)
  12. воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж
  1. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр
  1. sl. подкуп
  15. паднал плод
  16. новородено животно
  17. ам. (отвор на) пощенска кутия
  18. капаче на ключалка
  19. attr подвижен, спускащ се
  at the DROP of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод
  to get/have the DROP on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого
  II. 1. капя, капвам, роня, проронвам
  to DROP at the nose тече ми носът
  2. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят)
  to DROP a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята
  to DROP from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно
  his jaw DROP ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос
  to work till one DROPs работя, докато капна
  I'm fit/ready to DROP with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора
  3. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям
  4. спускам се, смъквам се, скачам, слизам
  5. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи)
  намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.)
  6. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам
  to DROP someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума
  DROP it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to DROP въпросът бе изоставен/потулен
  7. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут
  8. мор. нося се по течението/с отлива
  9. свалям, повалям (с удар, изстрел)
  10. написвам, драсвам (писмо и пр.)
  11. казвам (неволно), изпускам, изтървавам
  правя (забележка) (и to let DROP)
  to DROP a word in someone's ear подшушвам някому нещо
  12. губя, изгубвам (пари, игра)
  1. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно)
  1. уволнявам, отстранявам
  15. вземам, поглъщам (лекарство и пр.)
  to DROP asleep заспивам
  to DROP short не стигам, не постигам целта си
  to DROP to the rear изоставам
  to DROP the hem of a coat отпускам подгъва на палто
  to DROP eggs приготвям яйца на очи
  to DROP from sight изгубвам се от погледа
  DROP dead! презр. я па тоя! що се не застреляш!
  drop across срещам случайно, натъквам се на
  drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам
  отделям се (from)
  drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.)
  drop behind изоставам, оставям се да ме надминат
  drop by свръщам, отбивам се
  drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам
  to DROP down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого
  drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се
  drop into свръщам в, отбивам се в/у
  to DROP into a habit добивам навик, свиквам, привиквам
  drop off падам, капя, окапвам (за листа)
  заспивам (и to DROP off to sleep)
  drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам
  drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам
  drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от
  it has DROPped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам
  he has DROPped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот
  drop over/round-drop in
  drop through провалям се, пропадам (за план и пр.)
  * * *
  {drъp} n 1. капка, капчица; мед. рl капки (особ. за очи); a drop in(2) {drъp} v (-pp-) 1. капя, капвам; роня, проронвам; to drop at th
  * * *
  хлътналост; цвъкам; хвърлям; спускам; смъквам; спадане; спад; снижение; снижавам; събарям; стоварвам; спускане; склон; роня; отвиквам; отпускам се; понижение; падам; понижавам; падане; височина; висулка; пускам; пускане; пропускам; драже; докарвам; глътка; занасям; зарязвам; изпадам; капвам; изпускам; капя; капчица; изтървавам; капка; климвам; намаление;
  * * *
  1. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят) 2. 1 attr подвижен, спускащ се 3. 1 ам. (отвор на) пощенска кутия 4. 1 вземам, поглъщам (лекарство и пр.) 5. 1 воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж 6. 1 губя, изгубвам (пари, игра) 7. 1 казвам (неволно), изпускам, изтървавам 8. 1 капаче на ключалка 9. 1 новородено животно 10. 1 паднал плод 11. 1 тех. спад (ане), праг (на канал) 12. a drop in the bucket/ocean прен. капка в морето 13. at the drop of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод 14. drop across срещам случайно, натъквам се на 15. drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам 16. drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам 17. drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.) 18. drop behind изоставам, оставям се да ме надминат 19. drop by свръщам, отбивам се 20. drop dead! презр. я па тоя! що се не застреляш! 21. drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам 22. drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се 23. drop into свръщам в, отбивам се в/у 24. drop it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to drop въпросът бе изоставен/потулен 25. drop off падам, капя, окапвам (за листа) 26. drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам 27. drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от 28. drop over/round-drop in 1 29. drop through провалям се, пропадам (за план и пр.) 30. he has dropped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот 31. his jaw drop ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос 32. i'm fit/ready to drop with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора 33. i. капка, капчица 34. ii. капя, капвам, роня, проронвам 35. it has dropped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам 36. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр 37. sl. подкуп 38. to drop a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята 39. to drop a word in someone's ear подшушвам някому нещо 40. to drop asleep заспивам 41. to drop at the nose тече ми носът 42. to drop down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого 43. to drop eggs приготвям яйца на очи 44. to drop from sight изгубвам се от погледа 45. to drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно 46. to drop into a habit добивам навик, свиквам, привиквам 47. to drop short не стигам, не постигам целта си 48. to drop someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума 49. to drop the hem of a coat отпускам подгъва на палто 50. to drop to the rear изоставам 51. to get/have the drop on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого 52. to take/have a drop too much понапивам се, сръбвам си 53. to work till one drops работя, докато капна 54. височина, склон, спуск 55. глътка, капка, малко количество 56. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут 57. дропс, бонбонче 58. заспивам (и to drop off to sleep) 59. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам 60. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям 61. мед. pl капки (особ. за очи) 62. мор. нося се по течението/с отлива 63. намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.) 64. написвам, драсвам (писмо и пр.) 65. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно) 66. отделям се (from) 67. падане, (с) пускане 68. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка 69. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка 70. правя (забележка) (и to let drop) 71. свалям, повалям (с удар, изстрел) 72. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи) 73. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка 74. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото) 75. спускам се, смъквам се, скачам, слизам 76. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект 77. уволнявам, отстранявам
  * * *
  drop[drɔp] I. n 1. капка, капчица; a \drop in the bucket ( ocean) капка в морето; 2. глътка, малко количество; to take ( have) a \drop too much, to have a \drop in o.'s eye напивам се, сръбвам си; 3. перла (диамант) на обица и под.; висулка; кристал на полилей; 4. дропс, бонбонче; 5. височина, склон, надолнище; a \drop of ten feet from the window to the ground 10 фута височина от прозореца до земята; 6. падане; пускане, спускане; 7. падане, спадане, намаление, снижение (на цени, температура, напрежение и пр.); 8. театр. падаща (спускаща се) завеса (и \drop-curtain); 9. сп. ритане на топката от въздуха, воле; 10. (дължина на) въже, с което се обесват осъдени на смърт; 11. подставка под бесилка; разг. бесилка; 12. тех. спадане, спад; праг (на канал); 13. тех. капаче на ключалка; at the \drop of a hat веднага, незабавно, тутакси, тозчас, при най-малкия повод; to get ( have) the \drop on s.o. ам. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого; II. v (- pp-) 1. капя; пускам (наливам) капка по капка; роня ( сълзи); 2. пускам, изпускам, изтървам; оставям да падне; спускам; падам; отпускам се; \drop it! пусни! to \drop a stitch изпускам бримка (при плетене); to \drop a goal сп. отбелязвам гол от воле; to \drop the king карти принуден съм да дам попа върху аса; принуждавам противника си да даде попа; to \drop a perpendicular to (on) a line спускам перпендикуляр към линия; to \drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се неочаквано; his jaw \dropped челюстта му увисна; провеси нос; I am ready to \drop with fatigue ( with sleep) капнал съм от умора (за сън); to \drop onto o.'s knees падам на колене; to \drop a brick ( a clanger) прен. казвам нещо нетактично, правя гаф; 3. изпускам, пропускам, не произнасям; 4. спускам се, смъквам се, скачам; слизам; 5. снижавам се, хлътвам (за терен); снижавам, понижавам ( глас); навеждам ( очи); намалявам (се), спадам (за цени, температура и пр.); стихвам (за буря и пр.); 6. изоставям, зарязвам, отказвам се от; прекъсвам, преставам, спирам, секвам; to \drop like a hot potato ( hot chestnut) изведнъж зарязвам, бягам като от чума от някого; \drop it! достатъчно! стига (по този въпрос)! the correspondence \dropped кореспонденцията престана (секна); the affair was allowed to \drop въпросът бе изоставен (се потули); 7. докарвам, довеждам (с превозно средство); придружавам; занасям; will you \drop this parcel at Mrs Brown's? бихте ли оставили този пакет у г-жа Браун (като минавате оттам)? 8. свалям, повалям (с удар, изстрел); to \drop a bird свалям (прострелвам) птица; 9. драсвам (писмо и пр.); \drop me a line драсни ми един ред; 10. казвам; изпускам изтървавам; правя ( забележка); to \drop a hint загатвам; to \drop a word in s.o.'s ear подшушвам някому нещо; the remark \dropped from him той се изтърва, че каза това; 11. изгубвам ( пари) ( over a transaction при сделка); 12. ам. sl уволнявам; съкращавам; 13. отелва се, обагня се, ожребва се (и преждевременно); to \drop asleep заспивам; to \drop the hem of a skirt отпускам подгъва на пола; to \drop short не стигам; не постигам целта си; \drop dead! sl майната ти! върви по дяволите!

  English-Bulgarian dictionary > drop

 • 19 elevation

  {eli'veiʃn}
  1. издигане, прен. повишение (в чин)
  ELEVATION to the peerage удостояване с благородническа титла
  2. възвишение, хълм, височина (над морското равнище)
  3. прен. възвишеност, благородство, величественост, приповдигнатост
  4. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина, мерник
  angle of ELEVATION ъгъл на възвишение
  5. астр. височина над хоризонта
  6. арх., тех. разрез, вертикално сечение
  front ELEVATION фасада, лице
  side ELEVATION странично лице
  7. кота
  * * *
  {eli'veishn} n 1. издигане; прен. повишение (в чин); elevation to th
  * * *
  хълм; рид; вис; височина; възвишение; възвишеност; възвисяване; разрез; издигнатина;
  * * *
  1. angle of elevation ъгъл на възвишение 2. elevation to the peerage удостояване с благородническа титла 3. front elevation фасада, лице 4. side elevation странично лице 5. арх., тех. разрез, вертикално сечение 6. астр. височина над хоризонта 7. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина, мерник 8. възвишение, хълм, височина (над морското равнище) 9. издигане, прен. повишение (в чин) 10. кота 11. прен. възвишеност, благородство, величественост, приповдигнатост
  * * *
  elevation[¸eli´veiʃən] n 1. издигане; прен. повишение (в чин); \elevation to the peerage удостояване с благородническа титла; 2. възвишение, хълм; височина (над морското равнище); 3. прен. възвисяване, възвишеност, величественост, благородство (на стил, характер); 4. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина; мерник; angle of \elevation ъгъл на възвишение; 5. астр. елевация, височина на звезда над хоризонта; 6. архит., тех. разрез, вертикално сечение; front \elevation фасада, лице.

  English-Bulgarian dictionary > elevation

 • 20 eminence

  {'eminəns}
  1. възвишение, височина, хълм
  2. прен. високо положение, отличие, знаменитост, възвишеност, благородство (на характер), величие
  to rise to EMINENCE издигам се, прославям се, достигам висок пост/ранг
  3. църк. високопреосвещенство (титла на кардинал)
  gray EMINENCE таен съветник, който държи властта в ръцете си
  * * *
  {'eminъns} n 1. възвишение, височина, хълм; 2. прен. високо
  * * *
  високопреосвещенство; възвишение; именитост,хълм; височина; възвишеност;
  * * *
  1. gray eminence таен съветник, който държи властта в ръцете си 2. to rise to eminence издигам се, прославям се, достигам висок пост/ранг 3. възвишение, височина, хълм 4. прен. високо положение, отличие, знаменитост, възвишеност, благородство (на характер), величие 5. църк. високопреосвещенство (титла на кардинал)
  * * *
  eminence[´eminəns] n 1. възвишение, височина, хълм; 2. прен. високо положение, отличие; знаменитост; възвишеност; благородство (на характера); величие; to rise to \eminence издигам се, прославям се, достигам висок пост (ранг), ставам известен; 3. рел. E. високопреосвещенство (титла на кардинал).

  English-Bulgarian dictionary > eminence

Look at other dictionaries:

 • височина — іменник жіночого роду * Але: дві, три, чотири височини …   Орфографічний словник української мови

 • височина — и/, ж. 1) Те саме, що висота 1 4). 2) геогр. Підвищена частина суходолу (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а частіше хвилясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами …   Український тлумачний словник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

 • Приазовська височина — Sp Pãazovės aukštumà Ap Приазовська височина/Pryazovs’ka Vysochyna L PR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Придніпровська височина — Sp Pãdnieprės aukštumà Ap Придніпровська височина/Prydniprovs’ka Vysochyna L C Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Подільська височина — Sp Podòlės aukštumà Ap Подільська височина/Podil’s’ka Vysochyna L PV Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Середньо-Росiйська височина — Sp Vidurio Rùsijos aukštumà Ap Среднерусская возвышенность/Srednerusskaya Vozvyshennost rusiškai Ap Середньо Росiйська височина/Seredn’o Rosiys’ka Vysochyna ukrainiškai L RF ir ŠR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Волинська височина — Sp Volunės aukštumà Ap Волинська височина/Volyns’ka Vysochyna L V Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Валдайська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • Середньоросійська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • дрогобицька височина — передгірна височина на межиріччі Дністра та Стрию, у Львівській обл. Висота 300 400 м, макс. – понад 450 м. Характерний увалисто хвилястий тип рельєфу з розгалуженою яружно балковою сіткою. Геоструктурно пов’язаний з Передкарпатським прогином.… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.